Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Dotacje na rozwój / promocję eksportu – Go to Brand 2018

street-sign-562573_640-300x225

Rozwój firmy poprzez rozszerzenie jej rynków zbytu, w tym wejście na rynki zagraniczne (internacjonalizacja) to często dobra strategia rozwoju. Sposobem na ograniczenie kosztów ekspansji jest uzyskanie dofinansowania np. do udziału w zagranicznych imprezach targowych i misjach zagranicznych, na gadżety, na reklamę itp. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) realizuje projekt „Go to Brand” Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Jest to szansa na pozyskanie dofinansowania na zwiększenie rozpoznawalności za granicą – nabór zostanie ogłoszony 01.03.2018, a przyjmowanie wniosków rozpocznie się 04.04.2018 i potrwa do 08.05.2018.

 

Go to brand wspiera promocję marek produktowych (zarówno wyrobów, jak i usług), które mają szansę stać się rozpoznawalne na rynkach zagranicznych. Jako przedsiębiorca możesz dostać nawet 850 tysięcy złotych na udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych lub konferencjach zagranicznych. W ramach dofinansowania sfinansujesz też koszty doradcy biznesowego, który doradzi Ci jak promować twoją firmę za granicą.

 

Dowiedz się więcej o pisaniu wniosku o dofinansowanie i aktualnych naborach.

btn_wyslij_zapytanie

 

Czytaj o 1.1.1 – Szybka ścieżka dla MSP – opracowanie nowych produktów, usług, technologii

Czytaj o 1.1.1 – Szybka ścieżka dla dużych firm – opracowanie nowych produktów, usług, technologii

Czytaj o 1.1.1 – Szybka ścieżka – małe projekty MSP – opracowanie nowych produktów, usług, technologii

Czytaj o 2.1 – Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R

Czytaj o 2.3.2 – Bon na innowacje dla MSP – opracowanie (przez jedn. naukową) produktów/usług/technologii

Czytaj o 3.2.1 – Badania na rynek – wdrożenie nowych produktów i usług

Czytaj o 3.2.2 – Kredyt technologiczny na innowacje technologiczne

 

Cel poddziałania 3.3.3 POIR

 

Celem realizacji poddziałania jest udzielenie wsparcia przedsiębiorcom uczestniczącym w branżowych programach promocji, w celu promowania polskich marek. Wsparcie jest ukierunkowane przede wszystkim na branże o wysokim potencjale konkurencyjnym i innowacyjnym oraz na wybrane priorytetowe rynki zagraniczne.

 

PARP już zatwierdził nowy Harmonogram naborów na rok 2018. Będzie kolejna edycja naboru do programu Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand. Pula do podziału, to 150 mln zł. Program ruszy 1 marca 2018 roku, a przyjmowanie wniosków zacznie się 4 kwietnia i potrwa do 8 maja 2018 r. Będzie to już ostatni nabór do programu, więc teraz albo nigdy. Nowe harmonogramy naborów regionalnych dla poszczególnych województw pojawiają się stopniowo – aktualizowana lista znajduje się np. TUTAJ.

 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie

 

Przedsiębiorcy:

 

 • prowadzący działalność gospodarczą na terytorium RP
 • posiadający status MSP
 • niepodlegający wykluczeniu z ubiegania się o wsparcie
 • prowadzący działalność gospodarczą określoną w programie promocji
 • posiadający produkt konkurencyjny względem produktów z tej samej branży występujących na rynku międzynarodowym
 • premiowani:
  • prowadzący działalność eksportową w okresie 2 ostatnich lat;
  • prowadzący działalność B+R lub wdrażający wyniki prac B+R w okresie 3 ostatnich lat;
  • posiadający produkt cechujący się wysokim stopniem nasycenia wiedzą (klasyfikacja EUROSTAT – na podstawie rodzajów działalności).

 

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu w ramach Go To Brand 2018

 

Projekty:

 

 • zgodne z zakresem poddziałania oraz programem promocji
 • zgodne (posiadające co najmniej neutralny wpływ) z zasadami horyzontalnymi – art. 7 i 8 rozporządzenia 1303/2013
 • dotyczące rodzajów działalności niewykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia i zgodnych z programem promocji
 • realizowane w okresie zgodnym z zasadami poddziałania oraz programu promocji

 

Okres realizacji projektu:

 

 • musi się mieścić w ramach czasowych poddziałania oraz być zgodny z ramami czasowymi programu promocji (do 30 czerwca 2019 r.)
 • może rozpocząć się dopiero po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie (za rozpoczęcie prac nie uważa się poniesienia kosztów rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego)
 • nie może wykraczać poza końcową datę okresu kwalifikowalności wydatków w ramach POIR 2014-2020, czyli zakończyć się później niż 31 grudnia 2023 r.

 

Kwoty wydatków oraz intensywność wsparcia

 

Wydatki kwalifikowalne:

 

 • maksymalna łączna wartość wydatków kwalifikowalnych w projekcie – 1 mln zł 

 

Intensywność wsparcia:

 

 • maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:
  • w przypadku wyboru formy dofinansowania z udziałem środków z pomocy publicznej
   • 50% (bez względu na status wnioskodawcy);
  • w przypadku wyboru formy dofinansowania jedynie w postaci pomocy de minimis:
   • 60% dla średniego przedsiębiorstwa
   • 75% dla małego przedsiębiorstwa
   • 80% dla mikroprzedsiębiorstwa z woj. mazowieckiego
   • 85% dla pozostałych mikroprzedsiębiorstw.

 

Wydatki kwalifikowalne w ramach Go To Brand 2018

 

Główne rodzaje wydatków:

 

 • koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie (pomoc publiczna – rozdział 11 rozporządzenia POIR; rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014).

 

alternatywnie

 

 • koszty organizacji stoiska wystawowego na targach lub wystawie (pomoc de minimis – rozdział 13 rozporządzenia POIR; rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013).

 

Dodatkowe rodzaje wydatków:

 

 • koszty podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju
 • koszty transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych
 • koszty rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego, poniesione nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku
 • koszty reklamy w mediach targowych
 • koszty udziału w seminariach, kongresach i konferencjach
 • koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej
 • koszty informacyjno-promocyjne projektu
 • koszty usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy
 • koszty szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy
 • koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia dla zaliczki wypłaconej na rzecz MŚP.

 

Działania promocyjne – targi

 

Udział w targach – elementy składowe:

 

 • działania związane z organizacją i przeprowadzeniem udziału wnioskodawcy w targach w charakterze wystawcy
 • organizacja i udział w spotkaniach z kontrahentami lub potencjalnymi kontrahentami, w tym w spotkaniach B2B i spotkaniach matchmakingowych
 • organizacja dla kontrahentów lub potencjalnych kontrahentów pokazów, prezentacji i degustacji produktów.

 

Działania promocyjne – wyjazdowe misje gospodarcze

 

Udział w misjach – elementy składowe:

 

 • organizacja i udział w spotkaniach z kontrahentami, w tym w spotkaniach B2B i spotkaniach matchmakingowych
 • wizyty w przedsiębiorstwach kontrahentów
 • wizyty w roli zwiedzającego na imprezach targowo-wystawienniczych
 • organizacja dla kontrahentów pokazów, prezentacji i degustacji produktów
 • organizacja i udział w spotkaniach z przedstawicielami instytucji i organizacji branżowych
 • organizacja i udział w spotkaniach z dziennikarzami.

 

Działania promocyjne – przyjazdowe misje gospodarcze

 

Organizacja misji – elementy składowe:

 

 • organizacja dla uczestników misji przyjazdowej pokazów, prezentacji i degustacji produktów
 • organizacja i przeprowadzenie wizyt w przedsiębiorstwie wnioskodawcy dla uczestników misji przyjazdowej
 • organizacja i przeprowadzenie wizyt studyjnych dla dealerów, kontrahentów lub dziennikarzy.

 

Działania promocyjne – seminaria, kongresy, konferencje

 

Udział w seminariach, kongresach i konferencjach – elementy składowe:

 

 • działania związane z organizacją i przeprowadzeniem udziału wnioskodawcy w seminarium, kongresie lub konferencji
 • organizacja i udział w spotkaniach z kontrahentami lub potencjalnymi kontrahentami, w tym w spotkaniach B2B i spotkaniach matchmakingowych
 • organizacja dla kontrahentów lub potencjalnych kontrahentów pokazów, prezentacji i degustacji produktów.

 

Kryteria wyboru projektów

 

Każdy wniosek o dotację przechodzi zazwyczaj dwa stopnie oceny: formalną i merytoryczną. Pozytywna ocena wniosku otwiera drogę do uzyskania wsparcia z Funduszy Europejskich. Ocena wniosków dokonywana jest według kryteriów wyboru projektów – to konkurs i żeby wygrać trzeba zdobywać punkty. Poniżej te ważniejsze kryteria:

 

 • Produkt będący przedmiotem eksportu jest konkurencyjny względem produktów z tej samej branży występujących na rynku międzynarodowym (0 albo 1 pkt)
 • Wnioskodawca prowadził samodzielną działalność badawczo-rozwojową w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku o dofinansowanie lub wdrażał wyniki przeprowadzonych samodzielnie, zleconych lub  zakupionych prac badawczo-rozwojowych zakończonych nie wcześniej niż 3 lata przed złożeniem wniosku o dofinansowanie (0 albo 1 pkt)
 • Wnioskodawca na dzień składania wniosku o dofinansowanie prowadzi działalność eksportową (0 albo 1 pkt albo 2 pkt albo 3 pkt)
 • Produkty będące przedmiotem eksportu cechuje wysoki stopień nasycenia wiedzą zgodnie z klasyfikacją technologii według EUROSTAT na podstawie rodzajów działalności wytwórczej i usługowej (0 albo 1 pkt albo 2 pkt).

 

Branżowe programy promocji

 

 1. Biotechnologia i farmaceutyka – obowiązuje od 01.03.17
 2. Budowa i wykańczanie budowli – obowiązuje od 01.03.17
 3. Części samochodowe i lotnicze – obowiązuje od 01.03.17
 4. IT_ICT – obowiązuje od 01.03.17
 5. Jachty i łodzie – obowiązuje od 01.03.17
 6. Kosmetyki – obowiązuje od 01.03.17
 7. Maszyny i urządzenia – obowiązuje od 01.03.17
 8. Meble – obowiązuje od 01.03.17
 9. Moda polska – obowiązuje od 09.03.17
 10. Polskie specjalności żywnościowe – obowiązuje od 01.03.17
 11. Sektor usług prozdrowotnych – obowiązuje od 09.03.17
 12. Sprzęt medyczny – obowiązuje od 01.03.17

 

Należy mieć na uwadze, że im więcej jest czasu na opracowanie wniosku dotacyjnego tym jest on lepszy i daje większe szanse nie tylko na pozyskanie dotacji, ale i na bezproblemowe zrealizowanie projektu. Nie należy zostawiać tematu na ostatnią chwilę. Czas na działanie jest TERAZ.

 

Pomagamy w przygotowaniu wycen i analiz, w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

 

630x200-baner-resulto_2

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Doradztwo finansowe, Dotacje, Źródła finansowania dnia 23.11.2017 o godz. 15:02
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*