Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Definicja – Term Sheet

Term Sheet standardowo opracowywany jest w procesie inwestowania przez Aniołów Biznesu i stanowi potwierdzenie nawiązania współpracy (rozpoczęcia rozmów) i podstawę do przygotowania umowy inwestycyjnej. Term Sheet ma charakter zbliżony do listu intencyjnego – jest zwykle pierwszym dokumentem formalnie podpisywanym przez potencjalnych partnerów.

Term Sheet

Term Sheet jest dokumentem, w którym obie strony (pomysłodawca, inwestor, przedsiębiorcy) określają/uzgadniają podstawowe warunki zamierzonej transakcji. Zasadniczo koncentruje się on na kwestiach o charakterze biznesowym (zawiera „biznesowe ułożenie” planowanej transakcji). Ogólne założenia tego dokumentu są następnie przedmiotem szczegółowych regulacji np. w umowie inwestycyjnej i/lub w umowie spółki.

Term Sheet stanowi ustalony przez strony plan działań warunkujących nawiązanie przez strony współpracy (dokonanie inwestycji) i zawiera ustalone przez strony kluczowe działania „do wykonania”.  Term Sheet zawiera z reguły progowe, widełkowe, rzadziej z góry „na sztywno” określone planowane udziały stron w przyszłym wspólnym przedsięwzięciu. Ustalenie szeregu warunków biznesowych wspólnego przedsięwzięcia już na etapie Term Sheet zapewnia stronom pewność, co do warunków brzegowych transakcji.

Rozmowy prowadzone celem ustalenia zapisów Term Sheet służą uzyskaniu ramowego konsensusu stron już na początkowych etapie rozmów, co pozwala zweryfikować istnienie rzeczywistego pola do współpracy. Opracowanie Term sheet pozwala ujawnić możliwe do zidentyfikowania (od samego początku) wymaganiach stron, których ujawnienie się dopiero po długich np. kilkutygodniowych negocjacjach mogłoby oznaczać niepotrzebną znaczą stratę czasu i pieniędzy.

 

doradztwo gospodarcze Resulto Sp. z o.o.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych – zapytaj o naszą ofertę.
tel. +48 783 366 476, poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Tagi: