Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Czynniki wpływające na giełdowe notowania w 2015 roku

Co czeka GPW w 2015 roku? Jaka jest prognoza finansowa na rok 2015? W co warto inwestować?

Inwestorzy dysponujący kapitałem, którym należy efektywnie gospodarować, mają, jak co roku, do wykonania ważne zadanie, tj. opracowanie założeń inwestycyjnych na najbliższe 12 miesięcy. Prognozowanie, szczególnie jeżeli dotyczy przyszłości, łatwe nie jest.

Większość popularnych w mediach finansowych „celebrytów”, wypowiadając się publicznie, wykazuje urzędowy optymizm typowy dla osób kierujących instytucjami finansowymi (którym zależy na pozyskaniu nowych środków od Klientów). Przykładowy cytat „(…) prawie wszyscy paneliści zgodzili się, co do pozytywnych perspektyw dla rynków kapitałowych w roku 2015 (…)”. Analogiczny optymizm (w wypowiedziach tych samych osób) panował w mediach rok, dwa, trzy lata wcześniej itp. Niestety rzeczywistość tego optymizmu często nie potwierdzała (lub przerastała najśmielsze oczekiwania).

Prognoza na 2015 rok

Jaka jest, więc prognoza finansowa na rok 2015? Co czeka GPW w 2015 roku i w co inwestować w 2015 roku?

Prognozy i podejmowane na ich podstawie decyzje, większość z prywatnych inwestorów musi poczynić samodzielnie i na własne ryzyko. Zmienność rynków finansowych mocno wzrosła w ostatnich latach, prognozowanie jest obarczone wysokim ryzykiem błędu i bez racjonalnej polityki ograniczania ryzyka, sukcesów nie odniesiemy. Polityka ograniczania ryzyka jest ważniejsza niż prognozy.

Czytaj o pisaniu wniosku o dofinansowanie i aktualnych naborach.

Jakie są czynniki do opracowania polityki inwestycyjnej?

Poniżej prezentujemy podsumowanie czynników, które warto rozważyć opracowując założenia polityki inwestycyjnej na rok 2015. Zestawienie dotyczy, w szczególności, zdarzeń i sytuacji, które wpłyną na wyceny akcji notowanych na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Kolorową czcionką zaznaczono czynniki, prawdopodobnie, najważniejsze.

Lp.

Szanse – czynniki pro wzrostowe

Ryzyka i zagrożenia

1. Niskie wyceny małych spółek powiązane z minionym 4-5 letnim okresem stagnacji na GPW rokuje bardziej na wzrost niż spadek wycen. Przeciętne i relatywnie wysokie wyceny spółek dużych i średnich. Polska powoli traci „prawo” do premii w wycenach z powodu malejącego (właściwego sklerotycznym europejskim gospodarkom) tempa wzrostu gospodarczego i braku dużego inwestora, jakim były OFE.
2. Rekordowo niskie krajowe stopy procentowe i perspektywa ich dalszego obniżenia w związku z występującą deflacją. Geopolityczne zagrożenia m.in.: Rosja-Ukraina, „Państwo Islamskie”.
3. Prowadzone i planowane działania EBC wspierające gospodarkę typu luzowanie ilościowe, w tym skup obligacji korporacyjnych i skarbowych oraz wielki plan inwestycyjny UE (300 mld €). Niski wzrost gospodarczy w UE (stagnacja)1) Sankcje gospodarcze wobec Rosji. Działania Rosji wskazują, że ryzyko ich nasilenia jest większe niż szansa na złagodzenie. 2) Ryzyko powrotu kryzysu UE z powodu braku reform i stałego wzrostu zadłużenia m.in. w państwach: Grecja, Włochy, Portugalia, Francja, 3) Ryzyko wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. 
4. Nowa perspektywa dotacyjna na lata 2014-2020 wesprze Polski wzrost gospodarczy (82,5 mld €). Wysokie wyceny spółek amerykańskich i trwająca już 7 lat hossa grożą gwałtownym spadkiem, który odbije się echem na całym finansowym świecie.
5. Seria wyborów Prezydenckich i parlamentarnych przyniesie falę obietnic przedwyborczych, co może poprawić nastroje społeczne (korzyć krótkoterminowa). Zbliżają się również wybory w USA (patrz tzw. 4-letni cykl prezydencki). Represyjność skarbowa i podniesiony fiskalizm państwa Polskiego wobec biznesu szkodzi gospodarce.
6. Niskie ceny surowców, szczególnie ropy naftowej działać będę prorozwojowo dla większości biznesu światowego. Ogólnie wydaje się, że jesteśmy świadkiem „rewolucji” i spadku kosztów produkcji energii (solary, panele FV i inne technologie do wytwarzania energii ze słońca, wiatraki, gaz łupkowy, napęd wodorowy itp.). Obecny i prognozowany spowolniony wzrost gospodarczy Chin i Japonii oraz ryzyko niewypłacalności Rosji związane ze spadkiem cen surowców (przy znacznym zadłużeniu rosyjskich firm w zachodnich bankach).
7. Szansa na rozpoczęcie alokacji oszczędności społeczeństwa z niskooprocentowanych lokat do funduszy inwestycyjnych. Niskie obroty na GPW, szczególnie na małych spółkach, podnoszą ryzyko sprawnego wejścia i wyjścia z inwestycji bez istotnego wpływu na kurs akcji.
8. Dobre tempo wzrostu gospodarczego w Polsce mierzone PKB (spadające bezrobocie, relatywnie silny wzrost płac wobec deflacji). Jednak słabe tempo, wręcz stagnacja tempa zmian produkcji przemysłowej i wydatków konsumpcyjnych. Wspieranie upadającego polskiego górnictwa przez inne gałęzie gospodarki np. energetykę (decyzje polityczne).
9. Szansa, że silny wzrost gospodarczy w USA rozszerzy się na ogólnoświatową gospodarkę. Nasilone migracje złota do skarbców narodowych z USA i innych krajów (dowód wzrostu nieufności pomiędzy państwami i ryzyko ujawnienia braków kruszcu).

 

Analityk Resulto.

Zastrzeżenie: powyższy tekst jest prywatną opinią autora i nie powinien być inaczej interpretowany, w szczególności nie może być interpretowany jako porada inwestycyjna.

Czytaj więcej o tym, czy warto inwestować w obligacje komercyjne.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Opracowujemy wnioski o dofinansowania oraz biznes plany. Zapytaj o naszą ofertę:

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , ,