Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

4,5 mld EUR unijnych dotacji na badania i rozwój

W ramach unijnego programu Horyzont 2020 zostanie ogłoszonych 64 konkursów, w których w latach 2014-2020 zostanie przyznane 71,1 mld EUR polskim firmom na inwestycje wspierające badania i innowacje. Z całego budżetu projektu 4,5 mld EUR zostanie przeznaczone na projekty badawcze oraz współpracę przedsiębiorców z placówkami naukowymi, w tym: 700 mln EUR dla technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz 600 mln EUR dla inwestycji w bezpieczną i czystą energię.

Program opiera się na III filarach:

I-Doskonałość w nauce (24,4mld EUR),

II-Wiodąca pozycja w przemyśle (17 mld EUR),

III-Wyzwania społeczne (29,7mld EUR).

Cechą odróżniającą ten program od poprzednich oferowanych przez unię europejską, jest specjalny instrument, który działa poza regularnymi konkursami, dedykowany dla miko-, małych i średnich firm. Zakłada on, że przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie bez konieczności współpracy z trzema niezależnymi podmiotami z różnych krajów, czego wymagają pozostałe konkursy programu. W ramach tego instrumentu etap badań może zostać dofinansowany do 70% kosztów kwalifikowanych.

Program Horyzont 2020 bardzo szczegółowo określa merytoryczne kryteria projektów konkursowych i rezultaty, jakie będą one musiały przynieść. Z tego powodu nie będzie możliwości dodawania we wnioskach o wsparcie własnych działań wykraczających poza dany temat badawczy. Dodatkowo w programie występuje wyróżnienie na różne fazy trwania projektu, (od studium wykonalności przez opracowanie pomysłu do wdrożenia na rynek). Do kosztów kwalifikowanych uwzględnia się coaching oraz mentoring, co stanowi szansę dla innowacyjnych i rozwijających się firm. Ponadto okres podpisywania umów został skrócony do około 8 miesięcy, licząc od zgłoszenia wniosku oraz przewidziano redukcje kontroli i audytów finansowych w projektach. Wsparcie z projektu na usługi badawcze jest dedykowane dla małych i średnich przedsiębiorstw ukierunkowanych na wyzwania społeczne i kluczowe technologie oraz dla wszystkich form innowacji (społeczna, usługi, pionierskie projekty, stymulowanie popytu poprzez zamówienia publiczne, wspomaganie procesu standaryzacji).

Pomagamy w opracowywaniu wniosków dotacyjnych.

Zapytaj o naszą ofertę:

doradztwo gospodarcze Resulto Sp. z o.o.

tel.: +48 783 366 476

e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , ,