Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

My, mikrofirmowcy – ciężka praca którą należy docenić

14.11.2015, Autor:

GUS opublikował dane na temat mikroprzedsiębiorstw – warto docenić znaczenie i rolę polskiej mikro przedsiębiorczości.

Co prawda po raz pierwszy po kilku latach w 2013r. liczba aktywnych mikrofirm zmalała o 1,6 procent, nadal jednak ich liczbę określa się na ponad 1,75 miliona. Liczba pracujących wynosi ok. 3,44 mln, w tym 1,2 mln zatrudnionych osób (pozostali to właściciele i rodziny).
Jeśli pominąć rolników indywidualnych – mikroprzedsiębiorstwa obejmują ponad jedną czwartą miejsc pracy w Polsce. Czytaj całość »

Wpis opublikowany w: Ekonomia na co dzień, Zakładanie firmy | Skomentuj »

Wszyscy płacimy za upadek SKOK-ów

14.11.2015, Autor:

Kolejny raz państwo Polskie uczy nieodpowiedzialności swoich obywateli. SKOK-i zostały objęte bankowym funduszem gwarancyjnym dopiero pod koniec 2012 roku, do tego czasu działały bez nadzoru, udzielały nierentownych kredytów (często nielegalnie, w złej intencji i ze szkodą dla Kas) proponując zwykle, na lokatach, wyższe oprocentowanie niż banki komercyjne. Teraz SKOKi upadają, a nierozważni klienci którzy powierzali swoje środki do tych „ryzykownych” instytucji odzyskają swoje środki wraz z należnymi odsetkami z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Jest to niesprawiedliwe w stosunku do banków komercyjnych i ich klientów którzy budowali kapitał bankowego funduszu gwarancyjnego bez współudziału SKOKów (moralnie wątpliwych ale udanych skoków na cudzą kasę). Czytaj całość »

Wpis opublikowany w: Ekonomia na co dzień | Skomentuj »

Jak rozumieć cash flow? – definicja wskaźnika DSCR (Wskaźnik pokrycia obsługi długu)

12.11.2015, Autor:

Rachunek przepływów pieniężnych (Cash Flow Statement – CF) prezentuje przepływy gotówkowe zachodzące w przedsiębiorstwie – wpływy i wydatki z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej. CF jest narzędziem weryfikacji ruchu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie i dopełnieniem obrazu rentowności i stanu majątkowego firmy prezentowanego w bilansie oraz rachunku zysków i strat. Uzupełnieniem analizy rachunku przepływów pieniężnych jest analiza wskaźnikowa, z uwzględnieniem wskaźnika pokrycia obsługi długu: DSCR.

Czytaj całość »

Tagi: , , ,
Wpis opublikowany w: Ekonomia na co dzień, Słownik finansowy | Skomentuj »

Praktyczne problemy realizacji funkcji zarządzania na stanowisku Dyrektora Finansowego – organizowanie

15.09.2015, Autor:

Osoba pracująca na tym stanowisku, podobnie jak osoby pracujące na innych stanowiskach, napotyka na specyficzne dla danej branży i stanowiska problemy do rozwiązania. W niniejszym artykule, na tle ogólnych funkcji zarządzania, zaprezentowane będą szczególne sytuacje, w których może znajdować się dyrektor finansowy. Czytaj całość »

Tagi: , , , , ,
Wpis opublikowany w: Case study, Ekonomia na co dzień | Skomentuj »

Główne problemy we współczesnym Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi

13.05.2015, Autor:

Główne problemy we współczesnym Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi. W praktyce, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (ZZL) realizowane jest przez Zarząd Spółki oraz dział personalny i obejmuje: 1/ określenie strategii i polityki personalnej, 2/ określenie celów i metod planowania, 3/ określenie zapotrzebowania na pracowników, 4/ rekrutację i dobór personelu, 5/ ocenę i zasady wynagradzanie pracowników, 6/ doskonalenie personelu, 7/ zapewnienie właściwych warunków pracy oraz 8/ ustanowienie i utrzymanie harmonijnych stosunków społecznych.

 

W każdym z tych procesów napotykane są różne problemy. Jednak jakie są główne problemy we współczesnym zarządzaniu zasobami ludzkimi?

Czytaj całość »

Tagi: , , , ,
Wpis opublikowany w: Ekonomia na co dzień | Komentarzy (1)

Praktyczne problemy realizacji funkcji zarządzania na stanowisku Dyrektora Finansowego – planowanie

2.05.2015, Autor:

Osoba pracująca na stanowisku dyrektora finansowego, podobnie jak osoby pracujące na innych stanowiskach, napotyka na specyficzne, dla danej branży i stanowiska, problemy do rozwiązania.

Przedstawiamy szczególne sytuacje (na tle ogólnych funkcji zarządzania), w których znajduje lub może się znaleźć dyrektor finansowy.

Zakres obowiązków dyrektora finansowego obejmuje przede wszystkim współkreowanie, wdrażanie i kontrolowanie krótko- i długoterminowej strategii firmy (zwłaszcza finansowej, inwestycyjnej i sprzedażowej) oraz bieżącej działalności operacyjnej.

Czytaj całość »

Tagi: , , , , , ,
Wpis opublikowany w: Case study, Ekonomia na co dzień | Skomentuj »

Przedsiębiorco – znaj swoje prawa – przerzuć koszty windykacji na dłużnika

2.04.2015, Autor:

Przedsiębiorcy z sektora MSP często miewają problemy z płynnością, przez tak zwane zatory płatnicze. Wynikają one przede wszystkim z nieterminowego regulowania faktur przez kontrahentów.

Wielu przedsiębiorców nie jest na bieżąco ze zmianami w prawie, a szczególnie z Ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Taka niewiedza pociąga za sobą dodatkowe koszty.

Jakie są możliwości? Zapoznaj się z Ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Czytaj całość »

Tagi: , , ,
Wpis opublikowany w: Doradztwo finansowe, Ekonomia na co dzień | Skomentuj »

Upadłość konsumencka, czy na pewno taka dobra? Krytyczna ocena

19.03.2015, Autor:

Ostatnio głośnym tematem jest upadłość konsumencka. To ciekawy temat do rozważań, bo upadłość konsumencka, to broń obusieczna. W wielu artykułach możemy przeczytać, że jest to szansa dla osób, które miały pecha w życiu, czy zaliczyły jakieś niepowodzenie i źle podjęły decyzję – możemy zatem stwierdzić, że jest to dla nich szansa na nowy start w życiu i uwolnienie się od „bezdusznego bankiera”. Jednak z drugiej strony, ktoś te wierzytelności będzie musiał spłacić. Obecnie sądy umarzają te wierzytelności, które mimo wszystko nie znikają z naszej gospodarki (koś na tych decyzjach traci). Wierzycielami nie są wyłącznie duże instytucje finansowe, ale również mniejsi przedsiębiorcy, którzy będą musieli zrekompensować sobie straty, m.in. poprzez pośrednie obciążenie swoich klientów, lub jeśli wielkość wierzytelności przekroczy masę krytyczną, poprzez ogłoszenie upadłości, co pogrąży z kolei ich wierzycieli. Co więcej, wierzycielami bywają również osoby fizyczne – np. sąsiad pożycza sąsiadowi. Taki precedens może wywołać efekt domina. Czytaj całość »

Tagi: , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w: Ekonomia na co dzień | Skomentuj »

Zasady działania funduszy europejskich – jak działają fundusze europejskie 2015 – 2020?

18.03.2015, Autor:

Z budżetu unijnego na lata 2014 – 2020 (nabory i szanse na pozyskanie dofinansowania od 2015 roku) do Polski trafi około 82,5 mld EUR. Jest to kwota większa, niż w poprzedniej perspektywie 2007-2013. Kwota ta zostanie podzielona na krajowe oraz regionalne programy operacyjne. O tym fakcie wie wiele osób. Jednak jak wygląda wcześniejsza procedura oraz jaki jest cel funduszy europejskich oraz struktura i zasady ich działania? O tym będzie traktował niniejszy artykuł.

Czytaj całość »

Tagi: , , , , , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w: Dotacje, Ekonomia na co dzień, Źródła finansowania | Skomentuj »

Przedsiębiorco kolejny raz zmarnujesz swój cenny czas

10.03.2015, Autor:

Sprawozdanie za korzystanie ze środowiska powinien złożyć każdy przedsiębiorca, którego firma ewidencjonuje koszty związane z eksploatacją jakiegokolwiek pojazdu mechanicznego z napędem spalinowym.

Czy aby na pewno zasadne jest nakładanie obowiązków na mikrofirmy? Czy urzędnicy nie mogą dowiedzieć się z istniejących już rejestrów pojazdów kto użytkuje ile i jakie pojazdy (łącznie z pojemnością silnika)?

Czytaj całość »

Tagi: , , , , , ,
Wpis opublikowany w: Ekonomia na co dzień | Komentarzy (1)