Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Definicja – Luka w finansowaniu

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej otworzyło wiele możliwości pozyskiwania dotacji do projektów inwestycyjnych. Wysokość dofinansowania przedsięwzięcia uzależniona jest głównie od:

 

  • Cech wnioskodawcy.
  • Założeń programu, do którego składany jest wniosek o dofinansowanie.
  • Od specyfiki planowanej inwestycji (w tym poziomu „luki w finansowaniu”).

 

Maksymalny poziom dofinansowania projektów generujacych dochód (przychody wyższe niż koszty operacyjne) uzależniony jest w niektórych przypadkach od kalkulowanej wartości tzw. „luki finansowej”. Jako dochód traktowane sa również uzyskane oszczędności kosztów. Zagadneinie dotyczy głównie podmiotów które nie maja statusu MSP i projektów o koszcie kwalifikowanym wyższym niż 1 000 000 €. Zagadnienie reguluje m.in. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., w tym Artykuł 61 Operacje generujące dochód po ukończeniu.

 

Metoda „luki w finansowaniu”

Metoda „luki w finansowaniu” ma na celu określenie wartości skorygowanych kosztów kwalifikowalnych, stanowiących podstawę ustalenia poziomu dofinansowania. Z jednej strony to gwarantuje, że projekt będzie miał wystarczające zasoby finansowe na jego realizację, a z drugiej – pozwala uniknąć przyznania nienależnych korzyści odbiorcy pomocy. Udział dotacji w strukturze finansowania projektu uzależniony jest od poziomu „luki finansowej” i odpowiednio obniżany w zależności od jej poziomu.  Innymi słowy im wyższe dochody (przychody minus koszty) generuje projekt, tym niższą winien uzyskać dotację.

 

Należy mieć na uwadze, że tylko część projektów dotacyjnych wymaga kalkulacji „luki”.

 

W celu obliczenia „luki w finansowaniu” należy odnieść się do przepływów pieniężnych, uwzględniając następujące kategorie zdyskontowanych przepływów pieniężnych:

 

  • nakłady inwestycyjne projektu,
  • przychody projektu (niestanowiące dotacji czy innych form wsparcia),
  • koszty operacyjne projektu (bez amortyzacji),
  • wartość rezydualną (jeżeli przychody są wyższe niż koszty operacyjne).

 

„Luka” wyraża się w procentach w odniesieniu do wartości nakładów inwestycyjnych.

 

Przykładowy sposób kalkulacji „luki” znajduje się w załączonym pliku Excel – przykład kalkulacji „luki w finansowaniu”. Pobierz plik

 

Szczegółowe informacje na temat zasad obliczania dofinansowania z funduszy UE dla projektów generujących dochód oraz wyjaśnienia pojęć użytych w przykładach liczbowych znajdują się w wybranych podrozdziałach „Wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020″.

 

Eksperci Resulto wspierają Wnioskodawców zarówno w kalkulacji „luki finansowej” jak w opracowywaniu pełnej dokumentacji dotacyjnej.

 

Zapraszam do korzystania z naszych usług.

 

wycena znaku - zapytanie

 

Czytaj więcej o pisaniu wniosków dotacyjnych i aktualnych naborach.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych i opracowywaniu biznes planów oraz wniosków dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , ,