Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Aktualności

Wrzesień 2022

(Wobec braku atrakcyjnych dla biznesu konkursów dotacyjnych)  aktywność doradcza Resulto ukierunkowana jest w bieżącym roku na zadaniach analitycznych. Opracowaliśmy m.in. wyceny dla:

 • dużej firmy z branży windykacyjnej (metoda skorygowanych aktywów netto), wyceny
 • firmy na etapie start-up z branży foodtech (metoda dochodowa) oraz
 • dynamicznie rozwijającej się firmy z sektora IT (metoda porównawcza).

W oparciu na nasze biznes plany i wnioski pożyczkowe Przedsiębiorcy pozyskali finansowane kredytowe na:

 • remont i wyposażenia browaru kraftowego (wraz z restauracją)  – 4 mln zł,
 • rozbudowę dużego obiektu żłobkowego – 1,3 mln zł,
 • budowę farmy fotowoltaicznej – 4,2 mln zł.

 

Październik – Listopad 2021:

W listopadzie opracowaliśmy biznes plan dla przedsiębiorstwa typu start-up z branży konopnej obliczonej na uzgodnienie warunków inwestycji z inwestorem (aniołem biznesu). Kontynuujemy oczywiście wsparcie przedsiębiorców w rozliczaniu projektów dotacyjnych.

.

Z ciekawostek świadczących o niewysokim tempie pracy urzędników – w listopadzie 2021 roku, nasz klient uzyskał pozytywną decyzję o przyznaniu mu dofinansowania z konkursu Agroenergia. Przedmiotowy wniosek złożony został w roku październiku roku 2019, czyli ocena tego dokumentu trwała aż dwa lata. Bez komentarza

.

Lipiec– Wrzesień 2021:

Uruchomienie środków z perspektywy dotacyjnej 2021-2027 oraz Krajowego Planu Odbudowy (KPO) oddala się za sprawą braku porozumienia pomiędzy rządem PR a Unią Europejską. Harmonogramy dotacyjne na rok 2022 pozostaną prawdopodobnie puste przynajmniej do połowy roku 2022.

..

W międzyczasie koncentrujemy uwagę na wycenach przedsiębiorstw i biznes planach. Wykonaliśmy dwie wyceny dla przedsiębiorstw z handlowych z branży akcesoriów meblowych oraz z branży budowlanej (głównie dekarskiej). Następna do wykonania jest wycena kolejnego przedsiębiorstwa handlowego – tym razem branża vendingowa – automaty sprzedażowe.

.

W ramach współpracy z przedsiębiorcami realizującymi projekty dotacyjne obserwujemy rosnące utrudnienia ze strony instytucji zarządzających i pośredniczących w wydatkowaniu środków pomocowych. Uczulamy przedsiębiorców na:

a)  konieczność pieczołowitego respektowania wymogów dot. wydatkowania i rozliczania środków dotacyjnych ponieważ nietrudno jest utracić część przyznanego dofinansowania (i narazić się na problemy) z powodu błędów w realizacji projektów.

b) dobre planowanie i przemyślane wnioskowanie o dotacje ponieważ (nawet nieznaczne) próby zmian parametrów projektów dotacyjnych, w trakcie ich realizacji, napotyka istotny opór urzędniczy prowadzący do znacznych opóźnień i utrudnień w prowadzeniu projektów.

..

 

Kwiecień – Czerwiec 2021:

W ramach bieżącej działalności Resulto wspiera bieżącą obsługę (uprzednio pozyskanych) projektów dotacyjnych z regionalnych programów operacyjnych dot. OZE w woj. zachodniopomorskim i lubuskim oraz z NCBiR (szybka ścieżka).

..

W oczekiwaniu na uruchomienie nowych projektów dotacyjnych ze środków Krajowego Programu Odbudowy oraz z nowej perspektywy dotacyjnej 2021-2027 prowadzimy obecnie działania na małą skalę. Nieliczne czynne nabory dotacyjne zwykle nie pozwalają na właściwy dobór konkursów do potrzeb biznesu.

..

Nadal, największe okazje do generowania zysków dostrzegamy w wykorzystaniu naszych kompetencji analitycznych na rynku kapitałowym. Szybko zmieniające się pandemiczne otoczenie gospodarcze (szansa i ryzyko) i rekordowo niskie stopy procentowe przyczyniają się do znacznych zmian wycen przedsiębiorstw notowanych na rynku publicznym, co stworzyło liczne okazje do zarobku dla kompetentnych analityków rynku.

 

 

Wrzesień – Październik 2020:

W naszym biznesie nadeszła jesień – końcówka obecnej perspektywy dotacyjnej skutkuje małą ilością otwartych konkursów dotacyjnych a Covid ogranicza plany rozwojowe i inwestycyjne naszych Klientów. Prowadzimy rozliczanie uprzednio pozyskanych projektów dotacyjnych i korzystamy z okazji stwarzanych przez sytuacje na rynku kapitałowym na korzystne zakupy przecenionych akcji (licząc na powrót do wycen firm do czasów przed pandemią).

.

Czas jest obecnie dobry aby przygotowywać projekty rozwojowe pod pozyskiwania dotacji unijnych w nadchodzącej perspektywie dotacyjnej 2021-2027. Ogólne założenia nowej perspektywy wskazują, że będzie możliwość silnego wsparcia dla działań typu: innowacje przemysłowe, badania i rozwój, inwestycje ekologiczne i wytwarzanie zielonej energii.

 

Czerwiec – Sierpień 2020:

Lekko parafrazując stare powiedzenie „Firma uczy się całe życie”. W ramach konkursu na OZE w woj. zachodniopomorskim (ostatni duży konkurs na OZE w obecnej perspektywie dotacyjnej) złożono 264 wnioski, z tego po zakończonej fazie oceny jakości (sierpień 2020) pozostało jedynie 32 projekty. Jednak najciekawszy jest fakt, że pierwsze cztery miejsca na tej krótkiej liście zajmują projekty wykonane przez ekspertów Resulto w trybie „na ostatnią chwilę” – dajemy radę.

.

Link: http://www.rpo.wzp.pl/sites/default/files/wstepna_lista_rankingowa_210k03_20200819.pdf

.

Ponadto w okresie wakacyjnym: Pomagaliśmy przy składaniu wniosków o bezzwrotne dotacje i pożyczki na kapitał obrotowy w woj. łódzkim, doradzaliśmy w konkursie EIT Health, rozpoczęliśmy opracowywanie dwóch wniosków badawczo-rozwojowych do szybkiej ścieżki NCBR. Szczęśliwie uzyskaliśmy (z NFOŚiGW) kolejne pozytywne oceny wniosków Agroenergia 2019 i zawarliśmy pierwsze umowy do opracowania wniosków Agroenergia 2020.

.

Kwiecień – Maj 2020:

Wspólnie z klientem przeszliśmy pozytywnie kontrolę końcową rozliczania projektu dotacyjnego w woj. Świętokrzyskim – zakup linii do recyclingu odpadów. Miło jest wspierać „zielone” projekty. Pełne wykorzystanie dotacji bez korekt finansowych. Przedsiębiorca bardzo zadowolony.

.

Złożyliśmy cztery wnioski dotacyjne na budowę farm fotowoltaicznych w woj. Zachodniopomorskim – każdy projekt na około 4 mln zł – to była ostatnia, w 2020, okazja na duże dotacje na OZE w Polsce.

.

Co więcej, uzyskaliśmy finalną pozytywną decyzję dla projektu Partnerskiego w woj. Lubuskim.  Długa walka była z urzędniczymi przeciwnościami bo projekty były w ocenie 1,5 roku – to wstydliwy wynik urzędników. Na szczęście jest sukces – projekt 6,7 mln zł, dotacja 3,3 mln zł. Projekt dla 12tu partnerów biznesowych i 20stu instalacji fotowoltaicznych.

.

Udało się również opracowanie wniosku o dofinansowanie do NFOŚ, konkurs Sokół na innowacyjną, mobilną platformę do produkcji zielonej energii – projekt dedykowany ograniczeniom szkodliwości suszy w rolnictwie. Dobrej myśli czekamy na wynik oceny.

 

Marzec 2020:

Wspólnie z klientem przeszliśmy pozytywnie kontrolę końcową rozliczania projektu dotacyjnego farmy fotowoltaicznej 1 MW w woj. Świętokrzyskim. Pełne wykorzystanie dotacji bez korekt finansowych. Przedsiębiorca bardzo zadowolony.

.

Kontynuowaliśmy monitoring oceny wniosków do konkursu dotacyjnego Agroenergia 2019 i rozpoczęliśmy przygotowania z nowymi klientami pod nowy konkurs Agroenergia 2020 (termin ogłoszenia zaplanowany na drugi kwartał 2020).

.

Wirusowe zawirowania dołożyły nam pracy w projektach analitycznych: aktualizacja wyceny udziałów; outsourcing analityczny w branży transportowej.

.

Wirus operacyjnie nam nie szkodzi, nieco nastrój tylko psuje ale to przejściowe. Działamy 🙂

.

Styczeń – Luty  2020:

 

Rozpoczęliśmy świadczenie usługi doradczej w restrukturyzacji spółki z branży transportowej – zadanie trudne ale być może uda się uratować zadłużony podmiot.

.

W grudniu 2019 r zakończył się nabór wniosków z Agroenergii. Planowany jest kolejny nabór jest na przełomie I/II kwartału  2020 r. W związku z dużym zainteresowaniem, zawarliśmy już pierwsze umowy z rolnikami i rozpoczęliśmy opracowywanie wniosków – tak aby bezpieczniej i szybko  przejść przez procedurę dotacyjną.

.

Kontynuujemy wsparcie rozliczania projektów dotacyjnych z woj. świętokrzyskiego, dolnośląskiego i ogólnopolskiego konkursu Go To Brand.

.

Kontynuowaliśmy prace nad programem dotacyjnym Energia Plus (budowa kilku farm fotowoltaicznych o mocy 1 MW każda) – finał prawdopodobnie w marcu.

.

Przygotowujemy wnioski dotyczące ekologii (z funduszy norweskich  i konkursu Sokół) oraz pracujemy nad  wnioskiem na pozyskanie finansowania (pożyczka rozwojowa) dla rozbudowy Ośrodka Pomocy dla osób starszych.

 

Grudzień 2019:

.

Pozyskaliśmy klientów do realizacji 36 projektów do konkursu Agroenergia (głównie fotowoltaika ale również pompy ciepła) – łączna moc zainstalowana to blisko 1,5 MW. Złożyliśmy więc 31 aplikacji (pięciu klientów wycofało się już w trakcie opracowywania aplikacji – przerosły ich wymogi administracyjnej). Na koniec grudnia, już 9 projektów przeszło pozytywnie proces weryfikacji i negocjacji z NFOŚiGW.  Pozostałe projekty są na różnych etapach oceny. Żaden wniosek nie został odrzucony przez NFOŚiGW.

.

Z dostępnych nam danych wynika, że Resulto było firma doradczą, która złożyła do Agroenergii najwięcej projektów w skali całego kraju (wg stanu na początek grudnia do NFOŚiGW wpłynęło 112 wniosków).

.

Wspólnie z Klientami uzyskaliśmy sukcesbędzie teraz wytworzonej więcej zielonej energii – bardzo takiej potrzebujemy.

.

Oczywiście toczyły się w grudniu również inne projekty doradcze i dotacyjne. Szczególnie nas ucieszyła pozytywna decyzja NCBR dotycząca zamknięcia rozliczeń w projekcie szybkiej ścieżki. Co ciekawe pierwszy raz przechodziliśmy z Klientem rozliczenie projektu przerwanego z przyczyn naukowo-biznesowych. Rozliczenie przebiegło prawidłowo a projekt zakończył się pozyskaniem nowej wiedzy i cennych doświadczeń, które uda się wykorzystać we wprowadzaniu na rynek innowacyjnych produktów o cechach proekologicznych.

.

Życzymy Wesołych Świat i wszystkiego dobrego w Nowym Roku.

.

Listopad 2019:

.

W ocenie NFOŚiGW Resulto niemal zmonopolizowało składanie wniosków o dofinansowanie do konkursu Agroenergia. Zapewne nieco przesadzają ale miło było słyszeć. Staramy się i uzyskujemy systematycznie kolejne pozytywne decyzje dotacyjne z tego konkursu – dobrze jest wspierać transformację energetyczną.

.

Jednocześnie Klienci nie zapominają o naszych kompetencjach analitycznych. Podjęliśmy projekt restrukturyzacji płynnościowe w jednej z firm z branży spedycyjnej (transport to gałęź gospodarki, która pierwsza odczuwa skutki spowolnienia gospodarczego).

.

Opracowujemy również studium wykonalności do konkursu pozwalającego pozyskać preferencyjne finansowanie na budowę farm fotowoltaicznych (Energia Plus), kontynuujemy rozliczenia projektów dotacyjnych i negocjujemy warunki nowych kontraktów. Resulto opracowywać będzie biznes plan dot. modernizacji jednego z bardzo znanych wrocławskich obiektów medycznych o walorach historycznych – obiekt ma zyskać walory współczesne (wartość inwestycji około 50 mln zł).

 

Październik 2019:

.

Skutecznie wykorzystujemy kompetencje nabyte w uprzednich projektach dotacyjnych do pokonywania przeszkód w aplikowaniu o dotacje z NFOŚiGW  – W połowie października, po blisko dwóch miesiącach od złożenia pierwszych projektów w konkursie Agroenergia, nasi klienci uzyskali pierwsze pozytywne oceny złożonych projektów.

.

Wrzesień 2019:

.

Kontynuujemy prace nad realizacją wielu projektów dotacyjnych dla rolników na wykonanie instalacji fotowoltaicznych w konkursie Agroenergia z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Dla pierwszych projektów uzyskaliśmy już pozytywne oceny formalne – niebawem spodziewamy się uzyskać pierwsze pozytywne oceny merytoryczne. Większość projektów które opracowujemy dotyczy instalacji fotowoltaicznych o mocy 40-50 kWp. (poszukujemy do współpracy przy opracowywaniu wniosków do Agroenergii firmy wykonujące instalacje fotowoltaiczne).

W tzw. międzyczasie pozyskaliśmy maksymalną dotacje (5000 zł) dotację na własne potrzeby z wrocławskiego programu pilotażowego „ZŁAP DESZCZ” na budowę podziemnego zbiornika na wody opadowe.

.

Opracowaliśmy kolejną wycenę udziałów w dużej spółce zagranicznej i model prognostyczny do konkursu dotacyjnego dla instytucji otoczenia biznesu (1.3.B RPO dolnośląskie).

.

Nasz klient uzyskał pozytywną decyzję dot. przyznania preferencyjnego finansowania (pożyczki) na realizację remontu i wymianę urządzeń handlowo – gastronomicznych (pośrednik Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z Zielonej Góry).

.

Sierpień 2019:

.

Pomimo wakacji udało się osiągnąć sukcesy na polu dotacyjnym i pozyskać wielu nowych klientów z sektora rolnego m.in.:

– pozytywne zakończenie kontroli procesu wyboru wykonawcy (zgodnie z zasadą konkurencyjności) do budowy farmy fotowoltaicznej o mocy blisko 700 kWp w woj. świętokrzyskim (ma to kluczowe znaczenie dla pozytywnego zakończenia rozliczania projektu dotacyjnego tj. bez korekt finansowych),

– opracowanie schematów aplikowania i szablonów wniosków oraz modeli finansowych dla projektów mikro i małych instalacji fotowoltaicznych do konkursu Agroenergia z NFOŚiGW. Resulto składa w tym konkursie ponad 30ci wniosków o dofinansowanie o łącznej mocy około 1,5 MWp.  

.

Lipiec 2019:

.

Osiągnęliśmy sukcesy na polu dotacyjnym m.in.:

– przyznane dofinansowanie z konkursu 1.5 Województwa Zachodniopomorskiego „Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji”, wartość projektu 14 000 000 zł.  Sprawność działań Resulto potwierdza fakt, że był to projekt realizowany w wyjątkowo krótkim (niecałe dwa tygodnie).

– pozytywne zakończenie realizacji i rozliczeń projektu Go To Brand z roku 2017 (tj. zakończenie zgodnie z poniesionymi wydatkami kwalifikowanymi bez korekt finansowych nakładanych często przez PARP).

– opracowanie i złożenie wniosku o preferencyjne finansowanie pożyczkowe na remont i wyposażenie dużej placówki handlowej (franchyza Intermarche) z woj. Lubuskiego,

.

Jednocześnie, co nie mniej ważne, pozyskaliśmy dużego klienta z branży finansowej (windykacyjnej) dla którego opracowaliśmy wycenę istotnej części portfela inwestycyjnego.

.

Maj 2019 – Czerwiec 2019:

Znaczne zaangażowanie czasowe Resulto związane było w II kwartale z usługowym wsparciem w formalnym zarządzaniu i realizacji projektów dotacyjnych oraz usługami konsultingowymi z tego zakresu.

.

Oczywiście bardziej jesteśmy zainteresowani projektami pozwalającymi wykazać się sprawnością analityczną niż drobiazgowym przestrzeganiem dotacyjnych wymogów. Główne projekty spoza obszaru dotacyjnego dotyczyły:

– Opracowanie analizy analizy opłacalności budowy dużego budynku biurowego (w południowo – zachodniej Polsce) o szacowanej wartości przekraczającej 100 mln zł,

– Opracowanie analizy opłacalności rozbudowy kliniki medycznej (w woj. mazowieckim) dla pozyskania inwestora finansowego.

.

Wiosna przyniosła również pierwsze przychody z zakresu doradztwa sportowo-rekreacyjnego oraz przychody z opracowywania wniosków pożyczkowych (zwrotne finansowanie preferencyjne).

.

Luty 2019 – Kwiecień 2019:

Wiosna przebiega na kontynuacji realizacji zleceń z obszaru dotacyjnego i analitycznego.  Dodatkowo w przygotowaniu jest nowa oferta Resulto z zakresu doradztwa sportowo-rekreacyjnego, w szczególności wędkarstwa spinningowego i muchowego. Główne projekty dotyczyły:

– Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do konkursu 1.2 RPO wielkopolskie,

– Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do konkursu 1.2 RPO wielkopolskie,

– Opracowanie cennika dla komercyjnego udostępnienia danych z giełdy wierzytelności,

– Opracowanie Biznes Planu dla przedsięwzięcia biznesowego polegającego na modernizacji Portu jachtowego,

– Doradztwo dotacyjne dot. projektu 1.5 RPO Województwa Zachodniopomorskiego,

Grudzień 2018 – Styczeń 2019:

Przełom roku w Resulto to zwykle okres wytężonej pracy. Kontynuowaliśmy wsparcie klientów w realizacji projektów dotacyjnych i świadczyliśmy bieżące wsparcie doradcze. Po raz pierwszy wspieramy klienta w rozliczeniu przerwanego (z powodów naukowych) projektu dotacyjnego realizowanego przy wsparciu NCBR (tzw. szybka ścieżka). Ponadto, z ważniejszych projektów, opracowaliśmy:

– biznes plan dla zaawansowanego technologicznego startupu z branż ICT (obliczenia inżynierskie z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań IT), wartość budżetu ponad 5 mln zł,

– wniosek o dofinansowanie o charakterze partnerskim (12tu partnerów) do konkurs 3.1. w woj. lubuskim na budowę nowych instalacji do produkcji energii elektrycznej z OZE, wartość budżetu ponad 6 mln zł,

Październik – Listopad 2018:

Jesienią więcej w Resulto projektów biznesplanowych niż dotacyjnych. Powoli następuje zmiana tendencji. Z jednej strony mniej jest atrakcyjnych konkursów dotacyjnych a z drugiej strony MŚP dostrzegają zasadność realizacji inwestycji przy wykorzystaniu komercyjnego finansowania. Opracowaliśmy:

 • biznes plan dla biotechnologicznego startupu z technologią zwiększającą  biodostępność naturalnych substancji,
 • analizę opłacalności rozbudowy klinki medycyny estetycznej i flebologii,
 • kolejny biznesplan na budowę domu spokojnej starości,

W sferze dotacyjnej:

 – z powodzeniem przeszliśmy kolejną kontrolę realizacji projektu z RPO Dolnego Śląska. Projekt fotowoltaiczny na 1 mln zł – protokół pokontrolny bez zastrzeżeń.

– walczymy z urzędniczą samowolą. Bywa, że doskwiera nam nierzetelna ocena wniosków dotacyjnych dokonywana przez tzw. „ekspertów” w oparciu o dowolną interpretację zapisów dokumentacji konkursowej. Po skutecznym proteście kolejny z naszych projektów uzyskał dofinansowanie na promocję zagraniczną z GoToBrand (projekt na 400 tys. zł).

– zabiegając o interes Klienta złożylismy skargę w Sądzie Administracyjnym na dowolną ocenę wniosku o dofinansowanie (ocena wniosku o dofinansowanie nie może być dokonywana dowolnie, ramy oceny narzuca Ustawa wdrożeniowa i dokumentacja konkursowa).

Wrzesień 2018:

Końcówka lata to dla Resulto nowe projekty i kontynuacja stałych zleceń:

– Duży projekt badawczy, z budżetem 15 000 000 zł. dot. zagospodarowania odpadów górniczych opracowywany do konkursu NCBR „Szybka ścieżka”,

– Projekt dotacyjny do PARP do popularnego konkursu PARP „działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców” dot. innowacyjnych urządzeń do produkcji i magazynowania energii elektrycznej wytwarzanej z promieni słonecznych (fotowoltaika), budżet 700 000 zł.

– Trwają negocjacje dot. opracowania biznes planów dla przedsiębiorstw z branży biotechnologicznej, IT oraz nieruchomości.

Lipiec – Sierpień 2018:

W okresie wakacyjnym kontynuowaliśmy rozliczania czynnych projektów dotacyjnych naszych Klientów oraz wykonaliśmy kilka nowych zleceń:

– weryfikacja finansowa i aktualizacja biznes planu dot. zakupu, remontu i rozbudowy obiektów hotelowych celem uruchomienia Kliniki Medycyny Holistycznej, wartość inwestycji 30 mln zł,

– opracowanie dokumentu informacyjnego dla audytora i obligatariuszy Spółki realizującej program restrukturyzacyjny,

– doradztwo dot. wyboru dostawców zgodnie z zasada konkurencyjności dla Fundacji.

Marzec – Czerwiec 2018:

Wiosna w Resulto przebiegła głównie pod hasłem prowadzenia –  rozliczania czynnych projektów dotacyjnych naszych Klientów. Dodatkowo z ważnych zleceń należy odnotować:

 • opracowane wnioski o pozyskanie dofinansowania na promocję na rynkach zagranicznych Go To Brand,
 • opracowaną strategię internacjonalizacji w związku z pozyskaniem dotacji z konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Działanie 1.4 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw”.

