Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Analiza ekonomiczna projektu realizowanego jako Partnerstwo Publiczno Prywatne

Parking Partnerstwo Publiczno Prywatne (PPP)

Resulto ma unikalne w skali kraju doświadczenia – nasz ekspert opracował analizę ekonomiczną parkingu budowanego jako Partnerstwo Publiczno Prywatne (PPP).

Latem 2013 r. ma zostać otwarty nowy parking pod Nowym Targiem we Wrocławiu. Jest to pierwszy we Wrocławiu i jeden z pierwszych w kraju tego typu obiektów wybudowanych w ramach partnerstwa publiczno prywatnego (tzw. PPP).

Źródło zdjęcia: http://www.wroclaw.pl/za_dziewiec_miesiecy_parking_na_nowym_targu.dhtml

Analiza ekonomiczna w PPP

Obiekt buduje firma Mota-Engil za kwotę około 40 mln. złotych. Przez 40 lat będzie operatorem obiektu i będzie czerpać pożytki z opłat parkingowych i reklamy. Mgr inż. Przemysław Chybiński (obecny wspólnik Resulto Sp. z o.o.) wykonał na rzecz Miasta Wrocławia „Analizę opłacalności budowy parkingu podziemnego pod placem Nowy Targ we Wrocławiu”. Dokument był pomocny w negocjacjach z partnerem prywatnym oraz stanowił podstawę określenia 40 letniego okresu zwrotu z inwestycji.

Cel analizy ekonomicznej w PPP

Analiza eksperta Resulto miała dać odpowiedź m.in. na pytanie jak długo podmiot prywatny musi użytkować parking, aby zwróciły mu się nakłady i aby uzyskał oczekiwany zysk.

Z punktu widzenia Miasta kluczowym parametrem decyzyjnym był okres zwrotu inwestycji, ponieważ tylko w wyjątkowych, dobrze umotywowanych przypadkach JST ma prawo zawrzeć umowę partnerską na okres dłuższy niż 25 lat. Przeprowadzona analiza pozwoliła określić okres zwrotu z inwestycji oraz kluczowe czynniki wpływające na zmianę tego okresu.

Podstawowe informacje dotyczące wykonaj analizy

Odpowiedź wymagała sporządzenia szczegółowej prognozy przychodów, kosztów oraz wyników działalności firmy i zbadania wielkości wolnych środków pieniężnych jakie generuje przedsięwzięcie. Zbudowano prognostyczny model obliczeniowy DCF (Discounted Cash Flow) symulujący efekty ekonomiczno – finansowe funkcjonowania przedsięwzięcia i na tej podstawie wyznaczono zdyskontowane przepływy pieniężne jakie to przedsięwzięcie generuje.

Prognozę wykonano na lata 2010 – 2063: lata inwestycji 2010 – 2013; lata eksploatacji 2014 – 2063 (50 lat). Analiza została wykonana w cenach stałych 2010 r., w wartościach netto (bez VAT).

Analiza objęła kilka wariantów realizacji inwestycji – wielkość parkingu od 300 do 800 miejsc parkingowych ze skokiem co 100 miejsc. Dodatkowo w analizie wrażliwości zostały przeanalizowane wielkości pośrednie ze skokiem co 10 miejsc.

Przyjęto, że realizacja inwestycji nastąpi w latach 2010 – 2013 i od 2014 r. parking zacznie funkcjonować. Przyjęto jednakowy okres realizacji inwestycji niezależnie od wielkości parkingu oraz że miasto Wrocław będzie częściowo partycypować w realizacji inwestycji. Wielkość wkładu własnego/dopłaty Miasta miała być jednakowa niezależnie od wielkości parkingu. W przeprowadzonej analizie wkład/dopłata Miasta został potraktowany jako pierwszy przychód dla podmiotu prywatnego (dalej Inwestor). Nakłady inwestycyjne zostały przyjęte na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego wyceny. Były one zależne od wielkości parkingu a także od ewentualnej konieczności prac rozbiórkowych związanych z bunkrem znajdującym się pod placem.

Do prognozy przychodów konieczne było przyjęcie planowanego obłożenia parkingu. Zależnie od wielkości parkingu przyjęto różne obłożenie. Maksymalne obłożenie wynosi 80% w godzinach dziennych w dni robocze dla wariantu 1, a minimalne 20% w godzinach nocnych w dni robocze dla wariantu 6. Ponadto przyjęto, że część miejsc będzie objęta opłatą abonamentową a pozostałe będą ogólnie dostępne. Dobę podzielono na trzy okresy i zależnie od okresu przyjęto rożne obłożenie parkingu dla każdego z 6 wariantów.

Resulto może podejmować się poważnych zadań analitycznych z zakresu oceny inwestycji, w tym z zakresu projektów realizowanych w ramach Partnerstwa Publiczno Prywatnego – wykonanie tego typu analizy było bardzo ciekawym doświadczeniem zawodowym, dzięki któremu nasi eksperci wzbogacili swoje doświadczenia.

 

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych.
Zapytaj o naszą ofertę:

doradztwo gospodarcze Resulto Sp. z o.o.

tel.: +48 783 366 476

e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie
Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,