Definicja: Test utraty wartości firmy zgodnie z wymogami sprawozdawczości MSSF

puzzle-pieces-3-940460-mW trakcie prowadzonej działalności gospodarczej może dojść do sytuacji, gdy kontrolowana przez daną jednostkę część aktywów nie przynosi przewidywanych korzyści ekonomicznych. Mówimy wówczas o tak zwanej utracie wartości aktywów.

 

Zagadnienia związane z utratą wartości aktywów uregulowane zostały Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 36, który jest jednym z najtrudniejszych, do wykorzystania w praktyce, standardów rachunkowości. Celem tego standardu jest uregulowanie procedur, które jednostka winna stosować, aby zapewnić, że aktywa wykazywane są w bilansie w wartościach nieprzekraczających ich wartości odzyskiwalnej np. kwocie możliwej do uzyskania w wyniku ewentualnej sprzedaży. Wykonanie testu na  utratę wartości firmy stanowi spore wyzwanie dla osób go sporządzających.

Standard opisany w MSR 36 dotyczy m.in. aktywów finansowych reprezentujących:

a)     jednostki zależne,

b)     jednostki stowarzyszone,

c)     wspólne przedsięwzięcia.

 

Analiza dotyczący utraty wartości aktywów polega na:

1. Ustaleniu czy występują przesłanki świadczące na to, że mogła zaistnieć utrata wartości jednego ze składników aktywów, np.:

  • większa utrata wartości rynkowej składnika aktywów, od spodziewanej w wyniku upływu czasu i zwykłego użytkowania,
  • wystąpienie znaczących i niekorzystnych zmian technologicznych, rynkowych, gospodarczych lub prawnych w otoczeniu prowadzenia działalności lub rynku docelowego składników aktywów,
  • wartość bilansowa aktywów netto jest wyższa od wartości ich rynkowej kapitalizacji, czyli liczona według kursu giełdowego,
  • istnieją dowody na to, że nastąpiła utrata przydatności danego składnika aktywów lub doszło do jej uszkodzenia,
  • dowody pochodzące ze sprawozdawczości wewnętrznej, że ekonomiczne wyniki uzyskiwane przez dany składnik są lub w przyszłości będą gorsze od oczekiwanych.

Test na utratę wartości aktywów powinien być wykonany również, gdy jednostka posiada wartość firmy nabytą w wyniku przejęcia spółki lub połączenia jednostek gospodarczych, albo występują wartości niematerialne i prawne o nieokreślonym okresie użytkowania lub niedostępne do użytkowania.

2. Ustalenie wartości bilansowej tego składnika/składników,

3. Ustalenie wartości odzyskiwalnej, która stanowi wyższą z dwóch wartości:

  • wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży (np. koszty usług prawnych, opłaty skarbowe itp.) – jest to kwota możliwa do uzyskania ze sprzedaży składnika aktywów,
  • wartości użytkowej – jest to bieżąca, szacunkowa wartość przyszłych przepływów pieniężnych, których uzyskania oczekuje się z tytułu dalszego użytkowania składnika aktywów lub ośrodka wypracowującego środki pieniężne.

Oznacza to, że nie zawsze trzeba ustalać te obie wielkości. Jeżeli jedna z nich jest wyższa od wartości bilansowej, to wówczas nie ma konieczności należy szacowania drugiej z wymienionych kwot.

4.     Porównanie wartości bilansowej z wartością odzyskiwalną wraz z dokonaniem odpisu aktualizującego.

  Metody określania wartości godziwej i wartości użytkowej zbliżone są do metod kalkulacji wartości przedsiębiorstwa stosowanych przez Resulto Sp. z o. o. (metoda majątkowa lub porównawcza oraz metoda dochodowa).

 

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych.

Zapytaj o naszą ofertę:

doradztwo gospodarcze Resulto Sp. z o.o.

tel.: +48 783 366 476

e-mail: analityk@resulto.pl

logo_resulto

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

 

Skomentuj