Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Definicja – Obligacje komercyjne (obligacje przedsiębiorstw)

Obligacje komercyjne (przedsiębiorstw) –

to dłużny instrument finansowy, na podstawie którego emitent zaciąga zobowiązanie u obligatariusza (osoby dysponującej wolnymi środkami finansowymi – inwestora) na określony z góry czas.

W praktyce, jest to forma prawna pożyczki, w której pożyczkodawcy (inwestorzy) oczekują jak najwyższych odsetek, przy możliwie najwyższym bezpieczeństwie.

Jak inwestować w obligacje (przedsiębiorstw / komercyjne)?

Inwestowanie w obligacje przedsiębiorstw jest formą lokowania posiadanych oszczędności, która przynosi stabilny i z góry określony dochód.

Obligacje korporacyjne mogą emitować podmioty prowadzące działalność gospodarczą, posiadające osobowość prawną, a także spółki komandytowo-akcyjne (zgodnie z definicją ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach). W praktyce więc emitentami obligacji przedsiębiorstw mogą być spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne oraz, pomimo nieposiadania osobowości prawnej, spółki komandytowo-akcyjne.

Współcześnie dokument obligacji zazwyczaj nie ma już formy dokumentu papierowego i funkcjonuje jedynie jako zapis elektroniczny w systemie komputerowym. Kiedyś obligacje miały zwykle charakter dokumentu papierowego.

Czy warto inwestować  w obligacje?

Korzyści z inwestycji w obligacje przedsiębiorstw (komercyjne)

Powody dla których inwestorzy wybierają tę formę lokowania kapitału w obligacje korporacyjne:

  • potencjalny dochód wyższy od lokat bankowych (kupony obligacji komunalnych często przekraczają poziom 10% w skali roku),  Uwaga: wyższy dochód wiąże się zwykle z wyższym ryzykiem.
  • płynność (możliwa jest odsprzedaż obligacji na rynku wtórnym z zachowaniem zainwestowanych środków według bieżącej wartości rynkowej). Uwaga: płynność wielu obligacji na rynku giełdowym Catalyst jest bardzo mała i sprzedaż obligacji przed terminem wymagalności wiąże się często z utratą części zainwestowanego kapitału.
  • dodatkowe uprawnienia (kupony wypłacane kwartalnie, uprawnienia do zamiany obligacji na akcje lub objęcia kolejnej emisji obligacji).
  • dodatkowe zabezpieczenia obligacji (niektóre rodzaje obligacji posiadają gwarancje spłaty, są zabezpieczone na aktywach emitenta np. nieruchomości, wierzytelności, zapasy).

Ryzyko inwestycji w obligacje przedsiębiorstw (komercyjne)

Ryzyko związane z inwestowaniem w obligacje korporacyjne wiąże się głównie z niewypłacalnością emitenta obligacji, co oznacza dla inwestora utratę całości lub części zainwestowanego kapitału.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300, z późn. zm.).

 

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Opracowujemy wnioski dotacyjne, biznes plany oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę:

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resultoWszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Doradztwo finansowe, Słownik finansowy, Źródła finansowania dnia 1.06.2013 o godz. 15:17
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Jedna odpowiedź do wpisu: Definicja – Obligacje komercyjne (obligacje przedsiębiorstw)

Skomentuj

*