Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Definicja Prognoza – etapy, rodzaje, cechy, zastosowanie

W horyzoncie czasowym wyróżnia się to co było, to co jest teraz i to co będzie. Przeszłość i teraźniejszość stosunkowo łatwo jest analizować i poddawać ocenie. Natomiast przyszłość jest wynikiem działań historycznych z uwzględnieniem zdarzeń niezależnych od człowieka. Zdarzenia przyszłe można opisać stosując prognozę.

Definicja prognozy

Prognoza to przewidywanie przyszłości na podstawie zdarzeń znanych. Głównym celem stosowania prognoz jest określenie przebiegu badanych zjawisk jak również świadomość skutków podejmowanych działań.

 Według Z. Czerwińskiego ” Przez prognozę rozumiemy sąd o zajściu określonego zdarzenia w czasie określonym z dokładnością co do momentu (punktu) lub okresu (przedziału) czasu, należącego do przyszłości”.

Etapy tworzenia prognozy:

1. Szczegółowe określenie problemu badawczego.

2. Zbieranie danych i ich analiza.

3. Wybór metody prognozowania.

4. Konstrukcja prognozy.

5. Zastosowanie prognozy.

6. Ocena trafności prognozy. 

Funkcje prognoz:

 • Percepcyjna – opierającą się na przesłankach do podejmowania racjonalnych decyzji gospodarczych.
 • Aktywizująca – sprzyjającą realizacji prognozy.
 • Informacyjna – wywołującą akceptacje zapowiedzianych zmian.

Klasyfikacja prognoz:

Ze względu na czas:

 • krótkoterminowe (do 3 mc-y).
 • średnioterminowe (do 2 lat).
 • długoterminowe (ponad 2 lata).

 Ze względu na funkcje:

 • operacyjne.
 • strategiczne.

 Ze względu na charakter prognozowanych zjawisk:

 • ilościowe.
 • jakościowe.

Prognoza ekonomiczna a rynkowa:

Prognoza ekonomiczna jest to przewidywanie przyszłych zdarzeń w gospodarce oparte o zmianę wskaźników makroekonomicznych. W procesie badania prognozy wykorzystuje się najczęściej modele makroekonomiczne.

 

Prognoza rynkowa to przewidywanie przyszłych zdarzeń, które mogą zaistnieć na danym rynku.

 

Do głównych cech prognozy ekonomicznej/rynkowej należą:

 

 • Trafność przewidzenia przyszłych zdarzeń gospodarczych – oparte na intuicji bądź na zapoznaniu się z danymi historycznymi i operacyjnymi, po to aby móc przewidzieć przyszłość.
 • Pewność oceny analityków co do zaistnienia przyszłych stanów, bez uwzględnienia ryzyka wystąpienia zdarzeń nieoczekiwanych.
 • Poprawność oceny prognozy w krótkim okresie jest bardziej wiarygodna niż w długim okresie.
 • Korelacja pomiędzy matematyką, a wiedzą ekspercką na temat danego rynku.

 

Błędy prognozy

 

 • Zjawiska ekonomiczne mają charakter złożony.
 • Otoczenie rynkowe jest zmienne.
 • Decyzje podejmowane przez człowieka są trudne do przewidzenia.
 • Ryzyko braku precyzyjności obliczeń przy zastosowaniu modeli makroekonomicznych.

Zastosowanie w praktyce prognoz:

Prognoza ma zasadnicze znaczenie podczas tworzenia biznes planu. To na jej podstawie można opierać wnioski oraz oczekiwać przewidywanych efektów.  Głównym założeniem biznes planów jest określenie celów firmy jak również przedstawienie korzyści jakie przyniesie ich realizacja.

Prognozy powinny być przeprowadzane w sposób odpowiadający założeniom wynikającym z analizy rynku i strategii marketingowej. Aby tak było, prognozy finansowe powinny opierać się na solidnych szacunkach gwarantujących właściwą ocenę sytuacji, a co za tym idzie pomyślność przyszłej inwestycji.

 

Założenia dotyczące prognozowania w biznes planie:

 

 • Główna weryfikacja obejmuje sprawozdania finansowe: bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych,
 • Wymagania szczegółowe dotyczące oczekiwań adresata (np. szczegółowość, długość trwania prognozy),
 • Wykazanie w prognozie wydatków inwestycyjnych w szczególności przychodów ze sprzedaży, kosztów, kapitału obrotowego i podatków,
 • Prognoza powinna być równoważna przyjętemu celowi, analizie rynku oraz strategii,
 • Po prognozie finansowej należy przeprowadzić analizę opłacalności całej inwestycji.

 

Czytaj również: Mała firma – zarządzanie w kryzysie

 

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę:

630x200-baner-resulto

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Słownik finansowy dnia 6.09.2015 o godz. 23:52
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*