Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Definicja – audyt energetyczny

Czytając dokumentację naborów dotacyjnych, często można napotkać na sformułowania i definicje, które nie do końca są jasne i nie do końca odpowiadają na nasze wątpliwości (wpisujemy się w nabór, czy nie wpisujemy? nasz projekt jest właściwy, czy nie?). Dokumentacja jest stworzona tak, aby czytający mieli właściwy ogląd sytuacji i rozumieli działanie danego naboru. Takie jest założenie, które weryfikuje rzeczywistość, a urzędnicy narzekają, że muszą odbierać setki telefonów dziennie i odpowiadać na pytania – mimo iż (podobno) wszystko jest w dokumentacji. Jednym z takich pojęć, które może sprawiać problemy mniej wtajemniczonym, jest „audyt energetyczny„.

 

wycena znaku - zapytanie

 

Czytaj więcej o pisaniu wniosków dotacyjnych i aktualnych naborach.

 

Audyt energetyczny – definicja i rodzaje

Audyt energetyczny – to dokument służący do wskazania optymalnego zużycia energii w porównaniu do aktualnych parametrów zużycia energii przez dany budynek (wraz z urządzeniami technicznymi oraz instalacją). Dokument stanowi założenie w projekcie budowlanym. Wszystkie regulacje prawne dotyczące audytu energetycznego znajdują się w ustawie o  wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. 2008 Nr 223 poz. 1459 z późn. zm.).

 

Formę i zakres audytu energetycznego określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

 

Generalnie audyt energetyczny przeprowadza audytor lub doradca energetyczny – listę audytorów można znaleźć na stronie Zrzeszenia Audytorów Energetycznych z zastrzeżeniem, że w Polsce ten zawód nie jest certyfikowany choć w niektórych krajach UE niezbędne jest posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu w zakresie audytora energetycznego.

 

Obowiązki przedsiębiorcy i kary pieniężne dotyczące audytu energetycznego:

  • przedsiębiorca przechowuje przez okres 5 lat do celów kontrolnych, dane dotyczące audytu energetycznego przedsiębiorstwa
  • przedsiębiorca, zawiadamia Prezesa URE o przeprowadzonym audycie energetycznym przedsiębiorstwa, w terminie 30 dni od dnia zakończenia jego przeprowadzania. Do zawiadomienia należy dołączyć informację o możliwych do uzyskania oszczędnościach energii, wynikających z przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa
  • kara maksymalna za niedopełnienie tego obowiązku – do 5 % obrotu.

 

Rodzaje audytów energetycznych:

  • audyt energetyczny budynków przemysłowych
  • audyt energetyczny sieci ciepłowniczych
  • audyt energetyczny źródła ciepła, energii elektrycznej i chłodu
  • audyt energetyczny procesów technologicznych
  • audyt elektroenergetyczny (audyt efektywności energetycznej).

 

W perspektywie dotacyjnej 2014-2020 dla RPO Dolny Śląsk ten dokument stanowi obligatoryjny element kryteriów wyboru projektu m.in. w działaniu 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym lub działaniu 3.2 Efektywność energetyczna w MŚP.

 

 

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych i opracowywaniu biznes planów oraz wniosków dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , ,