Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Definicja: Test utraty wartości firmy zgodnie z wymogami sprawozdawczości MSSF

W trakcie prowadzonej działalności gospodarczej może dojść do sytuacji, gdy kontrolowana przez daną jednostkę część aktywów nie przynosi przewidywanych korzyści ekonomicznych. Mówimy wówczas o tak zwanej utracie wartości aktywów.

 

Utrata wartości firmy zgodnie z wymogami sprawozdawczości MSSF

Zagadnienia związane z utratą wartości aktywów uregulowane zostały Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 36, który jest jednym z najtrudniejszych, do wykorzystania w praktyce, standardów rachunkowości. Celem tego standardu jest uregulowanie procedur, które jednostka winna stosować, aby zapewnić, że aktywa wykazywane są w bilansie w wartościach nieprzekraczających ich wartości odzyskiwalnej np. kwocie możliwej do uzyskania w wyniku ewentualnej sprzedaży. Wykonanie testu na  utratę wartości firmy stanowi spore wyzwanie dla osób go sporządzających.

Standard opisany w MSR 36 dotyczy m.in. aktywów finansowych reprezentujących:

a)     jednostki zależne,

b)     jednostki stowarzyszone,

c)     wspólne przedsięwzięcia.

 

Analiza dotyczący utraty wartości aktywów polega na:

1. Ustaleniu czy występują przesłanki świadczące na to, że mogła zaistnieć utrata wartości jednego ze składników aktywów, np.:

  • większa utrata wartości rynkowej składnika aktywów, od spodziewanej w wyniku upływu czasu i zwykłego użytkowania,
  • wystąpienie znaczących i niekorzystnych zmian technologicznych, rynkowych, gospodarczych lub prawnych w otoczeniu prowadzenia działalności lub rynku docelowego składników aktywów,
  • wartość bilansowa aktywów netto jest wyższa od wartości ich rynkowej kapitalizacji, czyli liczona według kursu giełdowego,
  • istnieją dowody na to, że nastąpiła utrata przydatności danego składnika aktywów lub doszło do jej uszkodzenia,
  • dowody pochodzące ze sprawozdawczości wewnętrznej, że ekonomiczne wyniki uzyskiwane przez dany składnik są lub w przyszłości będą gorsze od oczekiwanych.

Test na utratę wartości aktywów powinien być wykonany również, gdy jednostka posiada wartość firmy nabytą w wyniku przejęcia spółki lub połączenia jednostek gospodarczych, albo występują wartości niematerialne i prawne o nieokreślonym okresie użytkowania lub niedostępne do użytkowania.

2. Ustalenie wartości bilansowej tego składnika/składników,

3. Ustalenie wartości odzyskiwalnej, która stanowi wyższą z dwóch wartości:

  • wartości godziwej pomniejszonej o koszty sprzedaży (np. koszty usług prawnych, opłaty skarbowe itp.) – jest to kwota możliwa do uzyskania ze sprzedaży składnika aktywów,
  • wartości użytkowej – jest to bieżąca, szacunkowa wartość przyszłych przepływów pieniężnych, których uzyskania oczekuje się z tytułu dalszego użytkowania składnika aktywów lub ośrodka wypracowującego środki pieniężne.

Oznacza to, że nie zawsze trzeba ustalać te obie wielkości. Jeżeli jedna z nich jest wyższa od wartości bilansowej, to wówczas nie ma konieczności należy szacowania drugiej z wymienionych kwot.

4.     Porównanie wartości bilansowej z wartością odzyskiwalną wraz z dokonaniem odpisu aktualizującego.

  Metody określania wartości godziwej i wartości użytkowej zbliżone są do metod kalkulacji wartości przedsiębiorstwa stosowanych przez Resulto Sp. z o. o. (metoda majątkowa lub porównawcza oraz metoda dochodowa).

 

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych.

Zapytaj o naszą ofertę:

doradztwo gospodarcze Resulto Sp. z o.o.

tel.: +48 783 366 476

e-mail: poczta@resulto.pl

logo_resulto

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

 

Tagi:
Wpis opublikowany w kategorii: Doradztwo finansowe, Słownik finansowy dnia 20.10.2013 o godz. 19:11
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*