Nasi Klienci pozyskali preferencyjne pieniądze z konkursów:

 • Farma fotowoltaiczna – koszt całkowite 3 500 000 zł finansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 3 – Efektywna i zielona energia Działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
 • Linia linii do recyklingu tworzyw sztucznych – koszt całkowity 1 200 000 zł finansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś  Priorytetowa 2 – Konkurencyjna gospodarka, Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP,

Styczeń – Luty 2018:

 • Kluczowe zlecenia:
  • początek roku przebiegł głównie pod hasłem kontynuacji wsparcia w realizacji projektów dotacyjnych (projekty na różnych etapach realizacji):
   • trzy projekty przeszły „na czysto” kontrolę końcową (po zakończeniu realizacji projektu) i nasi Klienci otrzymali dofinansowanie na swoje konta bankowe
   • w innym projekcie (również po kontroli końcowej) odwołaliśmy się skutecznie od nieuzasadnionej 25% korekty finansowej – odwołania od nieprawidłowo nałożonych korekt stają się niestety stałym obrazkiem naszej rzeczywistości:
    • ogólna statystyka jest taka, że więcej niż połowa projektów dotacyjnych na kontrolach otrzymuje korekty finansowe, skutkujące wypłatą niższego dofinansowania, niż zakładano we wniosku o dofinansowanie, jeśli te korekty są nakładane jeszcze przed wypłatą dofinansowania, można to w jakiś sposób zaakceptować i przygotować się, natomiast jeśli korekty są nakładane na wydatki, które Beneficjent już poniósł i za które otrzymał już refundację (wtedy Beneficjent musi oddać część otrzymanych pieniędzy (często wraz z odsetkami), których już fizycznie nie posiada), to może stanowić problem – na szczęście nasi Klienci takich problemów nie mają, gdyż dzięki posiadanemu doświadczeniu nasze projekty przechodzą kontrole „na czysto” – jak rozliczyć projekt? pomoc krok po kroku
   • przyjęliśmy do realizacji rozliczenie kolejnego projektu badawczo – rozwojowego w ramach „szybkiej ścieżki” (wartość 6 mln zł)
  • wnioski dotacyjne (w tym partnerski) do naboru 3.1 Odnawialne źródła energii (Typu I: Budowa nowoczesnych lokalnych źródeł OZE – elektrycznej, w tym małych źródeł wytwarzania energii z OZE) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
  • wycena wartości firmy z branży telewizyjnej
  • biznes plan do wniosku o dofinansowanie w ramach PROW – myjnia samochodowa
  • biznes plan na hostel we Wrocławiu
  • wniosek o pożyczkę hipoteczną na zakup nieruchomości (projekt własny) – Resulto się rozwija i poszukuje dla siebie nowej siedziby
  • doradztwo i pomoc w przejściu oceny formalnej projektu w naborze 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020
   • wniosku o dofinansowanie nie opracowywaliśmy, ale jeśli Klient wyraża takie zainteresowanie, chętnie „poprawiamy” wnioski po innych
 • Odbyte szkolenia rozwojowe, m.in.:
  • MS Excel – poziom zaawansowany – Wrocław
  • Zarządzanie projektami – Agile Project Management Foundation szkolenie akredytowane z egzaminem (zaliczony, certyfikat przyznany) – Wrocław.

Grudzień 2017:

Wiele cyferek przechodzi każdego dnia przez ręce naszych analityków, ale rzadko zdarza nam się obserwować wzrost startupu, który regularnie przekracza nasze prognozy – pomimo bardzo optymistycznych i ambitnych założeń przychodzi nam co kwartał aktualizować wartość firmy w górę. Biznes jest z branży IT/ eCommerce, a przedsiębiorca wykorzystuje okazję jaką stworzył rządowy program 500+. Miesięczne tempo wzrostu wielokrotnie przekracza roczne tempo wzrostu trudne do uzyskania dla przeciętnego biznesu. Wszystkim naszym Klientom życzymy dynamicznego wzrostu zysku w Nowym 2018 Roku (i dalej w przyszłości).

15698210_981185365319160_1078642374851903509_n

Listopad – Grudzień 2017:

 • Kluczowe zlecenia:
  • listopad i grudzień w Resulto przebiegły głównie pod hasłem kontynuacji wsparcia w realizacji projektów dotacyjnych (projekty na różnych etapach realizacji), czyli przede wszystkim:
   • zawieranie umów o dofinansowanie, aktualizacja harmonogramów płatności, bieżący kontakt z instytucjami zarządzającymi i opiekunami projektów, przygotowywanie wniosków o płatność (zaliczkowe, sprawozdawcze i refundacyjne – o płatności pośrednie i płatności końcowe) wraz z wymaganymi załącznikami, wybór dostawców zgodnie z zasadą konkurencyjności, przygotowywanie do kontroli itd.
  • wycena wartości znaku towarowego firmy z branży maszynowej:
   • specyfika przedmiotowej wyceny wynikała z faktu, że firma będąca wieloletnim właścicielem znaku postawiona została w stan likwidacji, a jej wspólnicy (już rozdzielnie i wzajemnie konkurując) podjęli działalność w tej samej branży korzystając z rozpoznawalności firmy i jej znaku towarowego
  • biznes plan pod kredyt na zakup nieruchomości w celach inwestycyjnych (wynajem pomieszczeń biurowych i handlowych), wartość 350 000 zł
  • dwa wnioski o preferencyjną pożyczkę na rozpoczęcie działalności gospodarczej w branży odzieżowej e-commerce – oba po ok. 85 tys zł.
 • Przyznane finansowanie:
  • (dotacja) po skutecznie złożonym proteście firma z branży nowoczesnych/linowych parków i placów zabaw uzyskała dotację (200 000 zł) z Działania 1.4 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw”, Schemat 1.4 B „Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne”:
   • warte podkreślenia jest, że Klient uzyskał dotację o wartości aż 85% na zakup maszyny (plotera CNC), podczas gdy na rynku standard w takich projektach, to jedynie 45%
   • podstawą wniosku dotacyjnego była strategia rozwoju firmy opracowana również przez ekspertów Resulto
  • (pożyczka preferencyjna na rozpoczęcie działalności gospodarczej) – obaj nasi Klienci otrzymali po ok. 85 tys. zł (korzystne oprocentowanie na poziomie 1-2%), branża odzieżowa e-commerce
  • (kredyt bankowy) nasz biznes plan na zakup zabytkowej nieruchomości i jej adaptację na hotel 5-gwiazdkowy (wartość projektu 20 000 000,00 zł) był skuteczny – Klient właśnie ustala warunki kredytu z bankiem.
 • Odbyte szkolenia rozwojowe, m.in.:
  • Realizacja projektów ze wsparciem finansowym NCBiR w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) – NCBiR, Warszawa
  • MS Excel – poziom średniozaawansowany – Wrocław
  • Tworzenie zapytań do bazy danych na platformie SQL Server + T-SQL dla analityków – Wrocław.

Wrzesień – Październik 2017:

 • Kluczowe zlecenia:
  • Biznes plan pod kredyt na zakup nieruchomości w celach inwestycyjnych (wynajem pomieszczeń biurowych i handlowych), wartość 4 000 000 zł
  • Aktualizacje wycen i modeli ekonomiczno-finansowych, m.in. kolejna aktualizacja szybko rosnącego, nowoczesnego biznesu startupowego w branży IT
   • dobry pomysł wykorzystujący okazję jaką stworzył rządowy program 500+
  • Biznes plan pod kredyt na rozpoczęcie biznesu dla osób wracających z emigracji zarobkowej: automyjnia i autokosmetyka / autodetailing, wartość 200 000 zł
  • Wsparcie w realizacji projektów dotacyjnych (projekty na różnych etapach realizacji m.in.: GoToBrand, NCBiR, NFOS, OZE, RPO WD 1.5, 3.3), w tym projekty skutecznie doprowadzone do wniosków o płatność końcową oraz stałe zmagania z IOK o właściwą ocenę projektów i wniosków o płatności. Odwołania od nieprawidłowo nałożonych korekt finansowych stają się niestety stałym obrazkiem naszej rzeczywistości.
 • Przyznane dotacje:
  • POIR NCBiR 1.1.1 tzw. szybka ścieżka (badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa)– branża materiałów budowlanych, wartość projektu 10 000 000,00 zł, dotacja dla wiodącego producenta z branży materiałów budowlanych.
 • Odbyte szkolenia rozwojowe, m.in.:
  • Wycena wartości intelektualnych – Warszawa
  • Wycena innowacji i WN – Poznań
  • Wytyczne w zakresie realizacji projektów dotacyjnych – Wałbrzych
  • Ocena projektów – najczęściej popełniane błędy we wnioskach o dofinansowanie oraz załącznikach (EFRR) – Wrocław
  • Najczęściej popełniane błędy przy realizacji zasady konkurencyjności – warsztaty dla przedsiębiorców – Wrocław.

Lipiec – Sierpień 2017:

 • Kluczowe zlecenia:
  • Wniosek dotacyjny do konkursu RPO Wielkopolska – Poddziałanie 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii – Projekt partnerski (10 partnerów) – budowa instalacji służących do wytwarzania energii z wykorzystaniem energii słonecznej – różne branże, wartość projektu 2 400 000,00 zł
  • Wniosek dotacyjny do konkursu RPO Dolny Śląsk – Schemat 1.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R – branża spożywcza, wartość projektu 5 000 000,00 zł
   • dodatkowo opracowaliśmy analizy finansowe do dwóch innych projektów składanych w ramach powyższego naboru
  • zakończyliśmy opracowywanie Biznes Planu na zakup zabytkowej nieruchomości i jej adaptację na hotel 5-gwiazdkowy, wartość projektu 20 000 000,00 zł
  • przyjęliśmy do realizacji rozliczenie kilku kolejnych projektów oraz kontynuowaliśmy rozliczenie dotychczasowych (łącznie jedenaście projektów na różnych etapach realizacji).
 • Przyznane dotacje:
  • PO Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) – Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych – branża OZE, wartość projektu ok. 400 tys. zł
 • Opracowaliśmy:
  • Aktualizację wyceny nowoczesnego biznesu startupowego w branży IT
   • dobry pomysł wykorzystujący okazję jaką stworzył rządowy program 500+
 • Mimo okresu urlopowego w Resulto, kolejni pracownicy przeszli szkolenia „Zamówienia publiczne dla przedsiębiorców – konkretnie, przystępnie i fachowo!”
 • Dodatkowo, w celu odpowiedzi na istniejący popyt na nasze usługi, przyjęliśmy do pracy nowego pracownika, ale nadal mamy otwartą rekrutację i szukamy kolejnego dobrego pracownika.

Maj-Czerwiec 2017:

 • Kluczowe zlecenia:
  • Wniosek dotacyjny do konkursu POIR NCBiR 1.1.1 tzw. szybka ścieżka – branża materiałów budowlanych, wartość 10 000 000,00 zł
  • Wniosek dotacyjny do konkursu: POIiŚ VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury – branża kultury, sala koncertowa, wartość 8 500 000,00 zł
  • (w trakcie) Wniosek dotacyjny do konkursu POIR NCBiR 1.1.1 tzw. szybka ścieżka (mały nabór dla MSP) – branża odnawialnych źródeł energii, wartość około 400 000,00 zł
  • (w trakcie) Biznes Plan na zakup zabytkowej nieruchomości i jej adaptację na hotel pięciogwiazdkowy, wartość projektu 20 000 000,00 zł
  • Wsparcie w realizacji projektów dotacyjnych (siedem projektów na różnych etapach realizacji)
 • Przyznane dotacje:
  • GoToBrand (Działanie 3.3) Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw na wprowadzenie na rynek nowych produktów
   • branża urządzeń rekreacyjnych i sportowych (wartość projektu 500 000,00 zł)
   • branża obiektów rekreacyjnych: hotele i SPA  (wartość projektu 600 000,00 zł)
   • rynkowy wskaźnik akceptowalności w powyższym naborze to 50%; nasz wskaźnik akceptowalności to 67%.

Gratulujemy naszym klientom.

.

Kwiecień 2017:

 • Opracowaliśmy:
  • Wycenę nowoczesnego biznesu startupowego w branży IT
   • dobry pomysł wykorzystujący okazję jaką stworzył rządowy program 500+
  • Analizę ekonomiczno-finansową dla młodego biznesu z nowoczesnej branży czujników RFiD
   • kalkulacja do drugiej fazy konkursu instrument MSP dla pozyskania grantu o wartości ponad 2 mln euro.
 • Przyznane dotacje:
  • nabór 1.5 A „Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP Z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw działających powyżej 2 lat” – wprowadzenie na rynek nowych produktów i usług
   • spośród pięciu projektów, które opracowywaliśmy, dwa największe projekty zostały rekomendowane do dofinansowania (oba projekty łącznie na 6 700 000 zł)
   • nasz wskaźnik akceptowalności, to 81% wartościowo i 40% ilościowo.
   • potwierdza się zasada „im większy projekt i im lepsza współpraca z wnioskodawcą, tym wyższa szansa na dofinansowanie”
   • przedmiotowy nabór okazał się bardzo trudny – poziom akceptowalności wniosków wyniósł zaledwie 23% (uzyskany przez Resulto wynik jest wysoko ponad rynkową średnią)
  • nabór 3.3.2 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie ZIT WrOF” – przeprowadzanie termomodernizacji obiektów publicznych – w naborze przeszło 17 z 22 wniosków (akceptowalność 77%):
   • nasz Klient odniósł podwójny sukces – nie dość, że uzyskał dotację, to Projekt znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej (projekt na ponad 13 500 000 zł)
   • Projekt cechował wysoki poziom trudności w opracowaniu kalkulacji finansowej, bowiem w projekcie nakładały się wielowymiarowo:
    • wydatki inwestycyjne kwalifikowane i niekwalifikowane
    • VAT kwalifikowalny i VAT niekwalifikowalny (rozliczenie tzw. proporcją)
    • wydatki z pomocą publiczną i wydatki bez pomocy publicznej (rozliczenia za pomocą luki w finansowaniu)
  • nabór PROW na rozpoczęcie działalności gospodarczej – konkursy do 100 tys. zł:
   • nasz Klient uzyskał dotację i Projekt znalazł się na liście rankingowej pośród 13 zwycięzców
    • w naborze przeszło 13 z 19 wniosków (akceptowalność 68%).
 • Kontynuowaliśmy prace z zakresu rozliczania i realizacji projektów dotacyjnych i doradzaliśmy z tego zakresu. Nasz profesjonalizm potwierdził pierwszy protokół pokontrolny z projektu realizowanego przy naszym dużym współudziale (wg zasad obowiązujących w nowej perspektywie dotacyjnej) – protokół był „czysty” bez zastrzeżeń i bez korekt finansowych.  Niestety nasilone kontrole i trudne do spełnienia wymogi powodują, że w nowej perspektywie dotacyjnej trudno jest uniknąć korekt za błędy w realizacji projektów dotacyjnych. Przepisy są nieprecyzyjne, a kontrolujący są pod urzędową presją i ochoczo wymierzają kary beneficjentom.

   Gratulujemy naszym Klientom.

Marzec 2017:

 • Pierwszy kwartał roku Resulto zamyka wzrostem przychodów o 95% w porównaniu do poprzedniego roku
 • Spółka wspierała beneficjentów w prowadzeniu i rozliczaniu projektów dotacyjnych (w tym sporządzanie wniosków o płatność) oraz przygotowywała wnioski dotacyjne do programów:
  • PO Inteligentny Rozwój (POIR) – Internacjonalizacja przedsiębiorstw – 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand
  • RPO wielkopolskie – Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej – Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna
  • PO Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) – Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych
 • Spółka świadczyła również usługi wsparcia biznesu w formie outsourcingu analitycznego dla:
  • jednego z liderów wrocławskiego rynku deweloperskiego (analiza opłacalności projektów deweloperskich) oraz
  • dużego producenta opakowań plastikowych dla rynku kosmetycznego (doradztwo z zakresu zarządzania płynnością i opracowanie modelu prognostycznego).

Styczeń – Luty 2017:

 • Spółka wspierała beneficjentów w prowadzeniu i rozliczaniu projektów dotacyjnych (w tym sporządzanie wniosków o płatność) oraz przygotowywała wnioski dotacyjne do programów:
  • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) – na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  • RPO dolnośląskie – Działanie 1.4 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw”
  • PUP – dotacje na rozpoczęcie działalności
 • Pracownicy Resulto przeszli szkolenie „Zamówienia publiczne dla przedsiębiorców – konkretnie, przystępnie i fachowo!”
 • W dniu 24.02.2017 r. (piątek) o g. 13:45 w Hotelu Aqua-Zdrój w Wałbrzychu, ul. Ratuszowa 6, organizujemy spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców  zainteresowanych podniesieniem tempa rozwoju własnego biznesu. Na spotkaniu zostaną omówione możliwości pozyskania dotacji na:
  • rozwój produktów i usług w MŚP
  • promocję na rynkach zagranicznych
  • na tworzenie i rozwój infrastruktury B+R.

    W trakcie spotkania będzie możliwość omówienia indywidualnych planów rozwojowych uczestników.

    Więcej informacji pod nr tel. +48 783 366 476 oraz pod adresem e-mail: poczta@resulto.pl

    Serdecznie zapraszamy.

Grudzień 2016:

 • Tuż przed wigilią DIP przyznał dwa, ładne prezenty dla naszych Klientów z konkursu 3.2 A,B,C „Efektywność energetyczna w MŚP”. Złożono 93 projekty. Kryteria formalne spełniło jedynie 40 projektów, a ostatecznie dotację przyznano dla 29 projektów (w tym oba projekty opracowane przez Resulto). Okazuje się, że nawet projekty o relatywnie niewysokich, planowanych efektach termomodernizacji znajdują dofinansowanie, o ile są dobrze opracowane. Gratulujmy przedsiębiorcom, którzy zdecydowali się zaryzykować i działać. Jak to zwykle bywa, podjęcie dobrze skalkulowanego ryzyka popłaca.

Listopad 2016:

 • Kolejny nasz klient cieszy się przyznaną dotacją. Tym razem pozyskaliśmy dotację na utworzenie nowego żłobka – projekt na 500 tys. zł z Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT WROF. Sukces cieszy tym bardziej, że spośród projektów komercyjnych przeszedł tylko nasz jeden (inne zaakceptowane projekty są samorządowe). Gratulujemy Klientowi i cieszymy się, bo kto nie lubi wygrywać? W naborze odpadła 1/3 złożonych wniosków.
 • Startujemy z dwoma wnioskami konkursie 3.2 A,B,C Efektywność energetyczna w MŚP
  • Złożono 93 projekty. Kryteria formalne spełniło jedynie 40 projektów – co oznacza, że na ocenie technicznej i formalnej odpadło aż 59% wniosków, podczas gdy nasze dwa projekty pozostały w grze. To dopiero częściowy sukces, ale wydaje się, że wielu konsultantów/doradców nie wykonało rzetelnie swojej pracy, skoro tak wiele Projektów odpadło jeszcze przed oceną merytoryczną. (P.S. Urzędnicy coraz wyżej stawiają poprzeczkę – przerzucają na biznes administracyjne obyczaje, co uważamy za dalece szkodliwe i obniżające efektywność prywatnej gospodarki).
 • Jeden z naszych największych w ostatnim czasie Projektów (nowa sala koncertowa za 10 mln zł) przeszedł ocenę formalna w trudnym naborze organizowanym przez Ministerstwo Kultury. (PRIORYTET: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury DZIAŁANIE: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury). Jesteśmy dobrej myśli co do końcowego sukcesu.
 • Realizujemy kolejne zlecenie, którego przedmiotem jest wycena znaku towarowego dla firmy z sektora usług finansowych. Zastosujemy metodę zysku nadwyżkowego i metodę opłat licencyjnych.
 • Żeby odpowiedzieć na istniejący popyt przyjęliśmy do pracy nowego eksperta (z doświadczeniem i z sukcesami) ale nadal mamy otwartą rekrutację – szukamy kolejnego dobrego pracownika

Październik 2016:

 • Dobrze kiedy praca przynosi zamierzone efekty. Staramy się, aby tak było jak najczęściej.
  • Naszemu Klientowi przyznano dotację na instalację fotowoltaiczną o mocy 100 KW. Gratulujemy i dziękujemy za wybór Resulto. W przedmiotowym naborze (3.1 C Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych) dotację uzyskało jedynie 27 ze 115 wniosków (tj. 23%) – dobry efekt naszej zespołowej pracy.
  • Wytrwale zabiegamy o interes naszych klientów odwołując się od błędnych decyzji urzędników. Tym razem, po pozytywnym rozpatrzeniu złożonego przez nas protestu (powodowanego niewłaściwą oceną merytoryczną) na listę projektów którym przysługuje dofinansowanie wpisał się nasz kolejny Klient aplikujący o dotację na wprowadzenie nowych usług (ekrany wielodotykowe i digital sinage) – dotacja z 1.5.1.A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP.
 • W międzyczasie opracowaliśmy kolejny biznesplan na przedszkole. Przy obecnym wsparciu gmin i Państwa dla tego typu inicjatyw (dotacje na budowę i wyposażenie oraz dotacje do każdego dziecka) przedsięwzięcia są mocno opłacalne
 • Mamy otwartą rekrutację – szukamy dobrego pracownika

Lipiec – Wrzesień 2016:

 • Dotacje:
  • wakacje w Resulto, to głównie studia wykonalności i wnioski dotacyjne do POIiŚ (1.2 i 1.3) – wyjątkowo obszerne opracowania. Przygotowaliśmy aplikacje dla rozbudowy szkoły muzycznej o salę koncertową (wartość 14 mln zł) i na wymianę parku maszynowego na nowy, wykorzystujący technologie bardziej efektywne energetycznie (przemysł spożywczy – wartość 4 mln zł)
  • opracowywaliśmy kolejne projekty na termomodernizację z instalacją fotowoltaiczną – tym razem obiektów przemysłowych (hale produkcyjne – wartość 1 mln zł).
  • zmierzyliśmy się również z aplikacją dotacyjną na internacjonalizację działalności krajowego biznesu (obowiązkowy załącznik strategią biznesowa w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa)
  • prowadzimy realizację i rozliczenia projektów dotacyjnych będących w fazie realizacji.
 • Biznes Plany i wyceny:
  • opracowaliśmy biznes plan na sprzedaż i komercjalizację osiedla domów jednorodzinnych.
  • w przygotowaniu mamy wycenę przedsiębiorstwa z branży usług energetycznych (wykonywanie i remonty instalacji elektrycznych zewnętrznych – sieci przesyłowe, dystrybucyjne i przyłącza).
  • opracowaliśmy dokument informacyjny typu „onepager” prezentujący przedsiębiorcę poszukującego finansowania udziałowego (inwestora).

Czerwiec 2016:

 • Wyceniamy kolejny znak towarowy – tym razem zlecenie dotyczy znaku wyróżniającego wysokiej jakości, krajowe towary spożywcze oferowane na rynku detalicznym (m.in. konserwy i dania gotowe). Przy okazji takiej wyceny pozyskujemy wiele informacji o wynikach firm działających na tym samym rynku – to okazja dla naszego Klienta, aby ocenić własne dokonania na tle konkurencji.
 • Rynek preferencyjnych pożyczek dla przedsiębiorców powoli się uruchamia, a efektywny biznes już dostrzegł swoją szansę – przygotowujemy biznes plan i wniosek pożyczkowy dla mazowieckiej firmy z branży wynajmu nieruchomości.
 • Dobre wieści dotacyjne. Kolejne dwa projekty naszych Klientów uzyskały dotację na nowe produkty i procesy produkcyjne (branża badań laboratoryjnych i druku wielkoformatowego). Co ciekawe, jeden z projektów znalazł się w pierwszej dziesiątce najwyżej ocenionych, a drugi w ostatniej dziesiątce rankingu. Jeden z projektów był bardzo innowacyjny, a drugi pochodził z tradycyjnej gospodarki – jak widać można skutecznie pozyskać dotację na oba rodzaje projektów. Oba projekty łączy obustronne zaangażowanie i terminowa współpraca Beneficjenta z Resulto – dobra współpraca podnosi szanse na końcowy sukces. Gratulujemy śmiałych decyzji biznesowych naszym przedsiębiorcom. (Aktualizacja: po skutecznym odwołaniu trzeci z naszych projektów pozyskał dotacją w tym naborze – nasza skuteczność wyniosła 75%).

Maj 2016:

 • Ogłoszono wyniki oceny formalnej i technicznej projektów zgłoszonych do naboru „1.5.1 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP – konkurs horyzontalny”. Wszystkie projekty opracowywane przez Resulto uzyskały pozytywną ocenę techniczną i formalną. Nie jest to jeszcze pełen sukces, ale cieszy (nas i naszych Klientów) – biorąc pod uwagę, że już na tych fazach oceny odpadło z konkursu ponad 100 wniosków na ponad 200 mln zł.

Kwiecień 2016:

 • Końcówka kwietnia przyniosła pierwsze rozstrzygnięcia naborów z dolnośląskiego RPO  – jedna z największych dotacji (2,3 mln zł) w projektach B&R trafi do naszego Klienta który z przedsiębiorstwa tradycyjnej gospodarki przeistoczy się w producenta wysoko przetworzonej żywności. (1.2.1 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R). Projekt realizowany w kooperacji z jednym z wrocławskich uniwersytetów.
 • Pojawiły się praktyczne możliwości aplikowania o dotacje na produkcję energii ze źródeł odnawialnych – eksperci Resulto opracowali wniosek na dużą, dachową instalację fotowoltaiczną o mocy ponad 100 KW – 80% dofinansowania. Projekt realizowany przy współpracy ze specjalistyczną firmą realizującą instalacje OZE.
 • Mamy nadal popyt na realizację doradztwa dotacyjnego i audytów możliwości dotacyjnych – kilka zrealizowanych tematów,
 • Przyjęliśmy do zrealizowania największy we Wrocławiu projekt termomodernizacji instytucji kultury – wartość projektu ponad 13,0 mln zł.

Luty – Marzec 2016:

 • Współpraca z Instytucją Pośredniczącą i Wnioskodawcami dla kwalifikacji wniosków dotacyjnych na kolejne etapy oceny technicznej, formalnej i merytorycznej wniosków.
 • Aktualizacja wcześniej opracowanych strategii, modeli biznesowych i teasera inwestycyjnego w kontekście dalszych etapów rozwoju biznesowego naszych Klientów.
 • Opracowanie modelu ekonomiczno-finansowego dla innowacyjnej działalności dot. systemu RFID w celu pozyskania inwestora finansowego jako udziałowca (wartość projektu 4 mln zł).
 • Opracowanie Studium Wykonalności (na remont i rozbudowę Szkoły Muzycznej) do VIII Oś priorytetowa Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (wartość projektu 12 mln zł).

Styczeń 2016:

 • Opracowanie wyceny i badania due diligence realizowanego celem zakupu 100% udziałów w przedsiębiorstwie będącym właścicielem nieruchomości i zarządzającym obiektami, w których prowadzona jest działalność żłobkowa i przedszkolna.
 • Opracowanie wyceny znaku towarowego dla przedsiębiorstwa z branży odzieżowej.
 • Kontynuacja współpracy, opracowanie planu i prognozy wyników finansowych dla klienta dla którego pełnimy funkcję zewnętrznego działu analiz (outsourcing analityczny).
 • Opracowanie wniosku dotacyjnego dla fundacji do naboru Działanie 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie. Projekt z zakresu podnoszenia kwalifikacji zawodowych z zakresu technologii telekomunikacyjnych i cyfrowych (TIK, ICE).

Grudzień 2015:

 • Opracowanie wniosku dotacyjnego do naboru 1.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B + R (nowoczesna żywność wysokiej jakości – projekt przy współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym).
 • Finalizacja prac nad wnioskami dotacyjnymi do RPO WD 1.5  (innowacje produktowe i procesowe).
 • Konsultacje i wnioski dotacyjne na rozpoczęcie działalności gospodarczej (branża: metaloplastyka, fotografia, meblarstwo, audyty energetyczne).

Listopad 2015:

 • Kontynuacja prac nad wnioskami dotacyjnymi do RPO WD 1.5  (innowacje produktowe i procesowe). Przyjęliśmy do realizacji czwarty wniosek – branża: medycyna kosmetyczna.
 • Wycena dwóch kolejnych znaków towarowych dla firmy z sektora transportu ciężarowego oraz przedsiębiorstwa z branży zarządzania nieruchomościami.
 • Opracowaliśmy biznes plan na pensjonat w górach (Tatry).
 • Drobne zlecenia jak konsultacje dotacyjne, teaser inwestycyjny oraz kontynuacja prac w roli zewnętrznego działu analiz (outsourcing) i wspieranie rozliczeń trwających projektów dotacyjnych.
 • Wzrosły nasze możliwości dzięki wzmocnieniu zespołu Resulto o nową specjalistkę ds. funduszy europejskich oraz wzrosły nasze kompetencje – Prezes Resulto, Pan Jacek Puchalski, pozytywnie przeszedł procedurę kwalifikacyjną i znalazł się na liście osób, które mają pełnić funkcje ekspertów Ministerstwa Gospodarki przy ocenie projektów dotacyjnych.

Październik 2015:

 • Miesiąc pod hasłem dotacji: 3 nowe wnioski dotacyjne do RPO WD 1.5 (branża laboratoryjna, poligraficzna oraz digital sinage – ekrany dotykowe), usługi doradcze dot. dotacji dla biznesu oraz obsługa stałych klientów w zakresie outsourcingu dotacyjnego i analitycznego. Dodatkowo współuczestniczyliśmy w opracowaniu dokumentacji cen transferowych (handel hurtowy i produkcja kosmetyków) i rozpoczęliśmy realizacje i rozliczanie projektu z funduszy norweskich w branży włókienniczej.
 • Prezes Resulto Pan Jacek Puchalski, pozytywnie przeszedł procedurę kwalifikacyjną i znalazł się na liście osób, które mają pełnić funkcje ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Dolnego Śląska.

Wrzesień 2015:

 • Z niecierpliwością czekamy na wyniki oceny merytorycznej projektów NCBiR 1.1.1 – z naszym Klientem dotarliśmy do ostatniego etapu oceny i mieliśmy przyjemność uczestniczyć w panelu ekspertów zorganizowanym przez NCBiR.
 • Opracowaliśmy dla Klienta z województwa lubuskiego biznes plan na minibrowar. Czekamy na pierwszą produkcję i testy.
 • Po długim okresie oczekiwania ogłoszono regionalne nabory dotacyjne na Dolnym Śląsku – zapraszamy lokalnych przedsiębiorców do aplikowania o dotacje.
 • Urośliśmy powierzchniowo i Resulto jest gotowe na przyjęcie kolejnego pracownika – specjalisty ds. projektów dotacyjnych. Szukamy odpowiedniego kandydata(ki).

Sierpień 2015:

 • Wzmacniamy nasz zespół – przyjęliśmy do pracy absolwenta Uniwersytetu Opolskiego ze specjalizacją: Zarządzanie finansami i rachunkowość zarządcza,
 • Opracowany przez nas biznes plan na zakup nieruchomości dla działalności żłobkowo-przedszkolnej spotkał się z pozytywnym przyjęciem z banku, który pozytywnie odniósł się do udzielenia wnioskowanego kredytu,
 • Opracowany przez Resulto wniosek dotacyjny do tzw. szybkiej ścieżki NCBiR (branża automotive, budżet 3 mln zł) pozytywnie przeszedł ocenę formalną,
 • Przyjęliśmy zlecenia m.in. na opracowanie kolejnego już biznes planu na otwarcie minibrowaru oraz na opracowanie wniosku dotacyjnego do programu PARP „Badania na rynek” (innowacyjne powłoki dachowe, budżet minimum 10 mln zł),
 • Wspólnie z kancelarią podatkową opracowaliśmy dokumentację cen transferowych dla hurtowni artykułów kosmetycznych i producenta perfum,
 • Końcowe rozliczenie i wypłata środków z RPO Dolnośląskiego 1.1.A.2 dla naszego Klienta rozwijającego działalność w branży reklamowej,
 • Rozszerzyliśmy zakres świadczonych usług outsourcingu analitycznego dla Klienta z branży odzieżowej,

Lipiec 2015:

 • Nasz Klient uzyskał dotację na otwarcie działalności gospodarczej: handel chemią gospodarczą. Gratulujemy i trzymamy kciuki za biznesowy sukces.
 • Wycena znaku towarowego dla dynamicznie rosnącej firmy z branży odzieżowej.
 • Wycena wartości firmy z branży informatycznej.
 • Końcowe rozliczenie i wypłata środków z RPO Dolnośląskiego 1.1.A.2 dla naszego Klienta prowadzącego duży serwis samochodów ciężarowych.

Czerwiec 2015:

 • Ostatni okres w Resulto to m.in.
  a) doradztwo strategiczne i transakcyjne dot. transakcji sprzedaży spółki z branży informatycznej,
  b) wnioski dotacyjne na działalność badawczo-rozwojową do ogólnoeuropejskiego programu Horyzont 2020/Instrument MSP z sektora medycznego oraz wniosek dla spółki z branży automotive do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach poddziałania 1.1.1. („szybka ścieżka”) realizowanego z PO Inteligentny Rozwój,
  c) biznes plan na zakup nieruchomości dla działalności żłobek-przedszkole,
  d) wnioski pożyczkowe na otwarcie salonu mebli kuchennych na wymiar oraz zakup małej elektrowni wodnej (MEW),
  e) bieżący outsourcing finansowy i analityczny, oraz
  f) szkolenia dotacyjne dla przedsiębiorców pod hasłem „Jak zwiększyć szanse na pozyskanie dotacji”.

Maj 2015:

 • Nasz Klient uzyskał kredyt na otwarcie minibrowaru. Gratulujemy i trzymamy kciuki. Niedługo pojedziemy posmakować jak smakuje dobre, rzemieślnicze piwo.

Kwiecień 2015:

 • Nasz Klient uzyskał dotację na otwarcie działalności gospodarczej: usługi fotograficzne w sporcie ekstremalnym. Gratulujemy i trzymamy kciuki.

Marzec 2015:

 • Rozpoczynająca się nowa perspektywa dotacyjna przyczyniła się do czterokrotnego zwiększyła ilość zapytań ofertowych kierowanych do Resulto. Spotykamy się z wielkim zainteresowaniem przedsiębiorców dotacjami. Pozyskaliśmy ciekawe zlecenia dotacyjne, w tym jedno na opracowanie wniosku dotacyjnego do Horyzontu 2020/Instrument MSP dot. branży okrętowej. Przedsiębiorcy interesują się również Audytem Możliwości dotacyjnych zwiększającym szanse przedsiębiorców na pozyskanie dotacji.

Luty 2015:

 • Naszemu Klientowi, z branży tekstylnej, przyznano dotację z funduszy norweskich „Green Industry Innovation Programme Poland”. Dotację przyznano na realizację inwestycji, której celem jest zmniejszenie wpływu przedsiębiorstwa na środowisko m.in.: ponowne wykorzystanie wody w procesie produkcyjnym, odzysk ciepła odpadowego, wymiana parku maszynowego na sprawniejszy i mniej energochłonny. Specjaliści Resulto, wspólnie z Beneficjentem, opracowali skuteczny wniosek dotacyjny i odnieśli sukces w trudnym naborze, w którym pula dostępnych środków była ponad trzykrotnie mniejsza niż wartość złożonych wniosków. Gratulujemy naszemu Klientowi, którego będziemy wspierać w realizacji i rozliczeniu projektu. Konkurencja była duża – złożono 3,5 krotnie więcej wniosków niż wartosć dostępnych środków.

Styczeń 2015:

 • Styczeń przyniósł nam zlecenia dotyczące dwóch biznes planów: minibrowar rzemieślniczy (inwestycja 1,5 mln zł) oraz budowa okręgowej stacji kontroli pojazdów (OSKP) z myjnią bezobsługową (inwestycja 1,0 mln zł). Dodatkowo realizowano stałe zlecenia z zakresu outsourcingu controllingu (tzw. zewnętrzny dział analiz) oraz rozliczania projektów dotacyjnych.

Grudzień 2014:

 • W ostatnim miesiącu roku przeprowadzaliśmy due diligence spółki z branży produkcji i handlu nowoczesnymi profilami aluminiowymi, rozpoczęliśmy proces świadczenia usług outsourcingu controllingu (zewnętrznego działu analiz) dla szybko rozwijającej się spółki z branży odzieżowej, oraz wykonaliśmy analizę ekonomiczno-finansową możliwości komercyjnego wykorzystania składowiska odpadów. Dodatkowo kontynuowaliśmy kilka wcześniej rozpoczętych projektów m.in. prace nad rozliczaniem projektów dotacyjnych. Przedsiębiorcy mieli również okazję dowiedzieć się od naszych ekspertów jak zwiększyć szanse na pozyskanie dotacji.

Listopad 2014:

 • Zapadły pozytywne dla naszych dwóch Klientów decyzje dot. przyznania im dotacji z RPO dolnośląskiego – Schemat 1.1.A.2. Dotacje przyznano na rozbudowę i doposażenie serwisu samochodów osobowych i użytkowych oraz na zakup nowoczesnego wielkoformatowego ekranu ledowego, typu telebim (reklama świetlna). Specjaliści Resulto opracowali skuteczne wnioski dotacyjne. Gratulujemy naszym Klientom.

Październik 2014:

 • Rynek wrocławskich nieruchomości biurowych rozwija się dynamicznie. Również Resulto ma w tym swój współudział – opracowujemy biznes plan na budowę biurowca w centrum Wrocławia. Wartość inwestycji to 25 mln złotych.

Wrzesień 2014:

 • Wrzesień rozpoczął się od dobrych wieści: jeden projekt naszego Klient wszedł na krótką listę projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach funduszy norweskich „Green Industry Innovation Programme Poland” a projekt drugiego Klienta (szpital) uzyskał finalną decyzję o przyznaniu dotacji z programu PL07 „Poprawa i Lepsze Dostosowanie Ochrony Zdrowia Do Trendów Demograficzno-Epidemiologicznych” (Norweskie Mechanizm Finansowy). Gratulujemy naszym Klientom.

Sierpień 2014:

 • Spółka w sierpniu opracowywała wnioski dotacyjne do programu 1.1.A.2 dla dwóch przedsiębiorców z branży motoryzacyjnej (warsztat samochodowy, stacja diagnostyczna, salon sprzedaży, transport drogowy) oraz dla przedsiębiorcy z branży doradztwa ubezpieczeniowego i nieruchomości. Projekty dotyczyły rozwoju prowadzonej działalności z wykorzystaniem najnowszych technik diagnostycznych 3D, rozszerzenia działalności o efektywne techniki emisji treści reklamowych (reklama zewnętrzna, telebim, ekran LED) oraz reklamy tranzytowej z wykorzystaniem specjalnych pojazdów.

Lipiec 2014:

 • W bieżącym miesiącu Resulto zostało obdarzone zaufaniem przez renomowaną wrocławską uczelnie wyższą – Uniwersytet Wrocławski. Opracowujemy dla Zleceniodawcy Biznes Plan oraz Politykę Inwestycyjną spółki celowej, której przedmiotem działalności jest: zarządzanie własnością intelektualną oraz komercjalizacja wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

Czerwiec 2014:

 • W ramach rozwoju działalności Resulto i przygotowania Spółki do realizacji rosnącej liczby projektów dotacyjnych przeprowadziliśmy w czerwcu pierwsze szkolenie dla przedsiębiorców z zakresu pozyskiwania środków dotacyjnych oraz uruchomiliśmy newsletter, w którym regularnie informujemy subskrybentów o możliwościach pozyskania preferencyjnych źródeł finansowania mikro, małego i średniego biznesu.

Maj 2014:

 • Maj przyniósł dobre informacje. 1) Ogłoszono listę pozytywnie ocenionych projektów z programu PL07 Poprawa i Lepsze Dostosowanie Ochrony Zdrowia Do Trendów Demograficzno-Epidemiologicznych (Norweskie Mechanizm Finansowy). Wszystko wskazuje na to, że dwa z wniosków dotacyjnych opracowanych przez nas otrzyma dotację z funduszy norweskich. 2) Opracowaliśmy kolejny wniosek dotacyjny (w j. angielskim) do funduszy norweskich do programu „Green Industry Innovation Programme Poland” – wniosek dotyczył ograniczenia wpływu na środowisko dużego usługodawcy z branży włókienniczej zajmującego się profesjonalnym wykańczaniem tkanin. 3) dokonaliśmy aktualizacji teasera inwestycyjnego dot. emisji obligacji korporacyjnych dla dotychczasowego Klienta z branży nieruchomościowej.

Kwiecień 2014:

 • W kwietniu pracowaliśmy nad ukończeniem trwających projektów, tj. opracowanie Biznes Planu dla dużego producenta mebli, modelu restrukturyzacji i outsourcingu transportu kolejowego oraz wdrażaliśmy nową usługę dot. rozliczania projektów dotacyjnych z regionalnego programu dotacyjnego.

Marzec 2014:

 • Marzec pozwolił nam wykazać się w poważnym zleceniu tj. analizie due diligence, opracowaniu modelu restrukturyzacji i outsourcingu transportu wewnętrznego (kolei) w elektrowni ZE PAK. Ponadto opracowaliśmy również Biznes Plan dla dużego producenta mebli skrzyniowych, kuchennych i tapicerowanych oraz wprowadziliśmy do oferty usługę rozliczenia dotacji i prowadzenie projektu dofinansowanego ze środków europejskich i norweskich.

Luty 2014:

 • Luty przyniósł dla Resulto kontynuację dobrej passy. Nasz Klient uzyskał dotację na wyposażenie kliniki medycyny estetycznej (blisko 0,5 mln zł). Opracowujemy Biznes Plan na stworzenie anglojęzycznego przedszkola i szkoły nauczania początkowego. Nasz zespół specjalistów rozszerzył się o nowych współpracowników abyśmy mogli sprostać rosnącym oczekiwaniom naszych Klientów.

Styczeń 2014:

 • Dostrzegamy ożywienie w Polskiej gospodarce. W styczniu 1) pracowaliśmy nad modelem ekonomiczno-finansowym związanym z budową strategii gospodarczej dla spółki z branży transportu kolejowego, 2) opracowaliśmy model ekonomiczno-finansowy do biznes planu na budowę dużego centrum handlowego 3) opracowaliśmy dwa wnioski dotacyjne oraz 4) wycenialiśmy dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo z branży odzieżowej.

Grudzień 2013:

 • Okazuje się, że usługi Resulto użyteczne są również podczas negocjacji z partnerem biznesowym. Opracowaliśmy wycenę wartości biznesu metodą Customer Lifetime Value (Długoterminowa wartość Klienta) jako podstawę do prowadzonych negocjacji dot. zmiany modelu współpracy biznesowej pomiędzy kontrahentami (branża informatyczna).
 • Rozszerzając zakres oferowanych przez nas usług opracowaliśmy wniosek o przyznanie pożyczki preferencyjnej z PARP dla firmy (z branży crowdfundingu) będącej na etapie start-up. Istnieje szansa na pozyskanie pożyczki bez zabezpieczenia.

Listopad 2013:

 • Na zaproszenie naszego partnera prowadzącego biuro co-workingu Idea Place – Resulto wspiera inicjatywę pod hasłem „Światowy Tydzień Przedsiębiorczości” i prowadzi szkolenie z zakresu „Kluczowe elementy sukcesu – model biznesowy – biznes plan”. Omówione zostaną racjonalne kroki działania związane z planowaniem rozpoczęcia i z rozpoczęciem działalności gospodarczej.
 • Resulto awansuje do wyższej ligi. Trafiają do nas do weryfikacji wyceny znaków towarowych opracowane przez konkurencyjne kancelarie doradcze. Dziękujemy naszym Klientom za zaufanie jakim nas obdarzają. Podwójna weryfikacja to dobry pomysł kiedy liczyć się trzeba z kontrolą wyceny przez służby skarbowe. Ostatnio weryfikowaliśmy wycenę firmy z branży paliwowej.

Październik 2013:

 • Dla wsparcia dynamicznego rozwoju Resulto poszukuje do pracy analityka finansowego – szczegóły w Bazie wiedzy. Zapraszamy do składana aplikacji. (Poszukujemy również studentów i absolwentów studiów ekonomicznych na miesięczne praktyki).
 • Październik jest kolejnym miesiącem pełnym ciekawych projektów w Resulto. Realizujemy m.in.: 1) wniosek aplikacyjny do programu 1.1.E – „Dotacje inwestycyjne wspierające rozwój mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą do 2 lat”, 2) model ekonomiczny dla nowoczesnego przedsiębiorstwa z zakresu nanotechnologii, 3) uproszczony biznes plan utworzenia agencji ubezpieczeniowej, 4) bieżąca współpraca ze stałymi Klientami.

Wrzesień 2013:

 • Resulto Sp. z o.o. wykonała kolejny krok w rozwoju naszej oferty – zorganizowaliśmy szkolenie dla przedsiębiorców, menedżerów i specjalistów ze 100% dofinansowaniem z UE pod tytułem „Planowanie biznesu – od strategii do źródeł finansowania”. W programie były m.in. testy i case study sprawdzające zdolności menedżerskie uczestników szkolenia, cykl rozwoju przedsiębiorstwa, metody zarządzania i style kierowania, sposoby opracowania budżetu firmy, metody budżetowania oraz ośrodki odpowiedzialności. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział.
 • Szerokie kontakty i długa lista dobrych referencji zaowocowała zaproszeniem Resulto do współpracy przy opracowaniu koncepcji najnowszego i największego dolnośląskiego centrum kultury. Praca związana jest z pozyskaniem środków z programu dotacyjnego na konserwację i rewitalizację dziedzictwa kulturowego realizowanego w ramach w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014.

Sierpień 2013:

 • W ramach rozszerzenia współpracy z naszym Klientem Resulto opracuje Biznes Plan wraz z wyceną firmy oraz Teaser Inwestycyjny dla dynamicznie rozwijającego się projektu z branży turystycznej. Firma działa online i rozszerza działalność (w ujęciu pionowym) inwestując w infrastrukturę naziemną. Zapraszamy potencjalnych inwestorów do składania wstępnego zainteresowania projektem – oficjalne dokumenty inwestycyjne będą gotowe jesienią.
 • Duże doświadczenie Resulto Sp. z o.o. i naszych ekspertów przyniosło nam sukces w postaci pozyskania kolejnego Klienta – tym razem opracowujemy strategię rozwoju działalności gospodarczej jednego z przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych zaopatrującego Dolnoślązaków w wodę. To znaczący Klient generujący roczne przychody na poziomie kilkudziesięciu mln złotych.

Lipiec 2013:

 • Został ogłoszony duży program dotacyjny na konserwację i rewitalizację dziedzictwa kulturowego, czyli m.in. prace remontowo-budowlane, konserwacyjne i digitalizacja. Dofinansowanie 85% o wartości od 1 do 8 mln Euro. Jako Resulto mamy stosowne doświadczenia i przygotowujemy wnioski dotacyjne pod ten program (łącznie ze studium wykonalności). .

Czerwiec 2013:

 • Po raz kolejny wpieramy przedsiębiorców w uruchomieniu start-upu. Tym razem nasz Klient rozpoczyna biznes oparty na nowoczesnym oświetleniu w technologii diodowej (pośrednictwo i produkcja). Ten kontrakt otwiera dla Resulto nowe możliwości dotyczące opracowywania studiów wykonalności pod projekty infrastrukturalne związane m.in. z wymianą oświetlenia ulicznego na nowoczesne, bardzo oszczędne oświetlenie ledowe.
 • Rozpoczęliśmy opracowywanie Biznes Planu dla bardzo ciekawego, nieszablonowego i potencjalnie wysoko rentownego przedsięwzięcia dot. budowy parku rozrywki. Resulto zajmie się m.in. optymalizacją planów biznesowych pod względem efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa biznesu z punktu widzenia banku kredytującego przedsięwzięcie.
 • Resulto Sp. z o.o. rozpoczęło czerwiec z kompletem zleceń wypełniających niemal 100% naszych możliwości analitycznych. Utrzymywanie dobrych relacji z Klientami pozwala firmie pozyskiwać regularne, drobne zlecenia dobrze wypełniające czas pracy pomiędzy większymi projektami. Wspieramy mały i średni biznes w zakładaniu spółek, pisaniu pism urzędowych i kontraktów oraz sprzedajemy coraz częściej gotowe modele analityczne do samodzielnego wykorzystania przez przedsiębiorców.

Maj 2013:

 • Resulto zostało srebrnym sponsorem międzynarodowego spotkania dla kreatywnych, młodych przedsiębiorców „Startup weekend Wrocław”. W przedsięwzięciu występujemy w roli sponsora i mentora obok takich firm jak Google, SAP Developer Center, businesslink czy YouIsNow. Gorąco zapraszamy na to wyjątkowe wydarzenie.
 • Resulto Sp. z o.o. zostało przyjęte w poczet członków Dolnośląskiej Izby Gospodarczej we Wrocławiu co jest potwierdzeniem dbałości firmy o najwyższy standard usług i satysfakcję naszych Klientów.
 • Kolejne ciekawe zlecenie dla zespołu Resulto Sp. z o.o. to opracowanie dokumentu typu teaser inwestycyjny dla emisji obligacji korporacyjnych o wartości 1 000 tys. zł. Emitentem jest spółka akcyjna, której działalność operacyjna skoncentrowana jest na rynku nieruchomości oraz udzielaniu pożyczek pozabankowych dla małego i średniego biznesu.
 • Resulto zawarło z końcem kwietnia 2013 rekordowy kontrakt na opracowanie czterech wniosków dotacyjnych (wraz ze studiami wykonalności) dla jednostek służby zdrowia (szpitali i domów opieki długoterminowej) do programu PL07: Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno epidemiologicznych dofinansowany z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
 • W kwietniu zespół ekspertów Resulto (wspólnie z naszymi praktykantami) opracował weryfikację opłacalności pomysłu biznesowego obliczonego na opracowanie aplikacji mobilnej na smartfony wspierającej zdrowy tryb życia i obliczonej na aktywizację ruchową społeczeństwa. Weryfikacja była przeprowadzona na etapie przedinwestycyjnym na potrzeby przyszłego inwestora.

Kwiecień 2013:

 • Coraz większa liczba przedsiębiorców obdarza nas zaufaniem. W pierwszej połowie kwietnia Resulto realizuje jednocześnie trzy projekty tj. a) budowę biznes planu na przebudowę warsztatu samochodowego i stacji diagnostycznej we Wrocławiu o wartości inwestycji 1 mln zł, b) budowę modelu ekonomicznego dla innowacyjnego projektu biznesowego wspierającego aktywność ruchową i zdrowy tryb życia o wartości około 1,5 mln zł, oraz c) studium wykonalności dla sortowni odpadów.
 • Zespół Resulto Sp. z o.o. przeprowadził w kwietniu, na zaproszenie Festiwalu BOSS, cykl szkoleń z zakresu optymalnych metod finansowania małego i średniego biznesu oraz metod opracowywania Biznes Planów. Dziękujemy wszystkim uczestnikom naszych szkoleń za uczestnictwo i wyrażone bardzo pozytywne opinie, które dodają nam energii do dalszego wspierania przedsiębiorczości akademickiej.
 • Miło nam poinformować o kolejnych sukcesach. W kwietniu nasz Klient, przy naszym wsparciu specjalistów Resulto, pozyskał preferencyjną pożyczkę unijną o wartości 400 tys. zł na zakup nowej linii technologicznej przy oprocentowaniu w skali roku na poziomie zaledwie 2%.

Marzec 2013:

 • Zespół Resulto poszerza swoje kompetencje w projektach typu wycena przedsiębiorstwa. Obecnie realizujemy wycenę innowacyjnego projektu biznesowego tj. dynamicznie rosnącego portalu z pogranicza turystyki i komunikacji. Wartość firmy określimy metodą dochodową – w oparciu o dotychczasowe wyniki, plany kierownictwa i naszą wiedzę ekspercką opracujemy prognozy wyników będące podstawą do wyceny firmy.
 • W marcu Resulto Sp. z o.o. zostało zaproszone przez studencką organizację WIGGOR do realizacji szkolenia w ramach projektu StartAp Akademia Przedsiębiorczości. Przeprowadziliśmy prezentację na temat „Biznes Plan, z uwzględnieniem elementów kluczowych dla inwestora i kredytodawcy”. W prezentacji wskazano również, potencjalnym przedsiębiorcom, główne błędy popełniane na etapie tworzenia Biznes Planu. Zaprezentowano i omówiono schemat ideowy tworzenia dokumentu, główny zakres merytoryczny, przykładowy spis treści oraz metodologię budowania modelu ekonomiczno – finansowego. Dokument „Prezentacja biznes plan” niedługo zamieścimy w naszej Bazie Wiedzy. —————————————————————————————————————————————————Po szkoleniu otrzymaliśmy poniższą informację od organizatora. „(…) od naszych uczestników otrzymali Panowie średnią ocenę 4,4 (skala ocen 1-5). Jest to wynik zdecydowanie powyżej średniej, która wyniosła 4,2. Uczestnicy byli bardzo zadowoleni.”

Luty 2013:

 • Dostrzegamy rosnące zainteresowanie firm rodzinnych precyzyjną informacją zarządczą – po raz kolejny wspieraliśmy start up wydzielony z firmy o długich tradycjach w budowie systemu rachunkowości zarządczej. Właściciel docenił użyteczność dobrej informacji, jako podstawy do podejmowania decyzji biznesowych. Patrz artykuł: https://www.resulto.pl/zarzadzanie-mala-firma-w-kryzysie/
 • Dzięki dobrym referencjom naszych specjalistów pozyskaliśmy kolejnego Klienta – firmę o bardzo długich rodzinnych tradycjach specjalizującą się w produkcji zniczy i wkładów do zniczy. Wspieramy Zleceniodawcę w pozyskaniu finansowania nowej inwestycji.
 • W styczniu i lutym Resulto wykonywało obliczenia dla wielu gmin z zakresu analizy ekonomicznej gospodarowania odpadami w związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Styczeń 2013:

 • Zmiana siedziby: od stycznia 2013 roku siedziba Resulto Business Consulting znajduje się przy ul. Grabiszyńskiej 241 we Wrocławiu, II piętro. Zapraszamy do nowego biura.
 • Ruszyła III edycja konkursu Inkubator Przedsiębiorczości Idea Bank to szansa dla dobrego start-up na pozyskanie finansowania do 250 000 zł oraz dodatkowe korzyści w postaci wsparcia menedżerskiego. Ponadto Inkubator pokrywa koszty założenia spółki, opłaca księgowość i wsparcie prawne przez pierwsze pół roku. Resulto wspiera pomysłodawców w aplikowaniu do konkursu.

Grudzień 2012:

 • W styczniu 2013 Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca planuje ogłosić konkurs na dotacje na inwestycje prorozwojowe wspierające innowacyjność produktową i procesową, wartość inwestycji od 100 tys. do 8 mln zł. Zapraszamy firmy poszukujące finansowania do współpracy.
 • Przystąpiliśmy do wycenę internetowego projektu biznesowego (start-up) z branży turystycznej. Pomysłodawca pozyskał już inwestora a opracowywana wycena stanowić będzie podstawę do końcowych negocjacji i ustalenia wartości aportu do spółki z o. o.
 • Resulto poszukuje pomysłodawców zainteresowanych startem w programie „Dragons’ Den”. Na promocyjnych zasadach opracujemy biznes plan dla start up oraz będziemy wspierać przedsiębiorcę w przygotowaniu aplikacji do programu. W kolejnym kroku doradzimy w trakcie negocjacji umowy inwestycyjnej.
 • Do wygrania 50 000 zł, 30 000 zł, 10 000 zł za najlepszy pomysł na biznes poparty dobrym biznes planem. Resulto wspiera młodych przedsiębiorców w opracowywaniu doskonałych biznes planów. Jeżeli planujesz uruchomić własny biznes masz tutaj dodatkowe wsparcie w formie konkursu: https://www.rp.pl/ekonomia. Szansa dla osób z małych miejscowości – projekty OZE prawdopodobnie będą wysoko cenione.
 • Szansa na ostatnią dotację. W styczniu 2013 roku rozpocznie się prawdopodobnie ostatni (w obecnej perspektywie finansowania) nabór wniosków na przyznanie 50% dotacji w konkursie „312. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Główne cechy: inwestycja na obszarze gminy wiejskiej lub wiejsko-miejskiej, dofinansowanie do 50% wartości inwestycji, nie więcej niż 300 tys. zł, utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy dla każdych 100 tys. zł dotacji. Resulto Sp. z o.o. opracuje pełną aplikację celem pozyskania dotacji z konkursu. Zapraszamy do działania.

Listopad 2012:

 • Latem 2013 ma się zakończyć budowa parkingu podziemnego przy pl. Nowy Targ we Wrocławiu. Trzy poziomy są już gotowe, teraz czas na prace wykończeniowe. Budowa Parkingu to wyjątkowy w skali kraju przykład inwestycji realizowanej w ramach partnerstwa publiczono-prywatnego. Kalkulacje ekonomiczne związane z projektem współrealizowane były przez obecnych członków zespołu analitycznego Resulto. Wartość inwestycji to 38 mln zł.
 • Resulto opracowuje wycenę jednego z najdynamiczniej rozwijających się krajowych portali z branży e-commerce (turystyka). Młody i dynamiczny zespół przekształcił internetowy start-up w biznes przynoszący zyski liczone w setkach tysięcy złotych rocznie. Po opracowaniu wyceny właściciel przewiduje wystawienie spółki na sprzedaż.
 • Kolejny zadowolony Klient Resulto. Nasi doradcy trafnie zdiagnozowali sytuację finansową SURGE Polonia (start-up) i zarekomendowali jako źródło finansowania preferencyjne pożyczki unijne – program JEREMI. SURGE Polonia skorzystała z propozycji pozyskując znaczne środki finansowe przeznaczone na inwestycje i na środki obrotowe, dzięki którym znacznie zwiększono skalę prowadzonej działalności i zyski.
 • Korzystając z naszych bogatych doświadczeń w opracowywaniu biznes planów i analiz dla branży deweloperskiej wyświadczyliśmy usługę doradczą dla międzynarodowego przedsięwzięcia biznesowego (typu start-up) obliczonego na budowę apartamentowca na Pomorzu. Raport opracowany został w j. polskim oraz j. angielskim i dotyczył mi.in. optymalnej formy prawnej, metod zarządzania budynkiem w trakcie oraz po sprzedaż mieszkań oraz ryzyka inwestycyjnego. Wartość inwestycji 3 mln zł.

Październik 2012:

 • Resulto, jako jedna z nielicznych firm doradczych, szybko i skutecznie przeprowadziła proces rejestracji spółki z o.o. przez internet. Spółka została zarejestrowana w krajowym rejestrze sądowym i mogła rozpocząć działalność w kilka godzin po podpisaniu umowy spółki. Koszt elektronicznej rejestracji spółki z o.o. to obecnie 600 zł + ewentualne honorarium doradcy.
 • Zespół Resulto przystąpił do opracowanie dokumentacji inwestycyjnej niezbędnej do pozyskania finansowania udziałowego dla innowacyjnego projektu internetowego.
 • Z przyjemnością informujemy, że nasz Klient, dzięki wsparciu Resulto pozyskał finansowanie dotacyjne na rozpoczęcie projektu biznesowego, typu start-up, w branży usługowej.

Wrzesień 2012:

 • Dzięki rekomendacji naszego partnera biznesowego Resulto Sp. z o.o. doradza obecnie w transakcji przejęcia kliniki medycyny estetycznej. Roczne przychody spółki to 1-2 mln zł. Przeprowadzamy m.in. elementy due diligence, zakładamy spółkę typu SPV i opracowujemy prognozę wyników finansowych dla nowego podmiotu.
 • Zapraszamy Państwa do rozważenia złożenia wniosku o przyznanie kredytu technologicznego w ramach działania 4.3 KREDYT TECHNOLOGICZNY PO IG. Niebawem spodziewane jest wznowienie konkursu przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Celem inwestycji może być celu zakup i wdrożenie własnej lub nowej technologii pozwalającej na rozpoczęcie produkcji nowego lub znacząco ulepszonego produktu/usługi. Znaczną korzyścią dla przedsiębiorcy jest możliwość uzyskania znacznej korzyści finansowej w postaci umorzenia spłaty do 70% kosztów kwalifikowanych projektu.
 • W ramach struktur RESULTO, członkowie naszego Zespołu mają coraz więcej okazji by potwierdzić swoje szerokie kompetencje zdobyte w poprzednich miejscach pracy oraz w czasie niecałego roku funkcjonowania jako firma doradcza. Wykonaliśmy projekcję ekonomiczno – finansową na potrzeby biznesplanu dla przedsiębiorstwa z branży deweloperskiej – 200 mieszkań w nowoczesnym apartamentowcu w Warszawie. Wartość inwestycji to 32 mln zł.

Sierpień 2012:

 • Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z. o.o. ogłosiło nabór projektów do inkubacji w programie Venture Support Programme. Zwycięzcy zaprezentują swój pomysł (produkt, usługi) w prestiżowym konkursie Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (European Institute for Innovation and Technology). Nabór adresowany jest do zespołów i start-upów, które pracują nad innowacyjnymi rozwiązaniami mającymi zastosowanie w niskoemisyjnej, efektywnej energetycznie gospodarce. Resulto wspiera pomysłodawców w opracowaniu stosownej aplikacji. Każdy projekt rozważymy indywidualnie – w niektórych przypadkach możemy udzielić pomocy bezpłatnie.
 • Resulto podpisało list intencyjny z Fitz Roy Sp z o. o., którego celem jest nawiązanie współpracy w zakresie tworzenia dokumentacji na potrzeby pozyskania kapitału, jak również samego doradztwa w zakresie pozyskania kapitału oraz doradztwa finansowego dla przedsiębiorstw. Fitz Roy Sp z o. o. posiada doświadczenie i kompetencje pozwalające na wprowadzanie akcji i obligacji spółek odpowiednio na rynek NewConnect oraz Catalyst.

Lipiec 2012:

 • Resulto Sp. z o.o. przystąpiła do Projektu Wspierania Przedsiębiorczości. Dzięki PWP Spółka zyskuje możliwość pozyskiwania wartościowych kontaktów oraz nowych lojalnych klientów. Jednocześnie dzięki lepszemu rozpoznaniu lokalnego biznesu zyskujemy możliwość wspierania naszych Klientów lepszymi rekomendacjami z różnych sfer działalności gospodarczej.
 • Ponad 170 milionów złotych może trafić do przedsiębiorstw w ramach programu priorytetowego „Efektywne wykorzystanie energii”. W okresie lipiec – październik br. można składać wnioski do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie 70 proc. kosztów audytów energetycznych oraz o udzielenie pożyczki na pokrycie do 75 proc. kosztów inwestycji ograniczającej energochłonność w firmie. Beneficjentami konkursu mogą być przedsiębiorcy, których przeciętne zużycie energii końcowej wynosi co najmniej 20 000 MWh na rok. Resulto Sp. z o.o. wspiera przedsiębiorców w opracowywaniu stosownych wniosków.
 • Przystąpiliśmy do opracowania modelu ekonomicznego i prognozy wyników finansowych (na potrzeby wewnętrzne) oraz wyceny metodą zdyskontowanych przepływów finansowych nowoczesnego biznesu opartego na reklamie internetowej. Klient zaufał nam po raz drugi dostrzegając wyraźne korzyści biznesowe płynące z naszych wcześniejszych opracowań.

Czerwiec 2012:

 • Zawarliśmy umowę na wycenę metodą dochodową i metodą porównawczą średniej wielkości spółki dystrybucyjnej z branży medycznej. Obroty roczne spółki to 10 mln zł. Nasz doświadczony zespół analityków coraz to szerszy zakres kompetencji ma szansę prezentować świadcząc usługi pod marką Resulto Sp. z o.o.
 • Zawarliśmy umowę na opracowanie Biznes Planu na przedsięwzięcie obliczone na produkcję peletu z biomasy. Wydajność instalacji 100 t/miesięcznie. Dzięki temu rozszerzamy zakres naszych kompetencji obejmujących dotychczas: analizy techniczno-ekonomiczne, wyceny, prognozy i biznesplany na cele zarządcze oraz controlling w branży konwencjonalnej energetyki zawodowej (węgiel kamienny i brunatny).

Maj 2012:

 • Spółka uzyskała nową możliwość realizacji usług doradczych dzięki umowie zawartej z Syndykiem. Przedmiotem zlecenia jest dokonanie wyceny przedsiębiorstwa z branży detalicznego handlu paliwami na potrzeby postępowania upadłościowego.
 • Miło nam poinformować Klientów, że Resulto rozpoczęło przygotowywanie biznes planów pod kredyty z 10-15% premią inwestycyjną. Oferta jest skierowana do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), zainteresowanych inwestycją w nowe technologie i urządzenia obniżające zużycie energii lub wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych. Kredyty związane są z programem Programem Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce (PolSEFF) i udzielane przez wybrane banki. Proste procedury i korzyść dodatkowa w postaci zwrotu 10% lub 15% wartości inwestycji. Do tego korzyści wynikające bezpośrednio z inwestycji m.in.: oszczędność energii i wyższa efektywność operacyjna przedsiębiorstwa.

Kwiecień 2012:

 • W dniu 26 kwietnia 2012 r. Prezes Zarządu Resulto sp. z o.o. prezentował na warszawskiej konferencji korzyści, dla przedsiębiorców, wynikające z uczestnictwa w Klubie Innowacyjnych Przedsiębiorstw ). Mając na uwadze interes naszych Klientów Resulto Sp. z o.o. pilnie obserwuje tendencje ogólnogospodarcze i biznesowe innowacje, co pozwala nam rekomendować Klientom dobre rozwiązania biznesowe bazujące na najlepszych światowych wzorcach i aktualnej sytuacji gospodarczej
 • Resulto Sp. z o.o. zostało zakwalifikowane do uczestnictwa w projekcie Pioneers into Practice 2012. Głównym założeniem programu jest stworzenie nowej klasy specjalistów zajmujących się rozwijaniem i wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań z zakresu niskoemisyjnej i efektywnej energetycznie gospodarki. Program ma szansę istotnie wpłynąć na zakres i jakość usług świadczonych w przyszłości przez Resulto Sp. z o.o.
 • Podpisaliśmy umowę i zbudowaliśmy model ekonomiczno-prognostyczny dla jednej z wrocławskich wyższych uczelni. Nadchodzący niż demograficzny wymusza na uczelniach potrzebę uzyskania precyzyjnej informacji zarządczej i dokładnego planowania posunięć rynkowych.

Marzec 2012:

 • Podpisaliśmy umowę i rozpoczęliśmy budowę modelu ekonomicznego oraz sporządzenie prognoz związanych z planowaną rozbudową portalu nieruchomościowego i drukarni cyfrowej,
 • Podpisaliśmy umowę i rozpoczęliśmy budowę modelu ekonomicznego dla tworzonej międzynarodowej firmy handlu materiałami budowlanymi,
 • Opracowaliśmy biznes plan dla pozyskania finansowania dłużnego na przejęcie punktu gastronomicznego: bar i catering. Inwestor uzyskał zgodę funduszu pożyczkowego na finansowanie przedsięwzięcia.

Luty 2012:

 • Podpisaliśmy umowę i rozpoczęliśmy realizację biznes planu dla dynamicznego rozwoju regionalnych pralni chemicznych i wodnych w sieć pralni ogólnopolskich,
 • Opracowaliśmy biznes plan i wniosek na pozyskanie środków finansowych na przekształcenie i zmianę modelu biznesowego dla znaczącego ogólnopolskiego portalu muzycznego,
 • Zrealizowaliśmy znaczącą przebudowę portfela inwestycyjnego w związku z poprawą koniunktury na rynku kapitałowym.

Styczeń 2012:

 • Zrealizowaliśmy dla Klienta proces wyboru spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jej nabycia i dostosowania do zmienionego profilu działalności,
 • Pozyskaliśmy Klienta, międzynarodowa firmę handlową, którą wspomagamy wiedzą biznesową i prawną dotyczącą krajowego rynku,
 • Zrealizowaliśmy zlecenia stanowiące element restrukturyzacji jednego z wiodących krajowych wytwórców energii elektrycznej.