Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Definicja – Obligacje komercyjne (obligacje przedsiębiorstw)

Obligacje komercyjne (przedsiębiorstw) –

to dłużny instrument finansowy, na podstawie którego emitent zaciąga zobowiązanie u obligatariusza (osoby dysponującej wolnymi środkami finansowymi – inwestora) na określony z góry czas.

W praktyce, jest to forma prawna pożyczki, w której pożyczkodawcy (inwestorzy) oczekują jak najwyższych odsetek, przy możliwie najwyższym bezpieczeństwie.

Jak inwestować w obligacje (przedsiębiorstw / komercyjne)?

Inwestowanie w obligacje przedsiębiorstw jest formą lokowania posiadanych oszczędności, która przynosi stabilny i z góry określony dochód.

Obligacje korporacyjne mogą emitować podmioty prowadzące działalność gospodarczą, posiadające osobowość prawną, a także spółki komandytowo-akcyjne (zgodnie z definicją ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach). W praktyce więc emitentami obligacji przedsiębiorstw mogą być spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne oraz, pomimo nieposiadania osobowości prawnej, spółki komandytowo-akcyjne.

Współcześnie dokument obligacji zazwyczaj nie ma już formy dokumentu papierowego i funkcjonuje jedynie jako zapis elektroniczny w systemie komputerowym. Kiedyś obligacje miały zwykle charakter dokumentu papierowego.

Czy warto inwestować  w obligacje?

Korzyści z inwestycji w obligacje przedsiębiorstw (komercyjne)

Powody dla których inwestorzy wybierają tę formę lokowania kapitału w obligacje korporacyjne:

  • potencjalny dochód wyższy od lokat bankowych (kupony obligacji komunalnych często przekraczają poziom 10% w skali roku),  Uwaga: wyższy dochód wiąże się zwykle z wyższym ryzykiem.
  • płynność (możliwa jest odsprzedaż obligacji na rynku wtórnym z zachowaniem zainwestowanych środków według bieżącej wartości rynkowej). Uwaga: płynność wielu obligacji na rynku giełdowym Catalyst jest bardzo mała i sprzedaż obligacji przed terminem wymagalności wiąże się często z utratą części zainwestowanego kapitału.
  • dodatkowe uprawnienia (kupony wypłacane kwartalnie, uprawnienia do zamiany obligacji na akcje lub objęcia kolejnej emisji obligacji).
  • dodatkowe zabezpieczenia obligacji (niektóre rodzaje obligacji posiadają gwarancje spłaty, są zabezpieczone na aktywach emitenta np. nieruchomości, wierzytelności, zapasy).

Ryzyko inwestycji w obligacje przedsiębiorstw (komercyjne)

Ryzyko związane z inwestowaniem w obligacje korporacyjne wiąże się głównie z niewypłacalnością emitenta obligacji, co oznacza dla inwestora utratę całości lub części zainwestowanego kapitału.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300, z późn. zm.).

 

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Opracowujemy wnioski dotacyjne, biznes plany oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę:

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanieWszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , ,