Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Analiza PEST – definicja, zalety i procedura przeprowadzania

Analiza PEST jest jedną z podstawowych i najważniejszych metod badania makrootoczenia organizacji (oprócz analizy Pięciu Sił Portera i SWOT). PEST – czyli obszary, na które dzielimy otoczenie, by łatwo je zbadać:

 

 • Political, Economic, Sociocultural, Technological.

 

Niniejszy artykuł traktuje m.in. o zaletach i procedurze przeprowadzania analizy PEST.

 

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) ⇐

wycena znaku - zapytanie

 

Oferta Resulto

.

Zalety analizy PEST

Dzięki przeprowadzeniu analizy PEST:

 

 • dostrzeżesz zagrożenia oraz możliwości biznesowe,
 • zidentyfikujesz kierunek zmian w środowisku biznesowym,
 • unikniesz startowania z projektami, które mogą napotkać potencjalne problemy,
 • uwolnisz się od nieuświadomionych zagrożeń związanych z wejściem na nowy rynek,
 • określisz obiektywny obraz przyszłego środowiska pracy.

 

Jak napisać skuteczny biznes plan?

 

Krok 1

Pierwszym, kluczowym etapem analizy strategicznej PEST jest wyróżnienie istotnych czynników dotyczących poszczególnych segmentów otoczenia.

 

W praktyce sprowadza się to do wypisania takich czynników danego segmentu, które znacząco wpływają lub mogą wpłynąć na działalność przedsiębiorstwa.

 

 • Czynniki polityczne
  • Jaka jest polityka obecnego rządu? Kiedy będą przeprowadzane wybory samorządowe i parlamentarne? Kto ma największe szanse na przejęcie władzy? Jak może się zmienić rząd? Jakie są poglądy kandydatów na temat polityki gospodarczej i polityki dotyczącej prowadzenia działalności?
  • W jakim stopniu rozwinięte są prawa własności? Jak rozwinięte jest zjawisko korupcji i przestępczości zorganizowanej? Jak może się to zmienić i wpłynąć na twoje przedsiębiorstwo?
  • Jakie przepisy prawne lub podatkowe oczekują na zmiany – które z nich mogą wpłynąć pozytywnie lub negatywnie na firmę?
  • Jakie jest podejście rządu do polityki korporacyjnej? Jaki ma to wpływ i jak może się to zmienić?
  • Czy są jakieś inne czynniki polityczne lub prawne, które prawdopodobnie się zmienią?
 • Czynniki ekonomiczne
  • Jak wygląda obecnie koniunktura gospodarcza? Czy prognozowany jest wzrost, stagnacja czy spadek?
  • Czy kursy kluczowych walut są stabilne?
  • Jaki jest poziom dochodów potencjalnego klienta? Nastąpił spadek czy wzrost – jak to może się zmienić w ciągu najbliższych lat?
  • Jaka jest stopa bezrobocia i aktualny poziom inflacji?
  • Czy łatwo będzie wyszkolić lub zatrudnić wykwalifikowaną siłę roboczą?
  • Czy konsumenci i firmy mają łatwy dostęp do kredytów?
  • Jak globalizacja wpływa na środowisko gospodarcze?
  • Czy są jakieś inne czynniki ekonomiczne, które należy wziąć pod uwagę?
 • Czynniki kulturowo-społeczne
  • Jak wygląda struktura płci i wieku i jaki to ma wpływ na twoje przedsiębiorstwo? Jak struktura może się zmienić? Jak zmiany pokoleniowe mogą wpłynąć na to, co robisz?
  • Jaki jest poziom Twoich osobistych relacji, zdrowia, wykształcenia i dyspozycyjności? Jak to się może zmienić i jaki ma wpływ?
  • Jakie są trendy na rynku w zatrudnianiu i postawy wobec pracy dla różnych grup wiekowych i płci?
  • Jakie postawy, przekonania religijne i styl życia społeczeństwa mogą wpływać na Twój biznes? Czy ostanie lub przyszłe zmiany mogą mieć wpływ na firmę?
  • Jakie są preferencje zakupowe potencjalnych klientów?
  • Czy są jakieś inne czynniki kulturowo-społeczne, które mogą wprowadzić zmiany w Twojej firmie?
 • Czynniki technologiczne
  • Jakie są nowe technologie, które istotnie mogą wpłynąć na branżę lub których ty możesz użyć? Czy konkurencja ma do nich dostęp?
  • Na jakich dziedzinach instytucje badawcze koncentrują swoje badania? Czy jest w nich coś, z czego możesz skorzystać? Jak to wpłynie na twoją działalność?
  • Czy są jakieś inne czynniki technologiczne, które należy wziąć pod uwagę?

 

Analiza PEST mimo częstego stosowania rzadko doprowadzana jest do końca i w pełni wykorzystywana do formułowania lub modyfikowania założeń strategii. Niejednokrotnie ogranicza się ją do dość ogólnego wyliczenia czynników, co jest ważne, ale niewystarczające.

 

Jak pozyskać dotacje unijne?

 

Krok 2

Kolejnym etapem jest ustalenie wpływu każdego z czynników na funkcjonowanie organizacji.

 

Oceniamy siłę i prawdopodobieństwo oddziaływania każdego z czynników na nasze przedsięwzięcie i na tej podstawie szacujemy jego wpływ.

 

Krok 3

Ostatni etap to określenie relacji między organizacją a makrootoczeniem – zestawienie danego czynnika z tym, jak wpływa lub może wpłynąć na działalność organizacji.

 

Ocena jakie skutki mogą wywołać oszacowywane czynniki w organizacji, co jest pomocne przy opracowaniu prognoz rozwojowych oraz określaniu misji i celów organizacji.

.

Podsumowanie

 

Analiza strategiczna ma charakter interdyscyplinarny, uwzględnia różne aspekty funkcjonowania organizacji i jej otoczenia. Jeśli brak ci wiedzy na temat metod i narzędzi analizy strategicznej skorzystaj z pomocy analityka, zapraszamy do wycena znaku - zapytanie. Planując analizy, każdorazowo należy zastanowić się, jakie informacje będą nam potrzebne. Nie stosujmy zawsze tego samego zestawu metod i narzędzi analitycznych.

.

 • Uwzględnienie szerokiego spektrum analiz nie oznacza, że wszystkie powinniśmy wykonać. Wybierzmy tylko te, których wnioski rzeczywiście wykorzystamy.
 • Pamiętajmy, iż ważnymi analizami są także:
  • badanie beneficjentów i klientów (badanie profilu, potrzeb, preferencji)
  • analizy finansowe (bilansu i rachunku wyników, kosztów, przychodów, efektywności)
  • analiza konkurencji.

.

Zapraszamy do skorzystania z usług Resulto – Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , ,