Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

10 milionów złotych na innowacje społeczne

Masz pomysł jak rozwiązać jakiś problem społeczny i jak poprawić jakość życia społeczeństwa? Nie czekaj. Nabór wniosków do II Konkursu Programu Innowacje Społeczne rozpoczął się 10 lutego 2014 r. W ramach Programu planowane jest dofinansowanie projektów dotyczących inicjatyw społecznych i innowacyjnych działań bazujących na zastosowaniu najnowszych osiągnięć nauki i techniki, które mogą być wykorzystane do rozwiązania problemu społecznego. Nabór wniosków jest prowadzony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i będzie trwał do 26 marca 2014 r.

II Konkurs Programu Innowacje Społeczne

O wsparcie ubiegać się mogą konsorcja tworzone przez jednostki naukowe, przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe. Liderem konsorcjum w projekcie powinna być organizacja pozarządowa. W ramach programu mogą być dofinansowane badania podstawowe, badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz wdrożenia wyników fazy badawczej.

Na dofinansowanie projektów przeznaczono 10 mln PLN.
Maksymalna kwota dofinansowanie: 1 mln PLN, minimalna: 50 tys. PLN.

Dofinansowanie w ramach Programu otrzymają projekty:

  1. dotyczące innowacji społecznej, czyli nowego rozwiązania problemu społecznego,
  2. wykorzystujące najnowsze osiągnięcia nauki i techniki w celu stymulowania rozwoju społecznego,
  3. poprawiające jakość życia społeczeństwa,
  4. realizujące współpracę międzysektorową na poziomie lokalnym, regionalnym lub krajowym o dużej wartości dodanej,
  5. obejmujące badania podstawowe, przemysłowe, prace rozwojowe (faza badawcza) oraz fazę pilotażową.

Źródło:http://www.deloitte.com/view/pl_PL/pl/publikacje/biuletyny

Pomagamy w opracowywaniu wniosków dotacyjnych.

Zapytaj o naszą ofertę:

doradztwo gospodarcze Resulto Sp. z o.o.

tel.: +48 783 366 476

e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , ,