Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Definicja MSP – spełnienie kryterium MSP przy dotacjach unijnych

W literaturze przedmiotu i praktyce gospodarczej jest możliwe odnalezienie różnych definicji dotyczących sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Kryteria podziału są bardzo zróżnicowane i często subiektywne. W większości przypadków podział ten dokonywany jest na podstawie kryteriów jakościowych oraz ilościowych.

 

Kryteria ilościowe odnoszą się do nakładów lub efektów. Najczęstszymi wyznacznikami nakładów są zatrudnienie, kapitał oraz aktywa. Zatrudnienie jest czasami jedynym czynnikiem, na podstawie którego oceniamy wielkość przedsiębiorstwa, gdyż jest najbardziej przejrzyste, najmniej narażone na manipulacje, najprostsze do uchwycenia dla mierzących z powodu powszechnej dostępności materiałów statystycznych oraz wymagające relatywnie małego nakładu pracy. Co więcej, liczba zatrudnienia jest parametrem ekonomicznym, którego wartość informacyjna nie podlega szybkiej dezaktualizacji, czego nie da się powiedzieć przykładowo o obrocie rocznym przedsiębiorstwa. Dzięki temu, nie trzeba regularnie dostosowywać się do realiów gospodarczych. Liczba zatrudnionych swoją wartość informacyjną traci stosunkowo wolno.

 

Kryteria dotyczące efektów to obroty, udział w rynku i wartość dodana. Spośród jakościowych wyznaczników używa się jedynie kilku z nich – niezależność firmy, czy forma własności. [1]

 .

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) ⇐

wycena znaku - zapytanie

.

Definicja MSP według Komisji Europejskiej – dla dotacji unijnych

Zgodnie z art. 1 załącznika I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 9.08.2008, str. 3) wyodrębnia się następujące kategorie przedsiębiorstw:

 

definicja msp

.

Zasadniczym kryterium wstępnym przy określaniu kategorii przedsiębiorstwa jest średnioroczne zatrudnienie:

 

 • określane na podstawie liczby pracowników zatrudnionych na pełnych etatach w obrębie danego przedsiębiorstwa w ciągu roku (np. osoba pracująca przez cały badany rok na ½ etatu będzie liczona jako 0,5 RJR), do liczby zatrudnionych zalicza się również właścicieli i partnerów prowadzących regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiących z niego korzyści finansowe, z kolei nie zalicza się osób, które nie były zatrudnione w przedsiębiorstwie na podstawie umowy o pracę (np. stażyści, praktykanci),

 

w przypadku pułapu dotyczącego obrotu lub całkowitego bilansu rocznego MŚP można wybrać jeden z nich.

 

Ubiegając się o dofinansowanie ze środków UE bardzo istotne jest określenie do jakiej grupy przedsiębiorstw należy dany podmiot. Między innymi od tego uzależniona jest wysokość dofinansowania projektu, a także, czy w ogóle danemu przedsiębiorstwu można udzielić dofinansowania.

 

Należy podkreślić, iż pojęcie przedsiębiorcy jest interpretowane w orzecznictwie sądów europejskich bardzo szeroko – a zatem za przedsiębiorcę w świetle orzecznictwa może zostać uznany również podmiot, który nie działa dla osiągnięcia zysku.

 

Nowa usługa – audyt możliwości dotacyjnych – przygotowanie do przyszłych naborów dotacyjnych.

Czytaj więcej o pisaniu wniosków dotacyjnych i aktualnych naborach.

.

 

Definicja MSP według ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

 

Zawarte w ww. ustawie zapisy dotyczące kwalifikowania MŚP mają charakter kryteriów ilościowych i zgodnie z jej zapisami (art. 104 – 110):

 

 • za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z 2 ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnął roczny obrót ze sprzedaży nie przekraczający 10 mln euro lub sumy aktywów jego bilansu na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły 10 mln euro
 • za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji  finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 mln euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 mln euro.

 

Definicje przyjęte w ustawie SDG mają charakter uproszczony w stosunku do określonych przez Komisję Europejską i są dostosowane do możliwości prostego ustalenia przez organ sprawdzający przystępujący do kontroli, do jakiej kategorii dane przedsiębiorstwo należy zaklasyfikować, co pozwala na właściwe i zgodne z prawem ustalenie czasu trwania kontroli. Definicje MŚP w ustawie SDG nie mają zastosowania do celów udzielania pomocy publicznej – dotacji, bowiem w tym zakresie wiążące jest rozporządzenie WE.

 

Niezależność przedsiębiorstw – powiązania i partnerstwo MSP

 

Opracowując dane jednostki trzeba uwzględnić jej możliwe związki z innymi. Należy ustalić czy przedsiębiorstwo jest niezależne, partnerskie (dodaje się do własnych danych procent liczby osób zatrudnionych i dane finansowe drugiego przedsiębiorstwa) lub związane (dodaje się 100% danych przedsiębiorstwa związanego do danych przedsiębiorstwa). W zależności od występujących relacji trzeba dodać niektóre lub nawet wszystkie dane podmiotów będących w związku.

 

Aby określić niezależność przedsiębiorstwa, konieczne jest zbadanie powiązań pomiędzy przedsiębiorstwem badanym, a podmiotami będącymi jego właścicielami/udziałowcami bądź spółkami zależnymi.

 

 • przedsiębiorstwo powiązane – jako powiązane traktuje się przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym ze związków opisanych poniżej:
  • przedsiębiorstwo ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w roli udziałowca/akcjonariusza lub członka,
  • przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa,
  • przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo zgodnie z umową zawartą z tym przedsiębiorstwem lub postanowieniami w jego statucie lub umowie spółki,
  • przedsiębiorstwo będąc udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem innego przedsiębiorstwa kontroluje go samodzielnie, zgodnie z umową z innymi udziałowcami/akcjonariuszami.

Za przedsiębiorstwa powiązane uważa się także wszystkie firmy, w których 25%  lub więcej kapitału lub praw głosu kontroluje bezpośrednio lub pośrednio, wspólnie  lub indywidualnie, co najmniej jeden organ państwowy.

 

 • przedsiębiorstwo partnerskie – za przedsiębiorstwa partnerskie, uznawane są wszystkie przedsiębiorstwa, które nie zostały zakwalifikowane jako przedsiębiorstwa powiązane, a jedno przedsiębiorstwo posiada, samodzielnie lub wspólnie z co najmniej jednym innym przedsiębiorstwem powiązanym 25% lub więcej kapitału lub praw głosu innego przedsiębiorstwa,

 

 • przedsiębiorstwo samodzielne – samodzielnym przedsiębiorstwem jest przedsiębiorstwo, które nie spełnia warunków określonych dla przedsiębiorstw powiązanych oraz partnerskich, za samodzielne przedsiębiorstwo uznany zostanie także podmiot, którego następujący inwestorzy osiągnęli lub przekroczyli pułap 25% kapitału bądź praw głosu, ale nie przekroczyli pułapów związanych z przedsiębiorstwem powiązanym:
  • publiczne korporacje inwestycyjne, spółki Venture Capital i anioły biznesu, jeśli całkowita kwota inwestycji tych inwestorów w jedno przedsiębiorstwo nie przekroczy 1 250 000 EUR
  • uczelnie wyższe lub ośrodki badawcze nienastawione na zysk
  • inwestorzy instytucjonalni, w tym regionalne fundusze rozwoju (pożyczkowe i poręczeniowe)
  • niezależne władze lokalne jednostki administracyjnej z rocznym budżetem poniżej 10 milionów EUR oraz liczbą mieszkańców poniżej 5 000.

 

Sposób określenia stopnia powiązania / niezależności

 

Określenie powiązań jest konieczne, by stwierdzić, jakie dane przedsiębiorstw, które mają wpływ na przedsiębiorstwo, które ma uzyskać pomoc, należy wliczać do liczby rocznych jednostek roboczych i/lub wielkości obrotu lub całkowitego rocznego bilansu:

 

 • w przypadku przedsiębiorstw samodzielnych do obliczenia poziomu zatrudnienia i danych finansowych wliczamy jedynie dane ze sprawozdań badanego przedsiębiorstwa,
 • w przypadku przedsiębiorstw partnerskich do obliczenia poziomu zatrudnienia i danych finansowych wliczamy dane ze sprawozdań badanego przedsiębiorstwa oraz odpowiedni procent z danych przedsiębiorstw będących jego partnerami (tj. jeżeli przedsiębiorstwo A ma 33 proc. udziałów w przedsiębiorstwie B, to do wyliczenia wielkości przedsiębiorstwa B bierzemy pod uwagę 100 proc wartości RJR i danych finansowych przedsiębiorstwa B i 33 proc. wartości RJR i danych finansowych przedsiębiorstwa A,
 • w przypadku przedsiębiorstw powiązanych do obliczenia poziomu zatrudnienia i danych finansowych wliczamy dane ze sprawozdań badanego przedsiębiorstwa oraz pełną wartość danych przedsiębiorstw z nim powiązanych (tj. jeżeli przedsiębiorstwo A ma 66 proc. udziałów w przedsiębiorstwie B, to do wyliczenia wielkości przedsiębiorstwa B bierzemy pod uwagę 100 proc wartości RJR i danych finansowych przedsiębiorstwa B i 100 proc. wartości RJR i danych finansowych przedsiębiorstwa A.

 

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Opracowujemy wnioski dotacyjne oraz biznes plany. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

[1] M. Matejun: Zarządzanie małą i średnią firmą w teorii i ćwiczeniach, Difin, Warszawa 2012

Tagi: , , , , ,