Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Analiza SWOT i jej przeznaczenie

analiza SWOT

Analiza SWOT służy do przeprowadzenia gruntownej analizy przedsiębiorstwa oraz jego otoczenia. Celem nadrzędnym tego narzędzia jest zdefiniowanie oraz zaplanowanie najlepszej strategii dotyczącej badanej sfery. Ponieważ analiza SWOT jest instrumentem planowania strategicznego, nie istnieją żadne obostrzenia określające jej przedmiot. Może być nim przedsiębiorstwo jako całość, konkretny dział, projekt, lub plan. Oznacza to, że analizie może podlegać każda sytuacja wymagająca podjęcia kluczowej decyzji.

 

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) ⇐

wycena znaku - zapytanie

 

Co składa się na analizę SWOT?

Nazwa SWOT jest akronimem czterech słów, pochodzących z języka angielskiego, określających jej elementy składowe, wewnętrzne i zewnętrzne:

 

  • Strengths
  • Weaknesses
  • Opportunities
  • Threats

.

Elementy wewnętrzne, dotyczące przedsięwzięcia

 

Strengths to mocne strony przedmiotu analizy. Ich określenie jest kluczowe dla zaplanowania strategii mającej na celu uzyskanie, bądź utrzymanie przewagi konkurencyjnej. Często bywa tak, że przedsiębiorstwa nie zdają sobie sprawy z tego, jakim potencjałem dysponują. W takim przypadku oczywistym jest, iż posiadane zasoby nie zostaną optymalnie wykorzystane. Być może nie zostaną wdrożone nawet w minimalnym zakresie. A stąd niedaleka droga do utraty pozycji rynkowej na rzecz bardziej świadomej konkurencji.

 

Weaknesses to określenie na słabe strony badanej materii, które znacząco utrudniają osiągnięcie założonych celów firmy lub nawet deklasują ją na tle pozostałych podmiotów w branży.

.

Zewnętrzne elementy wpływu

 

Opportunities charakteryzuje szanse. W tym przypadku mówimy o zewnętrznych czynnikach mających, lub mogących mieć wpływ na realizację danego przedsięwzięcia.
Threats znamionuje zagrożenia. Są to wszelkie czynniki otoczenia rynkowego, mające konotacje pejoratywne. Zalicza się do nich wszelkie czynniki, stojące na drodze do realizacji założeń, bądź choćby utrzymania status quo.

 

Czytaj więcej o pisaniu wniosków dotacyjnych i aktualnych naborach.

.

Zastosowanie analizy SWOT

 

Wcześniej wspomnieliśmy, że analiza SWOT może być stosowana w każdej sytuacji wymagającej podjęcie działania istotnego z punktu widzenia funkcjonowania przedsiębiorstwa. Istnieją jednak takie sfery, w których jej przeprowadzenie jest szczególnie pożądane i skuteczne. Zaliczamy do nich przede wszystkim:

 

  • konstrukcję planów strategicznych przedsiębiorstwa,
  • prawidłowe określenie pozycji rynkowej firmy,
  • plany związane ze zmianą strategii organizacji jako całości, bądź poszczególnych jej działów,
  • projekt dostosowania działalności przedsiębiorstwa do panujących na rynku warunków.

.

Podsumowanie SWOT

 

Analiza SWOT jest kluczowym narzędziem pozwalającym na opracowanie podmiotowej strategii rozwoju firmy, bądź kierunku realizacji danego przedsięwzięcia. Jej wysoka skuteczność tkwi w precyzyjności oraz indywidualnym podejściu do analizowanego przedmiotu. W związku z tym, że proces analizy SWOT jest bardzo trudny i złożony oraz dotyczy rozbudowanego problemu, nie powinien być przeprowadzany przez jedną, oddelegowaną do tego osobę z firmy. Analizy dokonuje się zespołowo. Zwykle przeprowadza ją bądź zespół kierowników kluczowych działów firmy we współpracy z niezależnymi konsultantami, specjalizującymi się w analityce przedsiębiorstw, bądź też dyrektor finansowy wspólnie z zewnętrznym ekspertem.

 

Czytaj więcej o podstawowych funkcjach zarządzania.

Czytaj więcej o sposobie opracowywania strategii.

Czytaj więcej o zarządzaniu strategicznym – METODA SPACE.

 

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , ,