Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Biznesplan jako forma uwiarygodnienia obcokrajowców

 

……………………………….

 

Uzyskanie zgody na pobyt czasowy przez cudzoziemców w. związku z planowaną działalnością gospodarczą wymaga czasami opracowania biznes planu.

Zezwolenie na pobyt czasowy udzielane jest na okres niezbędny do  realizacji celu    pobytu cudzoziemca na terytorium Polski powyżej 3. miesięcy do 3 lat, z możliwością ubiegania się o kolejne zezwolenia.

 

Jeżeli cudzoziemiec zabiega o uzyskanie zgody na pobyt czasowy w Polsce (przy czym nie jest obywatelem UE lub nie posiada zgody na pobyt w Polsce) w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą to oprócz złożenia standardowej dokumentacji (wniosek, fotografie, poświadczenie zamieszkania i ubezpieczenia) musi wykazać się posiadaniem środków finansowych lub też uwiarygodnić możliwość osiągania dochodów w wysokości zgodnej z procedurami. Procedury wymagają uwiarygodnienia osiągnięcie dochodu rocznego równego co najmniej dwunastokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia lub  umożliwiającego zatrudnienie co najmniej dwóch pracowników.

.

Urząd ds. Cudzoziemców na swej stronie podaje wprost:

„…– dokumenty potwierdzające osiągnięcie w roku podatkowym, poprzedzającym złożenie wniosku, dochodu nie niższego niż dwunastokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w trzecim kwartale roku poprzedzającego złożenie wniosku, np. CIT 8 spółki za poprzedni rok, dokumenty księgowe potwierdzające aktualny wynik finansowy spółki lub;
– dokumenty potwierdzające zatrudnienie na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy najkrócej przez okres roku poprzedzającego złożenie wniosku co najmniej dwóch pracowników będących obywatelami polskimi lub cudzoziemcami, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1-9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 674), np. lista płac pracowników spółki wraz z deklaracjami ZUS zbiorczą i imiennymi za ostatni miesiąc, umowy o pracę  lub;
– dokumenty potwierdzające posiadanie środków pozwalających na spełnienie w przyszłości warunków określonych powyżej lub dokumenty potwierdzające prowadzenie działań pozwalających na spełnienie w przyszłości tych warunków, w szczególności przyczyniających się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzenia korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy, np. biznesplan spółki, dokumenty potwierdzające poczynione inwestycje w zaopatrzenie i sprzęt wykorzystywany przy produkcji bądź świadczonych usługach….”

W przypadku planowanego rozpoczęcia działalności gospodarczej do uwiarygodnienia możliwości osiągania dochodów najbardziej odpowiednią formą jest biznesplan – w tym przypadku to zwykle uproszczona forma opisu planowanej działalności wzbogacona o kalkulacje finansowe.

 

Opracowania typu Biznes Plan to (obok dotacji) wiodący produkt Resulto. Mamy w portfolio bardzo różne inwestycje: od małych biznesów gastronomicznych po duże projekty deweloperskie, handlowe i przemysłowe.

 

W ocenie Resulto, aby dokument biznes planu spełniał minimalne wymogi urzędowe, to powinien obejmować minimum kilkanaście stron (podczas gdy pełen biznes plan to zwykle 75-100 stron).

 

Poniżej przedstawiamy standardowy tryb pracy  przy opracowywaniu prostych biznes planów:

 

 

– telekonferencja (lub spotkanie) dla omówienia kluczowych cech planowanego biznesu,

– wypełnienia (przez Zamawiającego) formularza danych ewidencyjno-rejestrowych spółki: NIP, Regon, adres siedziby, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej i cechy tego miejsca (powierzchnia, wyposażenie itp.).

– wypełnienia (przez Zamawiającego) formularza danych wspólników (Zarządu): imię nazwisko, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, kwalifikacje, szkoleni itp.,

– opracowanie standardowych części biznes planu (w tym części finansowej) przez Resulto,

– przedstawienie wersji roboczej do akceptacji Klienta (termin zwykle 2-4 dni robocze od wpłaty zaliczki),

Koszt opracowania Biznes planu to zwykle kwota z przedziału cenowego 1500 zł – 3000 zł netto.

 

Zapraszam do korzystania z naszych usług.

 

Pomagamy w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne, dokumentacji kredytowej oraz pisaniu biznes planów. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj się w celu ustalenia szczegółów współpracy, tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

kontakt z analitykiem

Tagi: , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Dotacje, Ekonomia na co dzień, Start up, Zakładanie firmy, Źródła finansowania dnia 26.03.2019 o godz. 15:38
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*