Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Agroenergia 2020 r. Konieczne zmiany w wymaganiach konkursowych

Mamy za sobą pierwszy nabór wniosków dla rolników indywidualnych dotyczący odnawialnych źródeł energii – program Agroenergia. Nabór zakończył się 20.12.2019 r. Program przewidziany był dla rolników indywidualnych ale obwarowany był wymaganiami ukształtowanymi jak dla dużych podmiotów i dużych projektów. Wymagania dotyczące przedłożenia dokumentacji w niewielkim stopniu uwzględniały specyfikę działalności rolników indywidualnych, w szczególności brak wymogu prowadzenia księgowości. Wysokie wymagania formalne, nieadekwatnie wysokie wobec planów projektowych dot. zwykle mikroinstalacji o wartości do 200 tys. zł (fotowoltaika lub pompa ciepła) wymagały wiele pracy co zniechęcało dużą część rolników do skorzystania z tej formy wsparcia dotacyjnego.

Wkrótce zostanie ogłoszony kolejny nabór wniosków do programu Agroenergii 2020 (prawdopodobnie przełom marca i kwietnia br.) – z informacji uzyskanych w NFOŚiGW wynika, że w kolejnym naborze procedury mają być uproszczone. Miejmy nadzieje, że zmiana będzie w dobrym kierunku.

 

Poniżej zamieszczamy kilka kluczowych sugestii, co do sposobu uproszczenia wymogów konkursowych. Spostrzeżenia bazują na naszych doświadczeniach z opracowania kilkudziesięciu wniosków w programie Agroenergia 2019 (ponad połowa z nich została już pozytywnie oceniona, reszta jest w trakcie oceny).

 

 

1. Proces

Naszym zdaniem powinna być wdrożona uproszczona ścieżka decyzyjna – skracająca cały proces oceny maksymalnie do dwóch miesięcy.

Po skompletowaniu wymaganych dokumentów i opracowaniu wniosku (trwa to od 2 tygodni do 2 miesięcy) wysyłany jest on najczęściej drogą elektroniczną do Funduszu. Gdzie po maksymalnie 74 dniach, zgodnie z regulaminem, powinna zakończyć się ocena formalna i merytoryczna, negocjacje i powinna być zawarta umowa. W praktyce oczekiwanie na ocenę ze strony Funduszu to średnio kilka miesięcy. Po pozytywnej ocenie wniosku Fundusz wzywa do kolejnego etapu tzw. negocjacji. Etap ten to uszczegółowienie informacji zawartych we wniosku i trwa kolejne kilka tygodni. Dopiero po tym etapie Fundusz podejmuje ostateczną decyzje o zawarciu umowy. Decyzja to jeszcze nie zawarta umowa … powstaje kolejna zwłoka. Proces jest bardzo długotrwały i wydaje się zbyt szczegółowym dla tak małych podmiotów. Nasze doświadczenie wskazuje, że w praktyce ocena wniosków (do fazy negocjacji) trwa od 3 do 7 m-cy. Pomimo upływu ponad 3 miesięcy od pozytywnego zakończenia procedury negocjacyjnej z wieloma naszymi klientami NFOŚiGW nadal nie zawarł umów. Oczywiście jesteśmy pewni, że fundusz umowy ostatecznie zawrze ale wśród wnioskodawców istnieje niepewność i powstaje ryzyko niewywiązania się z harmonogramów. Chcielibyśmy szybko zacząć produkować czystą energię.

 

2. Dokumentacja

Wymagana dokumentacja do wniosku była nadmiernie rozbudowana. Dla małych podmiotów jakimi są w większości rolnicy indywidualni dokumentacja, powinna być uproszczona. Procedury przygotowane przez Fundusz (niepotrzebnie) traktują małe projekty inwestycyjne na równi z wielkimi inwestycjami.

Poniżej kilka przykładowych zmian:

  • Konieczność sporządzania rachunku wyników i przepływów finansowych za 3 lata wstecz oraz prognozy finansowej na kolejne 5 lat.

Należy odstąpić od tego wymogu dla mikroinstalacji. Nawet banki przy tak niskich kwotach zaangażowań finansowych (np. kredytów, pożyczek) nie wymagają tak wielu informacji finansowych. Dla rolnika który nie ma obowiązku prowadzenia księgowości opracowanie prognozy finansowej to zadanie bardzo trudne.

  • Konieczność dostarczenia zestawienia wszystkich faktur przychodowych i rozchodowych za rok ubiegły oraz rok bieżący

Należy odstąpić od tego wymogu.

Duża część rolników (zgodnie z obowiązującym prawem) nie musi prowadzić rejestrów i ewidencji księgowych (robią to tylko Vatowcy). Innymi słowy rolnicy nie maja dostępnych wymaganych zestawień. Jest znacznym utrudnieniem tworzenie zestawień w oparciu o szczątkowe i niepełne informacje (odtwarzanie dokumentów przez kontrahentach, szukanie faktur po szufladach i mailach). Warunek ten może być zachowany jedynie dla tzw. rolników VAT-owców.

  • Nakaz płatniczy podatku rolnego i zaświadczenie o liczbie gruntów przeliczeniowych.

Dokumenty dublują zakres informacyjny dot. powierzchni gruntów należących do gospodarstwa. Wystarczający wydaje się sam nakaz zapłaty podatku rolnego.

  • Studium wykonalności.

Wymagany powinien być jedynie wniosek o dofinansowanie (ewentualnie rozbudowany o część niezbędnych informacji ze Studium wykonalności). Przygotowywanie dokumentu, o objętości kilkudziesięciu stron, dla inwestycji w kwotach zwykle od 100 czy 300 tysięcy złotych jest bezcelowe. Studium Wykonalności powiela w znacznym stopniu zakres informacji z wniosku o dofinansowanie.

 

3. Komunikacja ze strony Funduszu

Stosowana przez Fundusz papierowa (poczta tradycyjna) forma komunikacji z Wnioskodawcą znacznie wydłuża proces oceny, w tym czas potrzeby na skorygowanie czy uzupełnianie wymaganych informacji. Podstawowym kanałem komunikacji powinien być kontakt drogą poczty elektronicznej na adres email wskazany we wniosku jako kontaktowy.

Niestety zdarzyło się, że korespondencja wysyłana drogą pocztową do rolnika (z pominięciem kanałów elektronicznych) odbierana była przez osoby nieuprawnione (gospodarstwo rolne to nie korporacja z ułożonymi procedurami), co skutkowało przeoczeniem ważnego terminu na złożenie uzupełnień i odrzuceniem aplikacji z przyczyn formalnych.

 

4. Zasady konkursu

Niejasna zasady konkursu powinny zostać skorygowane. Przykładowo:

  • nie wiadomo czy przy kalkulacji zapotrzebowania energetycznego gospodarstwa rolnego należy oceniać jedynie zapotrzebowanie na energię elektryczna (dla inwestycji fotowoltaicznej) czy również energię pochodzącą z innych źródeł np. gaz, węgiel kamienny, olej opałowy, olej napędowy, benzyna, biomasa itp.
  • różny poziom dofinansowania dla dwóch identycznych instalacji fotowoltaicznych zależnie od tego czy były przedmiotem dwóch oddzielnych czy jednego wspólnego (dla obu) wniosku o dofinansowanie.

 

Zwracamy jednocześnie uwagę Państwa na inne formy wsparcia inwestycji ekologicznych tj. wsparcie NFOiGW dla produkcji czystej energii dla rolników Agroenergia i dla przedsiębiorców Energia Plus.

.

Zapraszamy po aktualności i wsparcie do grupy na Facebook.

.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych – opracowujemy m.in. biznes plany, wnioski dotacyjne i wyceny. tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

.

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , ,