Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Co to jest własność intelektualna? Definicja

W obecnych czasach (globalizacja i szybki postęp technologiczny) coraz częściej bywa, że podstawą prowadzenia biznesu są wartości intelektualne – więc znaczenia nabiera umiejętność ich ochrony. Znajomość podstawowych zagadnień ochrony własności intelektualnej w praktyce, przekłada się na efektywniejszy transfer technologii z sektora nauki do biznesu. Wiele firm nie jest świadomych, iż nie muszą finansować pełnej ochrony z własnych funduszy, bowiem na ochronę własności intelektualnej możliwe jest pozyskanie środków z funduszy europejskich.

 

 

wycena znaku - zapytanie

 

 

.

Pojęcie własności intelektualnej

Własność intelektualna jest wynikiem ludzkiej kreatywności i inwencji. Zgodnie z krajowym prawodawstwem, przez własność intelektualną rozumie się wszystko to, co powstało w drodze intelektualnego procesu i zostało ujęte w postaci materialnej (zapis, rysunek, szkic, przedmiot, plan, projekt, książka itp.). Własność intelektualna jest to więc zbiór praw będący wynikiem aktywności człowieka, zwłaszcza w dziedzinie literackiej, artystycznej, naukowej i przemysłowej. W Polsce najczęściej do praw własności intelektualnej zalicza się:

 

 •  patenty
 •  prawa ochronne obejmujące wzory przemysłowe, znaki towarowe (własność przemysłowa)
 •  prawa autorskie i prawa pokrewne.

 

Cechą wspólną wszystkich praw własności intelektualnej jest to, że dają właścicielowi/uprawnionemu możliwość zakazania innym pewnych czynności związanych z gospodarczą eksploatacją dóbr będących przedmiotem ochrony. Prawa własności intelektualnej są dla przedsiębiorcy narzędziem obrony.

 

Źródła prawa własności intelektualnej

Podstawowymi przepisami regulującymi prawo własności intelektualnej (z ang. IP) w Polsce są w szczególności:

 

 1. ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 2. ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej
 3. ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 4. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
 5. ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.

 

Poza przepisami prawa krajowego coraz większą rolę odgrywają źródła prawa międzynarodowego oraz prawo wspólnotowe, których omówienie można znaleźć m.in. na stronie Urzędu Patentowego RP. Chodzi tu szczególnie o te kwestie, które nie zostały wprost uregulowane w polskim prawie, ale w praktyce gospodarczej można na takie zapisy się powoływać, gdyż Polska ratyfikowała je i implementowała je do swojego wewnętrznego systemu prawnego, a tym samym są w naszym kraju obowiązującym prawem.

 

Prawa autorskie a prawa własności przemysłowej

Istnieją dwie kategorie własności intelektualnej:

 

 • Prawo autorskie i prawa pokrewne, które obejmuje szeroki zakres utworów literackich i artystycznych, zapisanych, wykonanych oraz nagranych.
 • Własność przemysłowa, która obejmuje wynalazki (patenty), znaki towarowe, wzory użytkowe i przemysłowe, oznaczenia geograficzne, a także topografie układów scalonych.

 

Podstawowym praktycznym wyróżnikiem – praw własności przemysłowej oraz praw autorskich i praw pokrewnych – jest sposób powstania prawa wyłącznego.

 

Prawa własności przemysłowej są udzielane przez uprawniony do tego organ (w Polsce jest to Urząd Patentowy RP). Prawa te podlegają wpisowi do odpowiedniego rejestru, a zakres ich zdefiniowany jest na podstawie dokumentacji przedłożonej urzędowi. Bez aktywności zainteresowanego prawo to nie może powstać. Niestety dla uzyskania ochrony w wielu państwach, konieczne jest prowadzenie jednoczesnych/następujących po sobie postępowań zgłoszeniowych w kilku krajach.

 

Prawa autorskie z kolei funkcjonują odmiennie. Do powstania prawa wyłącznego nie są wymagane żadne formalności, a prawo to powstaje w zasadzie we wszystkich krajach na świecie równolegle.

 

Zakres przedmiotowy prawa własności intelektualnej

 • Prawo autorskie – ogół praw przysługujących autorowi utworu albo przepisy upoważniające autora do decydowania o użytkowaniu dzieła i czerpaniu z niego korzyści. Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego. Jest to każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.
 • Prawo własności przemysłowej – rodzaj praw wyłącznych wynikających z narodowego, międzynarodowego lub regionalnego ustawodawstwa. Zgodnie z krajową ustawą prawo własności przemysłowej do jej zakresu przedmiotowego zaliczamy:
  • Projekty wynalazcze, tj. wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, topografia układu scalonego, projekty racjonalizatorskie
  • Znaki towarowe
  • Oznaczenia geograficzne

 

Zakres podmiotowy prawa własności intelektualnej

 

 • Prawo autorskie

 

Prawo autorskie przysługuje z reguły twórcy. Domniemywa się, że twórcą jest osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub, której autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu. Autorowi zawsze przysługują autorskie prawa osobiste, które są niezbywalne, oraz z reguły także autorskie prawa majątkowe, które mogą być zbyte lub przeniesione na inną osobę; we wskazanych ustawą sytuacjach autorskie prawa majątkowe, od momentu ich powstania, mogą przysługiwać innej osobie niż twórca. Autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem.

 

 • Autor programu komputerowego

 

Programy komputerowe podlegają ochronie jak utwory literackie, z wyjątkami przewidzianymi w ustawie. Prawa majątkowe do programu komputerowego stworzonego przez pracownika w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy przysługują pracodawcy, o ile umowa nie stanowi inaczej (podobnie jak wiele innych efektów pracy pracowników – zgodnie z kodeksem pracy).

 

 • Wynalazca, twórca wzoru użytkowego, znaku towarowego, wzoru przemysłowego i topografii układu scalonego

 

Prawo do uzyskania patentu na wynalazek albo prawa ochronnego na wzór użytkowy, jak również prawa z rejestracji wzoru przemysłowego przysługuje z reguły twórcy. Współtwórcom wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego uprawnienie do uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji przysługuje wspólnie. W razie dokonania wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego w wyniku wykonywania przez twórcę obowiązków ze stosunku pracy albo z realizacji innej umowy, prawo do uzyskania patentu przysługuje pracodawcy lub zamawiającemu, chyba, że strony ustaliły inaczej.

 

 • Twórca projektu racjonalizatorskiego

 

Twórca projektu racjonalizatorskiego przyjętego przez przedsiębiorcę do wykorzystania ma prawo do wynagrodzenia określonego w regulaminie obowiązującym w dniu zgłoszenia projektu, chyba że wydany później regulamin jest dla twórcy korzystniejszy. Ponadto przysługują mu uprawnienia o charakterze osobistym w postaci prawa do wymienienia go jako twórcy w dokumentach i publikacjach.

 

 • Prawa pokrewne

 

Ustawa prawo autorskie i prawa pokrewne wyróżnia kategorię „praw pokrewnych”, przysługującą względem wskazanych rodzajów dzieł. Prawa te wyróżniają się od praw autorskich w szczególności specyficznym zakresem i rodzajami przysługujących twórcy praw osobistych i majątkowych.

 

Zakres przedmiotowy praw pokrewnych obejmuje:

 

 • prawa do artystycznych wykonań – każde artystyczne wykonanie utworu lub dzieła sztuki ludowej, niezależnie od jego wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia; w szczególności: działania aktorów, recytatorów, dyrygentów, instrumentalistów, wokalistów, tancerzy i mimów oraz innych osób w sposób twórczy przyczyniających się do powstania wykonania; ochrona przysługuje przez okres 50 lat od daty ustalenia artystycznego wykonania,
 • prawa do fonogramów i wideogramów – fonogramem jest pierwsze utrwalenie warstwy dźwiękowej wykonania utworu albo innych zjawisk akustycznych; wideogramem jest pierwsze utrwalenie sekwencji ruchomych obrazów, z dźwiękiem lub bez, niezależnie od tego, czy stanowi ono utwór audiowizualny; ochrona przysługuje przez okres 50 lat od daty ustalenia fonogramu lub wideogramu,
 • prawa do nadań programów – przysługujące organizacji radiowej lub telewizyjnej wyłączne prawo do rozporządzania i korzystania ze swoich nadań programów w oznaczonym ustawą zakresie; ochrona przysługuje przez okres 50 lat od daty pierwszego nadania,
 • prawa do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych; ochrona przysługuje przez okres 30 lat dla wydań naukowych i krytycznych, a 25 lat od pierwszych wydań, liczony od daty publikacji.

 

Jak chronić własność intelektualną i przemysłową?

Metody wyceny własności intelektualnej (patentów, know-how, technologii itp.)

Od czego zacząć wycenę własności intelektualnej?

Pomagamy w przygotowaniu wycen i analiz, w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Tagi: , , , , , , ,