Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Charakterystyka stanowiska i podstawowe zadania Dyrektora Finansowego

Zakres obowiązków Dyrektora Finansowego obejmuje przede wszystkim współkreowanie, wdrażanie i kontrolowanie krótko- i długoterminowej strategii firmy (zwłaszcza finansowej, inwestycyjnej i sprzedażowej) oraz bieżącej działalności operacyjnej.

Zakres obowiązków Dyrektora Finansowego

Dyrektor finansowy jest również odpowiedzialny za analizę, sporządzanie i zatwierdzanie okresowych raportów o sytuacji finansowej firmy (planów budżetowych, bilansu, cash flow, deklaracji rozliczeniowych firmy dla ZUS, GUS, urzędów skarbowych).

 

Kolejna funkcja to doradzanie najwyższemu kierownictwu organizacji, a często samodzielne podejmowanie decyzji o kluczowym znaczeniu dla firmy dotyczących inwestycji, przejęć i fuzji. Dyrektor finansowy współpracuje w zakresie ekonomiczno-finansowym z zarządem firmy (często sam jest jednym z członków zarządu przedsiębiorstwa).

 

Czytaj więcej o praktycznych problemach realizacji funkcji zarządzania na stanowisku Dyrektora Finansowego.

 

Zależnie od specyfiki i wielkości firmy, Dyrektor Finansowy może też sprawować obowiązki dyrektora ds. operacyjnych i dbać o utrzymywanie relacji typu „business to business”, np. współpraca z bankami, uczestnictwo i ewentualne prowadzenie szkoleń i konferencji, przynależność i współpraca z różnymi organizacjami profesjonalnymi, np. Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce.

 

wycena znaku - zapytanie

 

Przełożony Dyrektora Finansowego

 

Dyrektor Finansowy raportuje najczęściej bezpośrednio do Zarządu przedsiębiorstwa, zwykle bezpośrednio do jednego z Członków Zarządu odpowiedzialnego za finanse. Często taką osobą jest Prezes Zarządu.

 

Podwładni Dyrektora Finansowego

 

Dyrektor Finansowy kieruje pracą departamentu rachunkowości, departamentu kontrolingu, czy departamentu analiz i planowania. Dyrektorowi finansowemu może podlegać również departament personalny (zwłaszcza w kwestii płac). W zakresie budżetu i spraw finansowych do Dyrektora Finansowego raportują też kierownicy wszystkich innych departamentów, a zwłaszcza administracja. Jeżeli Dyrektor Finansowy pełni jednocześnie funkcję członka zarządu zakres jego odpowiedzialności może być szerszy i dotyczyć przykładowo (zależnie od rodzaju i wielkości przedsiębiorstwa) departamentów informatyki, administracji i departamentu prawnego.

 

Czytaj więcej o pisaniu wniosków dotacyjnych i aktualnych naborach.

 

Oczekiwane kompetencje Dyrektora Finansowego

 

Od osoby pełniące taką funkcję wymaga się zwykle minimum kilkuletniego (średnio dziesięcioletniego) doświadczenia w finansach, audycie, ewentualnie w zarządzaniu strategicznym i sprzedaży. Wymagane jest również doświadczenie w zarządzaniu działem lub firmą (przynajmniej kilkuosobowym zespołem).

 

Wymagane jest wykształcenie wyższe kierunkowe (magisterskie lub podyplomowe studia ekonomiczne o specjalizacji księgowość/finanse). Dobrze widziany przez pracodawców jest również tytuł MBA, a także dodatkowe uprawnienia i licencje (np. Ministerstwa Finansów, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, ACCA). Oczekiwane jest doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku, znajomość międzynarodowych standardów rachunkowości oraz bardzo dobra znajomość polskich przepisów dotyczących m.in. prawa bilansowego, podatkowego, dewizowego oraz zasad rachunkowości.

 

Kolejne wymagania, to bardzo dobra znajomość minimum jednego języka obcego (zwykle j. angielskiego), wysoko rozwinięte umiejętności analityczne i planistyczne, zdolność do realistycznej oceny sytuacji, orientacja na wyniki, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, odpowiedzialność (również finansowa).

 

Ścieżka rozwoju zawodowego Dyrektora Finansowego

 

Osoby aspirujące do stanowiska Dyrektora Finansowego ścieżkę rozwoju zawodowego mogą przykładowo zaczynać od stanowiska asystenta działu księgowego lub finansowego, od funkcji pomocnika w firmie konsultingowej, ewentualnie od stanowiska młodszego księgowego (Junior Accountant). Możliwe jest również zdobywanie doświadczenia od stanowiska kierownika biura. Kolejnym etapem jest stanowisko księgowego/konsultanta ds. audytu (Auditor). Następnie – samodzielnego księgowego/głównego księgowego. Kolejny krok, to stanowisko kontrolera finansowego (Financial Controller)/starszego konsultanta ds. audytu (Senior Auditor). Następnym etapem jest zdobycie stanowiska dyrektora finansowego (Chief Financial Officer – CFO).

 

Dyrektor Finansowy może uzyskać awans na dyrektora ds. operacyjnych (COO), dyrektora zarządzającego (Managing Director), czy dyrektora generalnego (General Director). Kolejny – to stanowisko wiceprezesa ds. finansowych, następnie możliwe jest objęcie najwyższego stanowiska w firmie – prezesa (CEO). Na stanowiskach Prezesa Zarządu mocno pożądane jest zwykle doświadczenie w sprzedaży, co może być przeszkodą w obejmowaniu takiej funkcji przez osoby rozwijające się w pionach finansowych przedsiębiorstw.

 

Oczywiście powyższe nie wyczerpuje możliwych ścieżek awansu na stanowisko Dyrektora Finansowego, ale pokazuje pewien zakres wiedzy i doświadczenia które przed objęciem funkcji winien zdobyć kandydat na takie stanowisko.

 

Wynagrodzenie Dyrektora Finansowego

 

Według oceny autora wynagrodzenie miesięczne zaczyna się od 8 tys. zł. W dużych instytucjach i firmach międzynarodowych jest to zazwyczaj przedział 20 tys. do 30 tys. zł. Dodatkowo do dyspozycji: samochód służbowy, laptop, komórka. Często również prywatna opieka medyczna, szkolenia i opłacane przez firmę kursy (zwykle zwrot lub współfinansowanie przez pracodawcę kosztów, np. za kierunkowe studia podyplomowe, czy MBA), międzynarodowe podróże służbowe i konferencje (najczęściej przelot samolotem). Dla osób pełniących jednocześnie funkcje Dyrektora Finansowego – Członka Zarządu wynagrodzenie miesięczne zaczyna się od kwot wyższych niż 8 tys. zł.

 

Więcej o: Outsourcing finansowy i outsourcing funkcji dyrektora finansowego.

Więcej o: Zarządzaniu zasobami ludzkimi.

.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych – m.in. biznes plany, wnioski dotacyjne. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , ,