Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Definicja – Instytucje Otoczenia Biznesu IOB

Resulto

Czytając dokumentację naborów dotacyjnych, często można napotkać na sformułowania i definicje, które nie do końca są jasne i nie do końca odpowiadają na nasze wątpliwości (wpisujemy się w nabór, czy nie wpisujemy? nasz projekt jest właściwy, czy nie?). Dokumentacja jest stworzona tak, aby czytający mieli właściwy ogląd sytuacji i rozumieli działanie danego naboru. Takie jest założenie, które weryfikuje rzeczywistość, a urzędnicy narzekają, że musza odbierać setki telefonów dziennie i odpowiadać na pytania – mimo iż podobno wszystko jest w dokumentacji. Jednym z takich pojęć, które może sprawiać problemy mniej wtajemniczonym, jest „instytucja otoczenia biznesu„.

wycena znaku - zapytanie

 

Czytaj więcej o pisaniu wniosków dotacyjnych i aktualnych naborach.

 

Tworzenie skutecznych strategii innowacyjnych, na miarę Google, czy polskiego Apeiron Synthesis, wymaga budowy sieci współpracy i kooperacji z zewnętrznymi partnerami w dziedzinie innowacji. Innowacja, jako proces sieciowy i zintegrowany, jest punktem wyjścia do systemowego ujmowania zagadnień, tworzenia nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych oraz ich transferu i zastosowań w praktyce gospodarczej.

 

Proces transferu technologii i komercjalizacji wiedzy związany z rozwojem innowacyjności i rynkowymi zastosowaniami technologii może być realizowany w następujących kierunkach:

 

 • nauka-biznes
 • biznes-nauka-biznes
 • biznes-biznes

.

Instytucje Otoczenia Biznesu

Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB), to podmioty non – profit (również takie, które przeznaczają swój zysk na cele statutowe i jednocześnie nie wypłacają dywidendy swoim udziałowcom lub akcjonariuszom) oferujące usługi z zakresu wsparcia przedsiębiorczości w szerokim zakresie.

 

W polskiej rzeczywistości istnieją głównie 3 rodzaje ośrodków IOB do nich zalicza się:

 

 • Ośrodki przedsiębiorczości – głównym zadaniem tych placówek są działania promocyjne i inkubacja przedsiębiorczości (często w grupach dyskryminowanych), dostarczanie usług wsparcia do małych firm i aktywizacja rozwoju regionów peryferyjnych lub dotkniętych kryzysem strukturalnym
 • Ośrodki innowacji – głównym zadaniem tych placówek są działania promocyjne i innowacyjne dla inkubacji przedsiębiorstw, transfer technologii i dostarczanie usług proinnowacyjnych, aktywizacja i współpraca nauki z biznesem
 • Instytucje finansowe – ułatwienie dostępu do finansowania działalności nowo powstałych oraz małych firm bez historii kredytowej, dostarczanie usług finansowych dostosowanych do specyfiki innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych.

 

Podstawowe zadania Instytucji Otoczenia Biznesu

 

Do podstawowych zadań tego typu ośrodków wsparcia należy:

 

 • udzielania informacji
 • organizacja kontaktów nauki z biznesem
 • promocja oraz inkubacja innowacyjnej przedsiębiorczości
 • szkolenia, doradztwo oraz preinkubacja
 • badanie potrzeb przedsiębiorstw i rynku w zakresie innowacji
 • animacja skupisk przedsiębiorstw i innowacyjnego środowiska
 • wspomaganie rozwoju i tworzenie elastycznych form finansowania innowacyjnych pomysłów oraz ograniczanie luki finansowej
 • transfer technologii i dostarczanie usług proinnowacyjnych, usługi B+R
 • współpraca z otoczeniem oraz aktywny udział w inicjatywach prorozwojowych
 • zarządzanie własnością intelektualną w instytucjach sektora B+R
 • kształtowanie wizerunku i promocja osiągnięć instytucji naukowych

 

Statystyki Instytucji Otoczenia Biznesu w Polsce

 

Do instytucji otoczenia biznesu zaliczamy np. regionalne i lokalne agencje rozwoju, stowarzyszenia przedsiębiorców i osób działających na ich rzecz, izby gospodarcze, samorządy przedsiębiorców, centra wspierania przedsiębiorczości, inkubatory przedsiębiorczości, centra transferu technologii, instytucje sfery B+R, fundusze pożyczkowe, firmy prywatne świadczące usługi dla przedsiębiorstw itd.

 

W 2014 r. (według raportu „Ośrodki innowacji w Polsce”, przygotowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości) w Polsce istniało w ramach IOB:

 

 • 42 parki technologiczne
 • 23 inkubatory technologiczne
 • 41 centrów transferu technologii
 • 74 preinkubatory i akademickie inkubatory przedsiębiorczości
 • 46 centra innowacji
 • 46 inkubatory przedsiębiorczości
 • 207 ośrodki szkoleniowo doradcze
 • 84 lokalne fundusze pożyczkowe
 • 55 fundusze poręczeń kredytowych
 • 77 fundusze kapitału zalążkowego

 

We Wrocławiu do głównych placówek należących do IOB zalicza się:

 

 • Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego SA, Dolnośląska Izba Gospodarcza, Zachodnia Izba Gospodarcza, Dolnośląska Izba Rzemieślnicza i Małej Przedsiębiorczości, Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiębiorczości, Centrum Promocji Gospodarczej „Budexpo-Wrocław” sp. z o.o., Regionalna Izba Obrachunkowa, Fundusz Mikro, Dolnośląskie Centrum Wspierania Biznesu, Związek Pracodawców Dolnego Śląska, Izba Gospodarcza Budownictwa, Dolnośląska Izba Turystyki, Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie, Polska Konferencja Przedsiębiorców Chrześcijańskich, Loża Dolnośląska BCC (Oddział Wrocławski), Wrocławskie Centrum Transferu Technologii

 

Pełna lista podmiotów IOB na Dolnym Śląsku znajduje się tutaj.

.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych i opracowywaniu biznes planów oraz wniosków dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , ,