Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Biznesplan jako forma uwiarygodnienia obcokrajowców

 

……………………………….

 

Uzyskanie zgody na pobyt czasowy przez cudzoziemców w. związku z planowaną działalnością gospodarczą wymaga czasami opracowania biznes planu.

Zezwolenie na pobyt czasowy udzielane jest na okres niezbędny do  realizacji celu    pobytu cudzoziemca na terytorium Polski powyżej 3. miesięcy do 3 lat, z możliwością ubiegania się o kolejne zezwolenia.

 

Jeżeli cudzoziemiec zabiega o uzyskanie zgody na pobyt czasowy w Polsce (przy czym nie jest obywatelem UE lub nie posiada zgody na pobyt w Polsce) w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą to oprócz złożenia standardowej dokumentacji (wniosek, fotografie, poświadczenie zamieszkania i ubezpieczenia) musi wykazać się posiadaniem środków finansowych lub też uwiarygodnić możliwość osiągania dochodów w wysokości zgodnej z procedurami. Procedury wymagają uwiarygodnienia osiągnięcie dochodu rocznego równego co najmniej dwunastokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia lub  umożliwiającego zatrudnienie co najmniej dwóch pracowników.

.

Urząd ds. Cudzoziemców na swej stronie podaje wprost:

„…– dokumenty potwierdzające osiągnięcie w roku podatkowym, poprzedzającym złożenie wniosku, dochodu nie niższego niż dwunastokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w trzecim kwartale roku poprzedzającego złożenie wniosku, np. CIT 8 spółki za poprzedni rok, dokumenty księgowe potwierdzające aktualny wynik finansowy spółki lub;
– dokumenty potwierdzające zatrudnienie na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy najkrócej przez okres roku poprzedzającego złożenie wniosku co najmniej dwóch pracowników będących obywatelami polskimi lub cudzoziemcami, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1-9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 674), np. lista płac pracowników spółki wraz z deklaracjami ZUS zbiorczą i imiennymi za ostatni miesiąc, umowy o pracę  lub;
– dokumenty potwierdzające posiadanie środków pozwalających na spełnienie w przyszłości warunków określonych powyżej lub dokumenty potwierdzające prowadzenie działań pozwalających na spełnienie w przyszłości tych warunków, w szczególności przyczyniających się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzenia korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy, np. biznesplan spółki, dokumenty potwierdzające poczynione inwestycje w zaopatrzenie i sprzęt wykorzystywany przy produkcji bądź świadczonych usługach….”

W przypadku planowanego rozpoczęcia działalności gospodarczej do uwiarygodnienia możliwości osiągania dochodów najbardziej odpowiednią formą jest biznesplan – w tym przypadku to zwykle uproszczona forma opisu planowanej działalności wzbogacona o kalkulacje finansowe.

 

Opracowania typu Biznes Plan to (obok dotacji) wiodący produkt Resulto. Mamy w portfolio bardzo różne inwestycje: od małych biznesów gastronomicznych po duże projekty deweloperskie, handlowe i przemysłowe.

 

W ocenie Resulto, aby dokument biznes planu spełniał minimalne wymogi urzędowe, to powinien obejmować minimum kilkanaście stron (podczas gdy pełen biznes plan to zwykle 75-100 stron).

 

Poniżej przedstawiamy standardowy tryb pracy  przy opracowywaniu prostych biznes planów:

 

 

– telekonferencja (lub spotkanie) dla omówienia kluczowych cech planowanego biznesu,

– wypełnienia (przez Zamawiającego) formularza danych ewidencyjno-rejestrowych spółki: NIP, Regon, adres siedziby, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej i cechy tego miejsca (powierzchnia, wyposażenie itp.).

– wypełnienia (przez Zamawiającego) formularza danych wspólników (Zarządu): imię nazwisko, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, kwalifikacje, szkoleni itp.,

– opracowanie standardowych części biznes planu (w tym części finansowej) przez Resulto,

– przedstawienie wersji roboczej do akceptacji Klienta (termin zwykle 2-4 dni robocze od wpłaty zaliczki),

Koszt opracowania Biznes planu to zwykle kwota z przedziału cenowego 1500 zł – 3000 zł netto.

 

Zapraszam do korzystania z naszych usług.

 

Pomagamy w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne, dokumentacji kredytowej oraz pisaniu biznes planów. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj się w celu ustalenia szczegółów współpracy, tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Tagi: , , , , ,