Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Definicja Strategia przedsiębiorstwa

Wg E. Portera stworzenie strategii oznacza opracowanie ogólnej formuły mówiącej o tym, w jaki sposób przedsiębiorstwo zamierza konkurować oraz jakie powinny być jego cele i jakie zasady postępowania będą potrzebne do realizacji tych celów.

Czym jest strategia przedsiębiorstwa?

R. Lynch w swojej pracy podaje natomiast wiele definicji strategii, zaznaczając jednocześnie, że nie istnieje coś takiego jak jedna uniwersalna definicja tego słowa. Niemniej jednak wg tego autora strategię przedsiębiorstwa zdefiniować można np. jako:

 

– „identyfikację celu organizacji oraz plany i działania podejmowane dla osiągnięcie tego celu” lub

– „poszukiwanie rynkowych sposobności, eksperymentowanie i rozwijanie w czasie przewag konkurencyjnych”

 

W prostszym ujęciu proponowanym przez D. Maister w opracowywaniu strategii „chodzi o opracowanie zestawu działań dzięki, którym usługi firmy będą miały dla klienta większą wartość niż usługi konkurencji”. Dalej za tym autorem warto powtórzyć, że po rozpoznaniu najbardziej atrakcyjnych rynków firma musi zdecydować, jak zmienić metody świadczenia usług, tak aby klienci mogli z nich czerpać większe korzyści w porównaniu z usługami najlepszych konkurentów.

 

Ponadto D. Maister pisze o tym, że nie należy zapominać  o tym że zmiana (wdrożenie strategii) polega na zmianie metod działania w celu wygenerowania większej wartości z usług świadczonych w tych segmentach rynku, w których firma już funkcjonuje.

 

Patrz: Model Biznesowy

.

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) ⇐

 

Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę:

wycena znaku - zapytanie

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

 

Tagi: , , , , , , , , ,