Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Analiza ekonomiczno finansowa Grupa Ströer (Stroeer) – case study rynek reklamy zewnętrznej

W poprzednich artykułach opisywaliśmy historie reklamy zewnętrznej oraz rynek reklamy zewnętrznej w Polsce w latach 2000 – 2014.

Niniejszy wpis będzie traktował o analizie ekonomiczno – finansowej, jednej z dwóch największych spółek działających w branży reklamy zewnętrznej w Polsce.

Przeanalizujemy sytuację Grupy Ströer, która jest jednocześnie jednym z kluczowych międzynarodowych inwestorów w dziedzinie reklamy zewnętrznej.

Grupa Ströer jest jedną z trzech czołowych firm outdoorowych w Europie i należy do pierwszej dziesiątki największych firm reklamy zewnętrznej na świecie.

Czytaj więcej o pisaniu wniosków dotacyjnych i aktualnych naborach.

Charakterystyka Grupy Ströer

Grupa Ströer obecny jest w kilku europejskich krajach – oprócz rynków kluczowych, do których wliczają się Niemcy, Turcja i Polska, funkcjonuje również w Wielkiej Brytanii, Francji, Holandii, Hiszpanii, Belgii i na Ukrainie. Grupa Ströer wkroczyła do Polski w 1999 roku. Grupa Ströer w swoim portfolio posiada ponad 11 różnego rodzaju konstrukcji: Posiadając tak atrakcyjne portfolio nośników, gwarantuje swoim klientom różnorodność rozwiązań reklamowych i możliwość przeprowadzenia kampanii reklamowych w efektywny, a niekiedy zaskakujący sposób. Profesjonalizm i innowacyjność to elementy, dzięki którym firma od lat cieszy się uznaniem wśród klientów.

Potwierdzeniem pozycji jednego z liderów reklamy zewnętrznej w Polsce jest najwyższa ocena w rankingu biur reklamy magazynu Media i Marketing Polska i Millward Brown w kategorii biur reklamy outdoorowej w 2013 roku.

Analiza ekonomiczno – finansowa Grupy Ströer

Analiza wstępna sprawozdań finansowych stanowi początkowy etap analizy finansowej. Przeprowadzana jest w celu wyznaczenia obszarów, które należy przeanalizować bardziej szczegółowo, aby trafnie i wiarygodnie ocenić kondycję finansową przedsiębiorstwa.

Analiza pozioma aktywów spółki Ströer Polska

stroer 1

stroer 2

Analiza powyższych danych pokazuje, że majątek całkowity spółki Ströer Polska zwiększał się z roku na rok w okresie objętym badaniem. W strukturze aktywów ogółem, zdecydowanie przeważają aktywa trwałe, których wartość zwiększa się corocznie. Natomiast aktywa obrotowe, które składają się przede wszystkim z należności krótkoterminowych od jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług, stanowią od 10,1% majątku całkowitego w 2006 i 2007 roku, do odpowiednio 24,9% w 2008 roku.

Analiza pozioma pasywów spółki Ströer Polska

Obok wstępnej analizy majątkowej przeprowadzana jest zazwyczaj wstępna analiza kapitałowa przedsiębiorstwa.

stroer 3

W latach 2006-2008 nastąpił wzrost udziałów kapitałów własnych i spadek udziałów kapitałów obcych. Jednak udział kapitału obcego w strukturze finansowania spółki Ströer Polska wciąż jest bardzo wysoki, co generuje bardzo wysokie ryzyko kredytowe, a tym samym bardzo niską wiarygodność kredytową w porównaniu do innych przedsiębiorstw w branży (prowadzenie pozostałej działalności gospodarczej). Należy jednak zaznaczyć, iż przeważającą część kapitału obcego stanowią zobowiązania wobec jednostek powiązanych.

Czytaj więcej o historii reklamy zewnętrznej.

Uproszczony rachunek zysków i strat spółki Ströer Polska

Analiza wstępna rachunku zysków i strat to analiza głównych kategorii wynikowych pochodzących z tej części sprawozdania finansowego.

stroer4

Wartość przychodów netto ze sprzedaży spółki Ströer Polska rosła z roku na rok w analizowanym okresie (2005-2008). W 2007 roku znajdowała się na poziomie bardzo wysokim w porównaniu do innych przedsiębiorstw w sektorze. Tak samo zachowywał się wynik EBITDA – od 2005 do 2008 roku nastąpił jego znaczny wzrost – w 2007 roku wielkość EBITDA była diametralnie wyższa od średniego poziomu dla innych przedsiębiorstw z branży. Podobnie było w przypadku kategorii EBIT – następował coroczny wzrost tej wielkości, z wyjątkiem spadku, który miał miejsce w 2006 roku. W 2006 roku dodatkowo wystąpiła duża strata z działalności finansowej, która przyczyniła się do spadku zysku brutto i zysku netto w porównaniu do okresu poprzedniego. Jednak już w 2007 roku wartość zysku brutto i zysku netto wzrosła w stosunku do 2006 i znajdowała się na poziomie bardzo wysokim w porównaniu do innych przedsiębiorstw w sektorze. W 2008 nastąpił spadek tych kategorii, spowodowany bardzo dużą stratą na działalności finansowej, aczkolwiek trend wzrostowy w odniesieniu do kategorii EBITDA utrzymujący się przez cały badany okres, wpływa na bardzo pozytywną ocenę działalności operacyjnej spółki Ströer Polska, a tym samym całej Grupy Ströer w Polsce.

Kapitał obrotowy netto w Ströer Polska w latach 2005-2008

Kapitał pracujący jest to nadwyżka aktywów obrotowych jednostki nad jej zobowiązaniami bieżącymi w danym momencie czasu. Innymi słowy jest to ta część aktywów bieżących, która nie jest finansowana zobowiązaniami bieżącymi, ale kapitałami stałymi.

stroer 5

Ströer Polska stosuje agresywną strategię zarządzania kapitałem obrotowym netto. Ujemny poziom kapitału obrotowego netto zazwyczaj oceniany jest negatywnie, ponieważ przedsiębiorstwo ponosi wówczas wysokie ryzyko utraty płynności, a jego zdolność do regulowania bieżących zobowiązań jest zagrożona. Jednak od każdej reguły istnieją wyjątki i tak jest również w tym przypadku. Przyglądając się cyklowi konwersji gotówki oraz cyklowi regulowania należności i zobowiązań znajduje się uzasadnienie dla ujemnego kapitału obrotowego netto występującego w obu spółkach. Ströer Polska prowadzi bowiem politykę długich terminów regulowania zobowiązań (cykl regulowania należności jest znacznie krótszy od cyklu regulowania zobowiązań), a co jest tego konsekwencją, finansuje się środkami dostawców.

Wzorcowe układy nierówności dla spółki Ströer Polska w latach 2006-2008

Wzorcowe układy nierówności to relacje ekonomiczne między określonymi odpowiednio wielkościami dotyczącymi ilości i jakości badanego zjawiska

stroer 6

W żadnym z badanych okresów nie występuje idealna zgodność z wzorcowym układem nierówności.

Wartości strumieni środków pieniężnych w Ströer Polska w latach 2005-2008

Analiza rachunku przepływów pieniężnych umożliwia identyfikację źródeł środków pieniężnych znajdujących się w dyspozycji przedsiębiorstwa w danym okresie oraz sposobów ich zagospodarowania.

stroer 7

Przez pryzmat rachunku przepływów pieniężnych działalność spółki Ströer Polska należy ocenić pozytywnie. W latach 2005-2007 dodatni strumień środków pieniężnych, pochodzący z działalności operacyjnej nie wystarczał na pokrycie wydatków inwestycyjnych, w tym przede wszystkim wydatków na nabycie rzeczowych aktywów trwałych. Niedobór zasobów gotówkowych pokrywany był ze źródeł zewnętrznych. Spółka zaciągała kredyty, ale jednocześnie terminowo regulowała raty odsetkowe i kapitałowe od wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Taka sytuacja charakterystyczna jest dla spółek rozwijających się i oceniana jest bardzo pozytywnie.

W 2008 roku saldo środków pieniężnych z działalności operacyjnej zaspakajało potrzeby inwestycyjne i pozwalało na częściową spłatę uprzednio zaciągniętych zobowiązań. Taki rozkład strumieni występuje w przedsiębiorstwach dobrze prosperujących i dojrzałych, dlatego, z punktu widzenia analityka, ocena funkcjonowania spółki Ströer Polska jest satysfakcjonująca.

Czytaj więcej – analiza rynku reklamy zewnętrznej w Polsce 2000 – 2014.

Analiza wskaźnikowa

Wskaźniki płynności dla Ströer Polska w latach 2005-2008

Płynność płatnicza oznacza zdolność spółki do regulowania w terminie swoich zobowiązań.

stroer 8

W poszczególnych latach wskaźniki bieżącej płynności są równe wskaźnikom wysokiej płynności, ponieważ spółka, ze względu na charakter swojej działalności, w ogóle nie posiada zapasów. W badanym okresie wskaźniki płynności są niższe od wielkości normatywnych, które zakładają, iż ich poziom powinien być większy od 1. W spółce Ströer Polska w latach 2005-2007 omawiane wskaźniki płynności były mniejsze od 0,50, natomiast w 2008 ich wielkość wzrosła do 0,85. Generalnie wskaźniki płynności na poziomie poniżej 1 oceniane są negatywnie, ponieważ pokazują, iż zobowiązania krótkoterminowe danej spółki nie są w pełni pokryte przez aktywa obrotowe. Jednak w przypadku analizowanej spółki Ströer Polska – niska płynność finansowa nie zagraża ich dalszemu funkcjonowaniu. Wartość wskaźników płynności powiązana jest z wielkością kapitału obrotowego netto. W niemal wszystkich analizowanych latach kapitał obrotowy netto przyjmował wielkości ujemne. Należy przypomnieć, iż ujemny poziom kapitału obrotowego netto i niskie wskaźniki płynności nie stanowią zagrożenia, gdy cykl regulowania należności jest dłuższy niż cykl regulowania zobowiązań. Taka sytuacja występuje w badanej spółce – cykl konwersji gotówki jest cyklem domkniętym – co prezentują poniższe dane.

Wskaźniki sprawności działania dla Ströer Polska w latach 2005-2008

W spółce Ströer Polska w okresie 2005-2007, występuje bardzo korzystna sytuacja z finansowego punktu widzenia – posiada okres dodatkowego finansowania wynoszący średnio około 30 dni w danym roku.

stroer 9

Dzieje się tak, ponieważ Stroer Polska uzyskuje środki pieniężne od kontrahentów (domykając w ten sposób cykl operacyjny) znacznie wcześniej niż zapada termin wymagalności ich zobowiązań. Odpowiedź na pytanie, kto kogo finansuje, jest zatem oczywista – spółka jest finansowana przez swoich dostawców. Taka sytuacja jest oceniana bardzo pozytywnie i pokazuje, że proces zarządzania jest efektywny.

Wskaźniki produktywności spółki Ströer Polska w latach 2005-2008

W badanym okresie wskaźnik rotacji aktywów zmniejszał się z roku na rok, aczkolwiek wynikało to z większego tempa wzrostu przeciętnego stanu aktywów (m.in. na skutek działalności inwestycyjnej) w stosunku do tempa wzrostu przychodów ze sprzedaży.

stroer 10

Prawie we wszystkich objętych badaniem latach, wskaźnik produktywności kapitału obrotowego netto był ujemny, ponieważ przeciętna wartość KON w tych okresach była ujemna. Ciężko jest zatem wydać jednoznaczną ocenę sformułowaną na podstawie tego wskaźnika. Dlatego analizę produktywności opieramy przede wszystkim na opisanym wyżej wskaźniku rotacji aktywów oraz wskaźniku operacyjności.

Wskaźnik operacyjności spółki Ströer Polska przyjmował wartości mniejsze od 1 informując, iż jej koszty operacyjne stanowiły średnio około 90% przychodów ze sprzedaży.

Wskaźniki rentowności dla Ströer Polska w latach 2005-2008

Pojęcie rentowności oznacza generowanie nadwyżki przychodów nad kosztami, dotyczącymi podejmowanej działalności.

stroer 11

Generalnie wskaźniki rentowności przyjmowały wartości dodatnie, co zasługuje na pozytywną ocenę. W 2006 roku miał miejsce spadek wszystkich zgromadzonych w powyższej tabeli wskaźników, będący wynikiem zmniejszenia się kategorii zysku netto i zysku operacyjnego w stosunku do roku ubiegłego. Jednak już w 2007 roku nastąpiła zmiana w odwrotnym kierunku – wzrost odpowiednich kategorii wynikowych (zysku netto i zysku operacyjnego) przyczynił się do wzrostu wszystkich wskaźników efektywności.

Wskaźniki zadłużenia spółki Ströer Polska w latach 2005-2008

Wskaźniki zadłużenia dzieli się na dwie grupy: wskaźniki struktury bilansu (struktury kapitałów) i wskaźniki zdolności do obsługi zadłużenia.

stroer 12

W badanych latach 2005-2008 w strukturze finansowania przedsiębiorstwa przeważały kapitały obce – wskaźnik zadłużenia ogółem wahał się od poziomu 0,57 do 0,71, natomiast wskaźnik pokrycia aktywów kapitałami własnymi przyjmował wartości odpowiednio od 0,43 do 0,39. Według norm granicznych, pierwszy z wymienionych wskaźników powinien wynosić nie więcej niż 0,57-0,67, a drugi odpowiednio 0,33-0,43. Wartości tych wskaźników w spółce Ströer Polska w poszczególnych latach wpasowują się w ustalone przedziałami normy graniczne. Taka struktura zadłużenia (z przewagą kapitałów obcych nad kapitałami własnymi), z jednej strony, generuje wysokie ryzyko kredytowe, a z drugiej, oceniana jest pozytywnie, ponieważ przyczynia się do obniżenia kosztów finansowania.

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego był w badanym okresie dość wysoki. W latach 2005-2007 był większy od 1 ukazując, że wielkość kapitału obcego długoterminowego przewyższała wielkość kapitału własnego. Jednak kierunek zmian tego wskaźnika był pozytywny – od 2006 do 2008 roku jego wartość malała (w 2008 roku kształtował się on na poziomie 0,53).

Wskaźniki rachunku przepływów pieniężnych spółki Ströer Polska w latach 2005-2008

Analiza wskaźników rachunku przepływów środków pieniężnych jest nawiązaniem do wstępnej analizy rachunku przepływów pieniężnych i stanowi jej rozszerzenie.

stroer 13

Wskaźniki cash flow można podzielić na trzy grupy: wskaźniki struktury przepływów środków pieniężnych, wskaźniki wydajności gotówkowej oraz wskaźniki wystarczalności gotówki.

Wskaźnik udziału zysku netto w środkach pieniężnych netto z działalności operacyjnej jest jednym z najistotniejszych wskaźników cash flow. Dla lat 2005-2008 w spółce Ströer Polska wskaźnik udziału zysku netto w środkach pieniężnych netto z działalności operacyjnej kształtował się na poziomie mniejszym od 0,50, co oznacza, iż w tym okresie zysk netto z nadwyżką został pokryty przez środki pieniężne netto wypracowane w ramach działalności operacyjnej. Wskaźnik finansowania działalności inwestycyjnej wynosił w badanym okresie około 1, pokazując, że działalność inwestycyjna w całości była finansowana przepływami pieniężnymi netto z działalności operacyjnej i finansowej.

W latach 2005-2008, wskaźnik zysku przyjmował wartości większe od 1,0. Taki poziom wskaźnika oceniany jest pozytywnie, ponieważ oznacza, że zysk netto ze sprzedaży był w całości zrealizowany w gotówce. Co się tyczy wskaźników wystarczalności gotówki, to ich wartość również można uznać za satysfakcjonującą.

Podsumowanie – ogólna ocena sytuacji ekonomiczno – finansowej Grupy Ströer

Reasumując, wyniki finansowe spółki Ströer Polska są zadowalające. Biorąc pod uwagę, niezmiernie istotny z punktu widzenia działalności operacyjnej, wynik w postaci EBITDA, który zwiększa się od 2006 roku i osiąga w 2008 poziom 28 551 tys. zł, ocena funkcjonowania przedsiębiorstwa jest bardzo pozytywna.

Ocena sytuacji finansowej Ströer Polska, przez pryzmat rachunku przepływów pieniężnych, również jest satysfakcjonująca. W całym okresie objętym analizą (2005-2008) spółka Ströer Polska posiadała dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej. Natomiast na skutek intensywnych wydatków inwestycyjnych segment działalności inwestycyjnej charakteryzował się ujemnymi strumieniami środków pieniężnych netto. W latach 2005-2006 wydatki inwestycyjne (głównie na zakup rzeczowych aktywów trwałych) były tak wysokie, że konieczne stało się ich częściowe sfinansowanie ze źródeł zewnętrznych. Spółka zaciągnęła kredyty. W roku 2008 saldo środków pieniężnych z segmentu działalności operacyjnej było na tyle wysokie, aby w całości pokryć wydatki inwestycyjne i po części spłacić zaciągnięte wcześniej zobowiązania. Wskaźniki rachunku przepływów pieniężnych w całym badanym okresie były zadawalające. Wskaźnik wydajności gotówkowej zysku wynoszący ponad 1 oznaczał, że zysk netto ze sprzedaży został w całości zrealizowany w gotówce.

Wskaźniki rentowności spółki Ströer Polska w całym analizowanym okresie przyjmowały zadawalające wartości. Wprawdzie w 2006 roku nastąpiły ich znaczne spadki w porównaniu do roku poprzedniego, ale był to wynik procesu inwestycyjnego i związanego z nim odpowiedniego rozkładu przychodów i kosztów w 2006 roku. Ocena działalności spółki Ströer Polska poprzez pryzmat wskaźników rentowności jest satysfakcjonująca.

Podsumowując, dogłębna i szczegółowa analiza finansowa spółki Ströer Polska daje solidne podstawy do sformułowania oceny kondycji finansowej firmy. Biorąc pod uwagę wszystkie płaszczyzny, w których została dokonana, ocena kondycji finansowej Ströer Polska jest pozytywna i nie występują żadne symptomy zagrażające jej przyszłemu funkcjonowaniu.

Poznaj Zespół Resulto

Źródło: artykuł opracowany (za zgodą autorki) przez Resulto Sp. z o.o. na podstawie pracy dr inż. Grażyny Wójcik  „Analiza ekonomiczna Grupa Ströer”.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych, opracowujemy biznes plany, wnioski dotacyjne oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę:

wycena znaku - zapytanie

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , ,