Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Co to jest własność intelektualna? Definicja

W obecnych czasach (globalizacja i szybki postęp technologiczny) coraz częściej bywa, że podstawą prowadzenia biznesu są wartości intelektualne – więc znaczenia nabiera umiejętność ich ochrony. Znajomość podstawowych zagadnień ochrony własności intelektualnej w praktyce, przekłada się na efektywniejszy transfer technologii z sektora nauki do biznesu. Wiele firm nie jest świadomych, iż nie muszą finansować pełnej ochrony z własnych funduszy, bowiem na ochronę własności intelektualnej możliwe jest pozyskanie środków z funduszy europejskich.

 

 

btn_wyslij_zapytanie

 

 

.

Pojęcie własności intelektualnej

Własność intelektualna jest wynikiem ludzkiej kreatywności i inwencji. Zgodnie z krajowym prawodawstwem, przez własność intelektualną rozumie się wszystko to, co powstało w drodze intelektualnego procesu i zostało ujęte w postaci materialnej (zapis, rysunek, szkic, przedmiot, plan, projekt, książka itp.). Własność intelektualna jest to więc zbiór praw będący wynikiem aktywności człowieka, zwłaszcza w dziedzinie literackiej, artystycznej, naukowej i przemysłowej. W Polsce najczęściej do praw własności intelektualnej zalicza się:

 

 •  patenty
 •  prawa ochronne obejmujące wzory przemysłowe, znaki towarowe (własność przemysłowa)
 •  prawa autorskie i prawa pokrewne.

 

Cechą wspólną wszystkich praw własności intelektualnej jest to, że dają właścicielowi/uprawnionemu możliwość zakazania innym pewnych czynności związanych z gospodarczą eksploatacją dóbr będących przedmiotem ochrony. Prawa własności intelektualnej są dla przedsiębiorcy narzędziem obrony.

 

Źródła prawa własności intelektualnej

Podstawowymi przepisami regulującymi prawo własności intelektualnej (z ang. IP) w Polsce są w szczególności:

 

 1. ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 2. ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej
 3. ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
 4. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
 5. ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.

 

Poza przepisami prawa krajowego coraz większą rolę odgrywają źródła prawa międzynarodowego oraz prawo wspólnotowe, których omówienie można znaleźć m.in. na stronie Urzędu Patentowego RP. Chodzi tu szczególnie o te kwestie, które nie zostały wprost uregulowane w polskim prawie, ale w praktyce gospodarczej można na takie zapisy się powoływać, gdyż Polska ratyfikowała je i implementowała je do swojego wewnętrznego systemu prawnego, a tym samym są w naszym kraju obowiązującym prawem.

 

Prawa autorskie a prawa własności przemysłowej

Istnieją dwie kategorie własności intelektualnej:

 

 • Prawo autorskie i prawa pokrewne, które obejmuje szeroki zakres utworów literackich i artystycznych, zapisanych, wykonanych oraz nagranych.
 • Własność przemysłowa, która obejmuje wynalazki (patenty), znaki towarowe, wzory użytkowe i przemysłowe, oznaczenia geograficzne, a także topografie układów scalonych.

 

Podstawowym praktycznym wyróżnikiem – praw własności przemysłowej oraz praw autorskich i praw pokrewnych – jest sposób powstania prawa wyłącznego.

 

Prawa własności przemysłowej są udzielane przez uprawniony do tego organ (w Polsce jest to Urząd Patentowy RP). Prawa te podlegają wpisowi do odpowiedniego rejestru, a zakres ich zdefiniowany jest na podstawie dokumentacji przedłożonej urzędowi. Bez aktywności zainteresowanego prawo to nie może powstać. Niestety dla uzyskania ochrony w wielu państwach, konieczne jest prowadzenie jednoczesnych/następujących po sobie postępowań zgłoszeniowych w kilku krajach.

 

Prawa autorskie z kolei funkcjonują odmiennie. Do powstania prawa wyłącznego nie są wymagane żadne formalności, a prawo to powstaje w zasadzie we wszystkich krajach na świecie równolegle.

 

Zakres przedmiotowy prawa własności intelektualnej

 • Prawo autorskie – ogół praw przysługujących autorowi utworu albo przepisy upoważniające autora do decydowania o użytkowaniu dzieła i czerpaniu z niego korzyści. Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego. Jest to każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.
 • Prawo własności przemysłowej – rodzaj praw wyłącznych wynikających z narodowego, międzynarodowego lub regionalnego ustawodawstwa. Zgodnie z krajową ustawą prawo własności przemysłowej do jej zakresu przedmiotowego zaliczamy:
  • Projekty wynalazcze, tj. wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, topografia układu scalonego, projekty racjonalizatorskie
  • Znaki towarowe
  • Oznaczenia geograficzne

 

Zakres podmiotowy prawa własności intelektualnej

 

 • Prawo autorskie

 

Prawo autorskie przysługuje z reguły twórcy. Domniemywa się, że twórcą jest osoba, której nazwisko w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub, której autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnianiem utworu. Autorowi zawsze przysługują autorskie prawa osobiste, które są niezbywalne, oraz z reguły także autorskie prawa majątkowe, które mogą być zbyte lub przeniesione na inną osobę; we wskazanych ustawą sytuacjach autorskie prawa majątkowe, od momentu ich powstania, mogą przysługiwać innej osobie niż twórca. Autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem.

 

 • Autor programu komputerowego

 

Programy komputerowe podlegają ochronie jak utwory literackie, z wyjątkami przewidzianymi w ustawie. Prawa majątkowe do programu komputerowego stworzonego przez pracownika w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy przysługują pracodawcy, o ile umowa nie stanowi inaczej (podobnie jak wiele innych efektów pracy pracowników – zgodnie z kodeksem pracy).

 

 • Wynalazca, twórca wzoru użytkowego, znaku towarowego, wzoru przemysłowego i topografii układu scalonego

 

Prawo do uzyskania patentu na wynalazek albo prawa ochronnego na wzór użytkowy, jak również prawa z rejestracji wzoru przemysłowego przysługuje z reguły twórcy. Współtwórcom wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego uprawnienie do uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji przysługuje wspólnie. W razie dokonania wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego w wyniku wykonywania przez twórcę obowiązków ze stosunku pracy albo z realizacji innej umowy, prawo do uzyskania patentu przysługuje pracodawcy lub zamawiającemu, chyba, że strony ustaliły inaczej.

 

 • Twórca projektu racjonalizatorskiego

 

Twórca projektu racjonalizatorskiego przyjętego przez przedsiębiorcę do wykorzystania ma prawo do wynagrodzenia określonego w regulaminie obowiązującym w dniu zgłoszenia projektu, chyba że wydany później regulamin jest dla twórcy korzystniejszy. Ponadto przysługują mu uprawnienia o charakterze osobistym w postaci prawa do wymienienia go jako twórcy w dokumentach i publikacjach.

 

 • Prawa pokrewne

 

Ustawa prawo autorskie i prawa pokrewne wyróżnia kategorię „praw pokrewnych”, przysługującą względem wskazanych rodzajów dzieł. Prawa te wyróżniają się od praw autorskich w szczególności specyficznym zakresem i rodzajami przysługujących twórcy praw osobistych i majątkowych.

 

Zakres przedmiotowy praw pokrewnych obejmuje:

 

 • prawa do artystycznych wykonań – każde artystyczne wykonanie utworu lub dzieła sztuki ludowej, niezależnie od jego wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia; w szczególności: działania aktorów, recytatorów, dyrygentów, instrumentalistów, wokalistów, tancerzy i mimów oraz innych osób w sposób twórczy przyczyniających się do powstania wykonania; ochrona przysługuje przez okres 50 lat od daty ustalenia artystycznego wykonania,
 • prawa do fonogramów i wideogramów – fonogramem jest pierwsze utrwalenie warstwy dźwiękowej wykonania utworu albo innych zjawisk akustycznych; wideogramem jest pierwsze utrwalenie sekwencji ruchomych obrazów, z dźwiękiem lub bez, niezależnie od tego, czy stanowi ono utwór audiowizualny; ochrona przysługuje przez okres 50 lat od daty ustalenia fonogramu lub wideogramu,
 • prawa do nadań programów – przysługujące organizacji radiowej lub telewizyjnej wyłączne prawo do rozporządzania i korzystania ze swoich nadań programów w oznaczonym ustawą zakresie; ochrona przysługuje przez okres 50 lat od daty pierwszego nadania,
 • prawa do pierwszych wydań oraz wydań naukowych i krytycznych; ochrona przysługuje przez okres 30 lat dla wydań naukowych i krytycznych, a 25 lat od pierwszych wydań, liczony od daty publikacji.

 

Jak chronić własność intelektualną i przemysłową?

Metody wyceny własności intelektualnej (patentów, know-how, technologii itp.)

Od czego zacząć wycenę własności intelektualnej?

Pomagamy w przygotowaniu wycen i analiz, w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Tagi: , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Doradztwo finansowe, Doradztwo prawne, Źródła finansowania dnia 12.10.2017 o godz. 00:18
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*