Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Definicja Prognoza – etapy, rodzaje, cechy, zastosowanie

W horyzoncie czasowym wyróżnia się to co było, to co jest teraz i to co będzie. Przeszłość i teraźniejszość stosunkowo łatwo jest analizować i poddawać ocenie. Natomiast przyszłość jest wynikiem działań historycznych z uwzględnieniem zdarzeń niezależnych od człowieka. Zdarzenia przyszłe można opisać stosując prognozę.

Definicja prognozy

Prognoza to przewidywanie przyszłości na podstawie zdarzeń znanych. Głównym celem stosowania prognoz jest określenie przebiegu badanych zjawisk jak również świadomość skutków podejmowanych działań.

 Według Z. Czerwińskiego ” Przez prognozę rozumiemy sąd o zajściu określonego zdarzenia w czasie określonym z dokładnością co do momentu (punktu) lub okresu (przedziału) czasu, należącego do przyszłości”.

Etapy tworzenia prognozy:

1. Szczegółowe określenie problemu badawczego.

2. Zbieranie danych i ich analiza.

3. Wybór metody prognozowania.

4. Konstrukcja prognozy.

5. Zastosowanie prognozy.

6. Ocena trafności prognozy. 

Funkcje prognoz:

 • Percepcyjna – opierającą się na przesłankach do podejmowania racjonalnych decyzji gospodarczych.
 • Aktywizująca – sprzyjającą realizacji prognozy.
 • Informacyjna – wywołującą akceptacje zapowiedzianych zmian.

Klasyfikacja prognoz:

Ze względu na czas:

 • krótkoterminowe (do 3 mc-y).
 • średnioterminowe (do 2 lat).
 • długoterminowe (ponad 2 lata).

 Ze względu na funkcje:

 • operacyjne.
 • strategiczne.

 Ze względu na charakter prognozowanych zjawisk:

 • ilościowe.
 • jakościowe.

Prognoza ekonomiczna a rynkowa:

Prognoza ekonomiczna jest to przewidywanie przyszłych zdarzeń w gospodarce oparte o zmianę wskaźników makroekonomicznych. W procesie badania prognozy wykorzystuje się najczęściej modele makroekonomiczne.

 

Prognoza rynkowa to przewidywanie przyszłych zdarzeń, które mogą zaistnieć na danym rynku.

 

Do głównych cech prognozy ekonomicznej/rynkowej należą:

 

 • Trafność przewidzenia przyszłych zdarzeń gospodarczych – oparte na intuicji bądź na zapoznaniu się z danymi historycznymi i operacyjnymi, po to aby móc przewidzieć przyszłość.
 • Pewność oceny analityków co do zaistnienia przyszłych stanów, bez uwzględnienia ryzyka wystąpienia zdarzeń nieoczekiwanych.
 • Poprawność oceny prognozy w krótkim okresie jest bardziej wiarygodna niż w długim okresie.
 • Korelacja pomiędzy matematyką, a wiedzą ekspercką na temat danego rynku.

 

Błędy prognozy

 

 • Zjawiska ekonomiczne mają charakter złożony.
 • Otoczenie rynkowe jest zmienne.
 • Decyzje podejmowane przez człowieka są trudne do przewidzenia.
 • Ryzyko braku precyzyjności obliczeń przy zastosowaniu modeli makroekonomicznych.

Zastosowanie w praktyce prognoz:

Prognoza ma zasadnicze znaczenie podczas tworzenia biznes planu. To na jej podstawie można opierać wnioski oraz oczekiwać przewidywanych efektów.  Głównym założeniem biznes planów jest określenie celów firmy jak również przedstawienie korzyści jakie przyniesie ich realizacja.

Prognozy powinny być przeprowadzane w sposób odpowiadający założeniom wynikającym z analizy rynku i strategii marketingowej. Aby tak było, prognozy finansowe powinny opierać się na solidnych szacunkach gwarantujących właściwą ocenę sytuacji, a co za tym idzie pomyślność przyszłej inwestycji.

 

Założenia dotyczące prognozowania w biznes planie:

 

 • Główna weryfikacja obejmuje sprawozdania finansowe: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych,
 • Wymagania szczegółowe dotyczące oczekiwań adresata (np. szczegółowość, długość trwania prognozy),
 • Wykazanie w prognozie wydatków inwestycyjnych w szczególności przychodów ze sprzedaży, kosztów, kapitału obrotowego i podatków,
 • Prognoza powinna być równoważna przyjętemu celowi, analizie rynku oraz strategii,
 • Po prognozie finansowej należy przeprowadzić analizę opłacalności całej inwestycji.

 

Czytaj również: Mała firma – zarządzanie w kryzysie

 

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę:

wycena znaku - zapytanie

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , ,