Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Definicja Teaser inwestycyjny (ang. investment teaser)

Teaser inwestycyjny jest podstawowym dokumentem, jakim posługuje się bank inwestycyjny, pomysłodawca (przyszły przedsiębiorca) lub firma doradcza (reprezentująca Klienta) do zaprezentowania kluczowych informacji dotyczących projektu inwestycyjnego.

Co to jest teaser inwestycyjny?

Teaser prezentowany jest zwykle szerokiemu gronu potencjalnych inwestorów. Przekaz musi być opracowany w taki sposób, aby maksymalnie zainteresować potencjalnego odbiorcę, a jednocześnie nie zdradzić zbyt wiele informacji, co uchroni pomysłodawcę/przedsiębiorcę przed nieuprawnionym zawłaszczeniem posiadanego know-how.

W razie zainteresowania inwestora zazwyczaj podpisywana jest umowa o zachowaniu poufności (ang. NDA: non-disclosure agreement), po czym przekazywany jest szczegółowy biznes plan przedsięwzięcia/szczegółowe dane przedsiębiorstwa (patrz due diligence).

Teaser inwestycyjny zwykle opracowywany jest na podstawie biznes planu i często wykorzystywany jest przez podmioty na wczesnym etapie rozwoju (start up) jako materiał mający pomóc w pozyskaniu finansowanie na rozwój biznesu. Odbiorcami takich dokumentów są zwykle: fundusze inwestycyjne, inwestorzy prywatni działający jako aniołowie biznesu (ang. business angel). Bywa, że Teaser opracowywany jest jako dokument pierwotny wobec biznesplanu, który opracowywany jest dopiero kiedy potencjalni inwestorzy wykażą zainteresowanie projektem.

 

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych.
Zapytaj o naszą ofertę:

doradztwo gospodarcze Resulto Sp. z o.o.

tel.: +48 783 366 476

e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , ,