Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Aktualne dotacje na OZE (fotowoltaika)

Resulto Solar MKS

Resulto Solar MKS NFOŚ Sokół

W województwach (na terenie całego kraju) cyklicznie ogłaszane są konkursy w ramach, których można aplikować o dotacje na budowę instalacji fotowoltaicznych (farm i instalacji dachowych – OZE). Poniżej aktualne informacje.

Uwaga: dostępne programy dotacyjne podlegają ciągłym zmianom, dlatego też zachęcamy Państwa do kontaktu z nami poprzez formularz w zakładce Kontakt lub pod numerem telefonu +48 783 366 476

Dotacje na OZE (w tym, fotowoltaika) 2020

 

dotacje OZE – Ogólnopolskie – Agroenergia 

(Spodziewamy się ogłoszenia nowego konkursu Agroenergia w II kwartale 2020)

– dotacja 40% kosztów (lub pożyczka do 100% kosztów),

– dostępność tylko dla rolników indywidualnych (posiadacz lub dzierżawca gruntów do 300 h i musi mieszkać w danej lokalizacji co najmniej 5 lat),

– nabór ciągły do grudnia 2019 (liczy się kolejność składania wniosków – im szybciej tym większe szanse na pozyskanie dofinansowania).

(w tym konkursie Resulto chętnie współpracuje z instalatorami i wykonawcami instalacji fotowoltaicznych realizując hurtowe zlecenia)

.

dotacje OZE – Ogólnopolskie2.3 „Inwestycje produkcyjne w akwakulturę”.

– aktualnie brak konkursu

 

Pożyczki preferencyjne – nisko oprocentowane na OZE – Ogólnopolskie – Energia PLUS

Energia Plus jest programem priorytetowym NFOŚiGW skierowany do przedsiębiorców, dla których przewidziano pożyczki preferencyjne na kwoty od 1 do 300 mln złotych na okres 15 – 20 lat oraz dodatkowo pożyczki udzielane na zasadach rynkowych (także dotacje, ale tylko dla technologii ORC). Więcej: Energia Plus

.

dotacje  – Ogólnopolskie – Fundusze Norweskie 2020 – Technologie przyjazne środowisku

Konkurs w ramach którego biznes może pozyskać dotacje na implementację technologii przyjaznych środowisku. Projekt winien obejmować jednocześnie poniższe składowe:

1) wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacyjnych procesów, produktów, usług lub rozwiązań, które

2) rozwiną działalność gospodarczą przedsiębiorcy, w tym wzrost przychodów, zysku lub zatrudnienia, a jednocześnie

3) przyczynią się do lepszej gospodarki odpadami, efektywności energetycznej, zmniejszonej emisji zanieczyszczeń, wydajnej gospodarki materiałowej.

 

dotacje OZE – Województwo lubelskie:

– aktualnie brak konkursu

..

dotacje OZE – Województwo opolskie – konkurs 3.4 – Planowany termin rozpoczęcia naborów: Czerwiec 2020 r.

– konkurs / działanie 3.4 – Efektywność energetyczna w MSP. Termin rozpoczęcia naboru: Czerwiec 2020 r. Typy projektów mogących uzyskać dofinansowanie:

  1. Zastosowanie energooszczędnych (energia elektryczna, ciepło, chłód, woda) technologii produkcji i użytkowania energii.
  2. Zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa, wprowadzanie systemów zarządzania energią.
  3. Zastosowanie energooszczędnych technologii w przedsiębiorstwach.
  4. Głęboka modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach.
  5. Instalacje służące do wytwarzania, przetwarzania, magazynowania oraz przesyłu energii ze źródeł odnawialnych, jako uzupełniający element projektu.
  6. Audyt energetyczny dla MSP jako element kompleksowy projektu.

.

dotacje OZE – Województwo dolnośląskie Działanie: 3.1.A. – termin naboru (składania wniosków): od dnia 18.05.2020 r. do dnia 31.08.2020 r.

 

Zapowiada się jednak jeden atrakcyjny konkurs umożliwiający dotowanie inwestycji dotyczących m.in. budowy nowych instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych:

Działanie: 3.1.A.  Przedsięwzięcia, mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej), polegające na budowie oraz modernizacji (w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikro instalacji), takich jak:

.

a)      energia wiatru (poniżej 5 MWe),

b)      energia promieniowania słonecznego (poniżej 2 MWe/MWth),

c)      biomasa (poniżej 5 MWth/MWe),

d)      biogaz (poniżej 1 MWe),

e)      energia spadku wody – wyłącznie na już istniejących budowlach piętrzących lub wyposażonych w hydroelektrownie, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej drożności budowli dla przemieszczeń fauny wodnej (poniżej 5 MWe),

f)       energia geotermalna (poniżej 2 MWth).

Powyższe limity nie dotyczą projektów realizowanych przez pilotażowe klastry energii posiadające certyfikat Ministra Energii. Dopuszcza się przekroczenie limitów zarówno przez pojedyncze instalacje, jak i sumarycznie, jeśli projekt zakłada budowę/modernizację więcej niż jednej instalacji.

 

dotacje OZE – Województwo pomorskie.

– aktualnie brak konkursu (dostępne tylko pożczyki preferencyjne Poddziałanie 10.3.2. Odnawialne źródła energii – wsparcie pozadotacyjne).

..dotacje OZE – Województwo wielkopolskie – Działanie 3.2.4 

dotacje OZE Województwo wielkopolskie – Działanie 3.2.4

Dotacje na OZE tylko jako dodatek w budynkach publicznych –  termin: do 18-05-202.

Działanie 3.2.4 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO – marzec 2020

W ramach działania wsparcie uzyskają projekty zgodne z Planem gospodarki niskoemisyjnej dla danego obszaru lub dokumentami równoważnymi. Zakłada się realizację projektów polegających na kompleksowej, głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej z terenu AKO, obejmujących działania dotyczące przede wszystkim:

-ocieplenia obiektu,-wymiany okien, drzwi zewnętrznych,-przebudowy systemów grzewczych wraz z wymianą podłączeniem do źródła ciepła, systemów wentylacji i klimatyzacji,

instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, w tym z zastosowaniem kogeneracji,-instalacji systemów chłodzących (w tym również z OZE),

-wymiany oświetlenia na energooszczędne (finansowanie niezbędnych audytów energetycznych),

-inne, np. systemy monitorowania i zarządzania energią, finansowanie opracowanych audytów energetycznych.

 

pożyczki OZE – Województwo podlaskie – Działanie 5.2.

Działanie 5.2. Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach. Tylko pożyczki przeznaczone na kompleksowe inwestycje na rzecz efektywności energetycznej MŚP służące zmniejszeniu strat energii, ciepła. Budowa urządzeń do produkcji energii na własne potrzeby w oparciu o OZE lub zmiana systemu wytwarzania lub wykorzystania paliw i energii

.

Dzięki naszym usługą Klienci korzystają z finansowania zewnętrznego. Resulto ułatwia wdrażanie innowacji i postępu technologicznego – mamy sukcesy w pozyskiwaniu dotacji na wsparcie instalacji fotowoltaicznych do produkcji zielonej energii.

 

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy oraz zapoznaj się z ofertą Resulto.

wycena znaku - zapytanie

.

Resulto wspomaga przedsiębiorców w opracowywaniu różnorodnych analiz i dokumentacji wspierających rozwój biznesu. Przejrzyste i wyczerpujące informacje o wynikach prowadzonej i planowanej działalności pozwalają na skuteczne przeprowadzanie przedsięwzięć, podejmowanie trafnych decyzji i poprawę wyników firmy.

Jak przygotować się do naborów oraz ile trwa przygotowanie i jak napisać wniosek o dofinansowanie?

Odpowiednie przygotowanie do naboru dotacyjnego może wymagać do kilku miesięcy przygotowań – w zależności od przedsiębiorstwa i planowanego przedsięwzięcia/potrzeb. Resulto przeprowadza audyt możliwości dotacyjnych i przekazuje Klientowi (w formie raportu z rekomendacjami) niezbędne informacje zwiększające szanse na dofinansowanie (gwarantujące dodatkowe punkty) oraz przekazuje informacje o pasujących, do potrzeb Klienta, naborów (monitoring konkursów). Zapraszamy do zapoznania się z naszą usługą i kontaktu z Resulto w celu wsparcia Państwa biznesu.

.

Jak pozyskać fundusze unijne? – schemat postępowania.

Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , ,