Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Definicja Controlling (inaczej: kontroling, controling)

Czym jest controlling? Występują również inne odmiany tego pojęcia, takie jak kontroling czy też controlig.

Controlling – definicja

Controlling to obejmujący całe przedsiębiorstwo system wspomagania w procesie zarządzania przedsiębiorstwem realizowany celem utrzymania organizacji na drodze do osiągnięcia wyznaczonych celów poprzez:

1/ ustalanie celów przedsiębiorstwa,

2/ planowanie finansowe i rzeczowe,

3/ kontrolę (porównania wyników rzeczywistych z wynikami planowanymi – analiza odchyleń)

4/ kierowanie (przeprowadzenia działań korygujących).

Controlling strategiczny zajmuje się oceną mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa (zobacz: analiza SWOT) oraz możliwości i szans zapewnienia długotrwałej i stabilnej egzystencji przedsiębiorstwa (horyzont dłuższy niż rok).

Controlling operacyjny zorientowany jest na regulację procesów biznesowych w krótkich horyzontach czasowych (do roku).

Czytaj więcej o pisaniu wniosków dotacyjnych i aktualnych naborach.

Więcej o controllingu.

Więcej o outsourcing finansowy.

 

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych i w opracowaniu wniosków dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę:

wycena znaku - zapytanie

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , ,