Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Definicja Studium wykonalności – czym jest studium wykonalności

W naszym poprzednim artykule przedstawialiśmy definicję biznes planu. Niniejszy artykuł będzie traktował o definicji studium wykonalności.

Czym jest studium wykonalności?

Studium wykonalności – to odmiana biznes planu, która jest szeroko stosowana przy planowaniu inwestycji o charakterze infrastrukturalnym i niekomercyjnym.

wycena znaku - zapytanie

Czym jest studium wykonalności? Definicja

Najprostsza definicja studium wykonalności, to definicja oznaczająca ocenę i analizę potencjału projektu, poprzez określenie jego mocnych i słabych stron oraz możliwości i zagrożeń z nim związanych, zasobów, jakie będą niezbędne do realizacji projektu, oraz ocenę szans jego powodzenia.

Studium wykonalności przeprowadza się w fazie formułowania projektu i powinno stanowić plan projektu. Stworzenie studium wykonalności jest zlecane przez pomysłodawcę/sponsora projektu, w celu oceny jego wykonalności – ocena pozytywna, bądź negatywna.

Studium wykonalności, to drobiazgowa analiza możliwości wykonania czegoś – muszą w nim zostać określone i krytycznie przeanalizowane wszystkie szczegóły operacyjne jego wdrażania.

 

Czytaj więcej o pisaniu wniosków dotacyjnych i aktualnych naborach.

Co powinno zawierać studium wykonalności?

Studium wykonalności składa się z wielu elementów – m.in. analizy rynku, analizy technicznej, analizy strategicznej oraz przede wszystkim z analizy ekonomicznej.

 

Poprawnie wykonana analiza wykonalności powinna zawierać:

 

  • opis stanu obecnego,
  • opis (model) stanu idealnego – przyszłego,
  • model opisujący system, w jakim funkcjonuje ulepszany przedmiot (i jego miernik), w tym zależność nakładów w porównaniu do postępu,
  • opis i deklaracja planowanego postępu (mierzalny cel projektu),
  • ocenę (ryzyko) wykonalności planowanego celu,
  • warianty alternatywne.

W literaturze można spotkać różne „definicje” studium wykonalności.

 

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Opracowujemy wnioski dotacyjne oraz biznes plany. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , ,