Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Analiza ekonomiczna projektu realizowanego jako Partnerstwo Publiczno Prywatne

Parking Partnerstwo Publiczno Prywatne (PPP)

Resulto ma unikalne w skali kraju doświadczenia – nasz ekspert opracował analizę ekonomiczną parkingu budowanego jako Partnerstwo Publiczno Prywatne (PPP).

Latem 2013 r. ma zostać otwarty nowy parking pod Nowym Targiem we Wrocławiu. Jest to pierwszy we Wrocławiu i jeden z pierwszych w kraju tego typu obiektów wybudowanych w ramach partnerstwa publiczno prywatnego (tzw. PPP).

Źródło zdjęcia: http://www.wroclaw.pl/za_dziewiec_miesiecy_parking_na_nowym_targu.dhtml

Analiza ekonomiczna w PPP

Obiekt buduje firma Mota-Engil za kwotę około 40 mln. złotych. Przez 40 lat będzie operatorem obiektu i będzie czerpać pożytki z opłat parkingowych i reklamy. Mgr inż. Przemysław Chybiński (obecny wspólnik Resulto Sp. z o.o.) wykonał na rzecz Miasta Wrocławia „Analizę opłacalności budowy parkingu podziemnego pod placem Nowy Targ we Wrocławiu”. Dokument był pomocny w negocjacjach z partnerem prywatnym oraz stanowił podstawę określenia 40 letniego okresu zwrotu z inwestycji.

Cel analizy ekonomicznej w PPP

Analiza eksperta Resulto miała dać odpowiedź m.in. na pytanie jak długo podmiot prywatny musi użytkować parking, aby zwróciły mu się nakłady i aby uzyskał oczekiwany zysk.

Z punktu widzenia Miasta kluczowym parametrem decyzyjnym był okres zwrotu inwestycji, ponieważ tylko w wyjątkowych, dobrze umotywowanych przypadkach JST ma prawo zawrzeć umowę partnerską na okres dłuższy niż 25 lat. Przeprowadzona analiza pozwoliła określić okres zwrotu z inwestycji oraz kluczowe czynniki wpływające na zmianę tego okresu.

Podstawowe informacje dotyczące wykonaj analizy

Odpowiedź wymagała sporządzenia szczegółowej prognozy przychodów, kosztów oraz wyników działalności firmy i zbadania wielkości wolnych środków pieniężnych jakie generuje przedsięwzięcie. Zbudowano prognostyczny model obliczeniowy DCF (Discounted Cash Flow) symulujący efekty ekonomiczno – finansowe funkcjonowania przedsięwzięcia i na tej podstawie wyznaczono zdyskontowane przepływy pieniężne jakie to przedsięwzięcie generuje.

Prognozę wykonano na lata 2010 – 2063: lata inwestycji 2010 – 2013; lata eksploatacji 2014 – 2063 (50 lat). Analiza została wykonana w cenach stałych 2010 r., w wartościach netto (bez VAT).

Analiza objęła kilka wariantów realizacji inwestycji – wielkość parkingu od 300 do 800 miejsc parkingowych ze skokiem co 100 miejsc. Dodatkowo w analizie wrażliwości zostały przeanalizowane wielkości pośrednie ze skokiem co 10 miejsc.

Przyjęto, że realizacja inwestycji nastąpi w latach 2010 – 2013 i od 2014 r. parking zacznie funkcjonować. Przyjęto jednakowy okres realizacji inwestycji niezależnie od wielkości parkingu oraz że miasto Wrocław będzie częściowo partycypować w realizacji inwestycji. Wielkość wkładu własnego/dopłaty Miasta miała być jednakowa niezależnie od wielkości parkingu. W przeprowadzonej analizie wkład/dopłata Miasta został potraktowany jako pierwszy przychód dla podmiotu prywatnego (dalej Inwestor). Nakłady inwestycyjne zostały przyjęte na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego wyceny. Były one zależne od wielkości parkingu a także od ewentualnej konieczności prac rozbiórkowych związanych z bunkrem znajdującym się pod placem.

Do prognozy przychodów konieczne było przyjęcie planowanego obłożenia parkingu. Zależnie od wielkości parkingu przyjęto różne obłożenie. Maksymalne obłożenie wynosi 80% w godzinach dziennych w dni robocze dla wariantu 1, a minimalne 20% w godzinach nocnych w dni robocze dla wariantu 6. Ponadto przyjęto, że część miejsc będzie objęta opłatą abonamentową a pozostałe będą ogólnie dostępne. Dobę podzielono na trzy okresy i zależnie od okresu przyjęto rożne obłożenie parkingu dla każdego z 6 wariantów.

Resulto może podejmować się poważnych zadań analitycznych z zakresu oceny inwestycji, w tym z zakresu projektów realizowanych w ramach Partnerstwa Publiczno Prywatnego – wykonanie tego typu analizy było bardzo ciekawym doświadczeniem zawodowym, dzięki któremu nasi eksperci wzbogacili swoje doświadczenia.

 

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych.
Zapytaj o naszą ofertę:

doradztwo gospodarcze Resulto Sp. z o.o.

tel.: +48 783 366 476

e-mail: poczta@resulto.pl

logo_resulto
Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Doradztwo finansowe, Zakładanie firmy, Źródła finansowania dnia 5.01.2013 o godz. 22:42
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*