Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Dotacje 2018 – Dolny Śląsk – 1.5.1 A i B dla MŚP – Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej

med_010306_trdp_3086

13.03.2018 Zarząd Woj. Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WD 2014-2020 na rok 2018.

 

Wprowadzono m.in. dodatkowy konkurs (choć znany z poprzednich lat) –  1.5.A. Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP. Innymi słowy, okazja na dofinansowanie wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług i/lub dofinansowanie przeznaczone na dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług. W ramach konkursu będzie możliwość zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wspierających powyższe cele dofinansowania.

 

 

1.5.A. (konkurs szeroko dostępny i spodziewana silna konkurencja)

 

 • Datę publikacji ogłoszenia o konkursie ustalono na: 25 czerwiec 2018 r.
 • Data rozpoczęcia składania wniosków: 25 lipca 2018 r.
 • (termin wakacyjny więc pracę nad wnioskiem najlepiej zacząć i zakończyć jeszcze przed wakacjami)
 • Łączna pula środków 1.5.1 A: 20 835 000 zł

 

1.5.B. (konkurs z mocno ograniczonym dostępem i spodziewana mała konkurencja)

 

 • Datę publikacji ogłoszenia o konkursie ustalono na: 01 czerwiec 2018 r.
 • Data rozpoczęcia składania wniosków: 02 lipca 2018 r.
 • (termin wakacyjny więc pracę nad wnioskiem najlepiej zacząć i zakończyć jeszcze przed wakacjami)
 • Łączna pula środków 1.5.1 A: 54 171 000 zł

 

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) i zapoznaj się z ofertą Resulto.

btn_wyslij_zapytanie

 

Dla kogo dofinansowanie?

 

 • przedsiębiorcy MSP – status MSP
 • zgrupowania i partnerstwa MSP
 • zarejestrowani lub działających (oddział) na terenie Dolnego Śląska

 

Na co można otrzymać dofinansowanie w ramach działania 1.5 A dla MŚP?

 

Głównym celem działania 1.5 A jest wzrost innowacyjności dolnośląskich firm, poprzez wdrożenie zaawansowanych technologii przyczyniających się do rozwoju produktów i usług.

 

Dotacje można otrzymać na innowację produktową lub procesową:

 

 • wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług
 • dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług
 • w ramach dwóch powyższych podpunktów, będzie również możliwość otrzymania dotacji na przedsięwzięcia prowadzące do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko, np. ograniczające materiało-, wodochłonność, wprowadzanie nowoczesnych technologii dot. przeciwdziałaniu zmianom klimatu (zeroemisyjne i niskoemisyjne technologie), co ograniczy negatywne skutki środowiskowe (wyjątek – wprowadzanie technologii mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie jest wyłączone)
 • innowacja co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa
 • w ramach konkursu można również starać się o dofinansowanie innowacji marketingowej lub organizacyjnej, ale tylko w połączeniu z innowacją produktową lub procesową.

 

Dodatkowo, preferowane będą projekty:

 

 • wpisujące się regionalne inteligentne specjalizacje Dolnego Śląska,
 • wnoszące większy, niż wymagany minimalny wkład własny,
 • (w przypadku 1.5.B. – wdrożenie wyników B&R z Działania 1.2)
 • poziom innowacyjności – technologia/produkt/usługa:
  • nieznana i niestosowana dotychczas w Polsce
  • znana, ale niestosowana
  • stosowana nie dłużej niż 3 lata.

 

Koszty kwalifikowalne

 

Kosztami kwalifikowalnymi są m.in.:

 

 • koszty personelu – koszty płacy wynikające z utworzenia miejsc pracy w następstwie inwestycji początkowej, obliczone za okres dwóch lat oraz koszty osobowe związane z zarządzaniem projektem
 • koszty związane z zakupem lub wynajmem aktywów trwałych oraz WNiP (środki trwałe i wartości niematerialne i prawne)
  • a także koszty ich dostawy, montażu i uruchomienia
  • również zakup budynków i gruntów (nie wcześniej niż przed 01.01.2014 r.) oraz dzierżawa/najem gruntów i budynków, wieczyste użytkowanie gruntów, amortyzacja budynków – do 10% kosztów kwalifikowalnych (dla terenów poprzemysłowych i opuszczonych 15%)
  • budowa/przebudowa/rozbudowa/modernizacja nieruchomości zabudowanej do 25% kosztów kwalifikowalnych
 • koszty leasingowe – kwota przypadająca na część raty leasingowej wystawionej na rzecz beneficjenta związanej ze spłatą kapitału (bez części odsetkowej i innych opłat) przedmiotu umowy leasingu, maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych nie może przekroczyć rynkowej wartości dobra będącego przedmiotem leasingu
 • koszt usług biznesowych związanych z realizacją projektu – m.in.: doradztwo dot. realizacji projektu, opłaty notarialne, opłaty administracyjne
 • koszty doradztwa technicznego
 • koszty informacyjno – promocyjne projektu – obejmujące zarówno obowiązki informacyjne beneficjenta jak i możliwość podjęcia dodatkowych działań informacyjno-promocyjnych (1-2% kosztów kwalifikowalnych) – dotyczą promocji planowanego projektu, nie obecnej działalności – nie są to koszty czysto marketingowe
 • koszty opracowania dokumentacji związanej z przygotowaniem projektu – biznes plan, studium wykonalności, inna dokumentacja techniczna lub finansowa niezbędna do realizacji projektu – nie wlicza się tutaj kosztów przygotowania wniosku o dofinansowanie
 • koszty zarządzania projektem – wynagrodzenie osoby z firmy lub wsparcie się zewnętrznym podmiotem – można wliczyć część kosztów za rozliczenie dotacji

 

Koszty niekwalifikowalne

 

Przykładowe koszty niekwalifikowalne:

 

 • Budowa/przebudowa/rozbudowa/modernizacja nieruchomości zabudowanej powyżej 25% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu
 • Wydatki przeznaczone na oprogramowanie dedykowane
 • Wydatki poniesione na budowę, przebudowę, rozbudowę, modernizację lub nabycie nieruchomości w celu prowadzenia działalności związanej z wynajmem.

 

Proces oceny projektów (prawdopodobna punktacja)

 

Projekt podlega ocenie formalnej oraz merytorycznej. Kryteria formalne są obligatoryjne, z kolei kryteria merytoryczne obligatoryjne lub nie oraz punktowane lub nie.

 

 • ocena formalna, np.:
  • Czy wniosek jest poprawny, złożony w terminie itp.
  • Czy okres realizacji projektu jest zgodny z podanym w regulaminie?
 • ocena merytoryczna – obligatoryjne:
  • Czy sytuacja finansowa wnioskodawcy gwarantuje możliwość realizacji projektu?
  • Czy metodologia analizy finansowej i/lub ekonomicznej została zastosowana prawidłowo?
 • ocena merytoryczna – dodatkowe, punktowane:
  • Analiza opcji (0-3 pkt)
  • Gotowość do realizacji (0-4 pkt)
  • Opis zagrożeń realizacji projektu wraz z propozycjami minimalizacji (0-2 pkt)
  • Wpływ projektu na zasadę promowanie równości szans mężczyzn i kobiet (0-1 pkt), niedyskryminacji (0-1 pkt), zrównoważonego rozwoju (0-2 pkt)
  • Komplementarność projektu – czy istnieją projekty powiązane? (0-2 pkt)
  • Wpływ na przywracanie i utrwalanie ładu przestrzennego (0-2 pkt)
  • Ponadregionalny charakter projektu (0-1 pkt)
  • Partnerstwo (0-5 pkt.).
 • ocena merytoryczna – obligatoryjne, punktowane:
  • Zaplecze organizacyjno-techniczne / potencjał administracyjny oraz zdolność operacyjna do wdrożenia projektu i jego utrzymania w okresie trwałości (0-2 pkt).
 • kryteria merytoryczne – specyficzne, obligatoryjne:
  • czy projekt dotyczy innowacyjności produktowej lub procesowej?
 • kryteria merytoryczne – specyficzne, punktowane:
  • ocena innowacyjności (0-8 pkt)
  • wpisywanie się w inteligentne specjalizacje regionalne (0-4 pkt)
  • wysokość wkładu własnego (0-4 pkt)
  • czy realizacja projektu prowadzić będzie do ograniczenia negatywnych skutków środowiskowych? (0-2 pkt)
  • ocena wysokości kosztów kwalifikowalnych (0-4 pkt)
  • jakość uzasadnienia wydatków (od -2 pkt, do 2 pkt)
  • zatrudnienie (0-2 pkt)
  • posiadanie certyfikatu (PN-EN ISO, OHSAS PN-N, zarządzania jakością w działalności badawczo-rozwojowej), systemu branżowego lub notyfikacji/akredytacji związanej z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową (0-1 pkt).

 

Jak napisać wniosek o dofinansowanie?

 

Resulto pomaga i opracowuje wnioski o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Zapoznaj się z naszymi wybranymi, zrealizowanymi projektami.

 

Jak zwiększyć szanse na dofinansowanie – audyt możliwości dotacyjnych?

 

Ważne – jeżeli mocno wiążą Państwo plany rozwojowe z pozyskaniem dotacji to proszę zwrócić uwagę na audyt możliwości dotacyjnych, tj. usługę która podnosi szanse pozyskania dotacji przez przygotowanie beneficjenta do zdobycia większej liczby punktów konkursowych. Zapraszamy do skorzystania.

 

Pomagamy w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Doradztwo finansowe, Dotacje dnia 26.03.2018 o godz. 09:42
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*