Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Definicja Funkcje zarządzania – podstawowe funkcje zarządzania

Podstawowe funkcje zarządzania realizowane przez kierowników najwyższych szczebli obejmują cztery grupy czynności, do których zaliczamy planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolę. W wielu przypadkach, definicja zarządzania jest zamiennie używana z pojęciem kierowania – czyli działania, którego celem jest spowodowanie działania innych ludzi, zgodnie z celami tego, kto nimi kieruje.

 

wycena znaku - zapytanie

 

Czytaj więcej o pisaniu wniosków dotacyjnych i aktualnych naborach.

Podstawowe funkcje zarządzania.

1. Planowanie

Planowanie jest procesem formułowania celów organizacji oraz sposobów osiągnięcia tych celów. Plany wyznaczają cele organizacji i określają najlepszy sposób ich osiągnięcia, a ponadto umożliwiają:

 

  • Uzyskanie przez organizację środków potrzebnych do realizacji celów,
  • Działanie członków organizacji zgodne z przyjętymi celami i procedurami,
  • Śledzenie i pomiar stopnia realizacji celów, co umożliwia podjęcie działań korygujących, jeśli postępy są niezadowalające.

Przy formułowaniu celów konfrontowane są interesy jednostek i grup działających w organizacji. Wybór drogi osiągnięcia celu musi się opierać na ocenie potencjału wytwórczego i możliwości dostosowania go do wyznaczonych celów. Tutaj wybieramy niejako technologię działania dla osiągnięcia celu. Aparat zarządzający podejmuje decyzje dotyczące celów, programu działań materialno-energetycznych prowadzących do celu, a także decyzje, co do wielkości i rodzaju potrzebnych zasobów osobowych i rzeczowych. Planowanie to punkt wyjścia dla organizowania.

 

2. Organizowanie

Organizowanie to kształtowanie struktury organizacyjnej, która zapewnia realizację opracowanego wcześniej planu i tym samym obranego wcześniej celu. To podejmowanie przez aparat rządzący czynności i decyzji organizacyjnych, które zmierzają do określenia pozycji oraz indywidualnych i zbiorowych ról członków organizacji. Poza tym mają na celu określenie kanałów informacyjnych. Konstruowanie struktury organizacyjnej to ustanawianie reguł poziomego i pionowego podziału pracy i zasobów potrzebnych do realizacji zadań, ustalanie przepływów informacji i dostępu do niej oraz zasad umiejscowienia uprawnień do podejmowania decyzji. Organizowanie to więc ustalanie procedur pełnienia ról organizacyjnych. Utworzona struktura tak sprzęga działania, że realizacja celów jest zapewniona.

 

3. Motywowanie

Motywowanie polega na zaznajomieniu uczestników organizacji z jej celami, zadaniami i sposobami ich realizacji, przyjętymi regułami i procedurami oraz na stymulacji skłaniając do respektowania wzorców zachowań właściwych organizacji. Kanały komunikacyjne powinno się wypełniać strumieniem informacyjno-decyzyjnym. Ogólnie mówiąc motywowanie jest to ważna funkcja zarządzania, właściwa szczególnie niższym szczeblom hierarchii kierowniczej polegająca na przekazywaniu oddziaływań motywujących przez kierownictwo komórkom organizacyjnym sfery realnej.

 

4. Kontrola

Kontrola to porównywanie osiąganych wyników z założonymi planami, czyli w jakim stopniu udało się wykonać plan i osiągnąć założone w nim cele. Po porównaniu orzeka się o odchyleniach i formułuje się zalecenia, których realizacja umożliwi sprowadzenie odchyleń do minimum. Mamy trzy rodzaje kontroli: prospektywna (sprawdzająca poprawność struktury operacyjnej i organizacyjnej, w której dane zadanie ma być realizowane), bieżąca (sprawdza realizację zadania w czasie trwania procesu pod względem jakościowym, ilościowym i czasowym) i retrospektywna (sprawdzanie osiągnięć z założonymi celami).

 

Czytaj więcej: Charakterystyka stanowiska i zadania Dyrektora Finansowego.

Czytaj więcej: Zarządzanie zasobami ludzkimi.

 

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych – m.in. biznes plany, wnioski dotacyjne. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

 

Wykorzystano m.in.:  Stoner. J, Kierowanie, wyd. 3, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1992, str. 33

Tagi: , , , , , , ,