Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Definicja – Umowa Inwestycyjna

Umowa inwestycyjna jest zwykle zawierana w okolicznościach, w których partnerzy biznesowi (zwykle pomysłodawca i inwestor np. Anioł Biznesu lub Fundusz inwestycyjny) planują podjąć wspólne działania gospodarcze – zwykle planują założyć spółkę z o.o. lub spółkę komandytową.

Umowa inwestycyjna reguluje stosunki pomiędzy jej stronami

W procesie inwestycyjny umowa inwestycyjna zwykle towarzyszy takim dokumentom jak term sheet (powstaje przed umową inwestycyjną) i umowa spółki (powstaje zwykle w tym samym czasie co umowa inwestycyjna). Umowa inwestycyjna reguluje zwykle kwestie, które nie zostały uregulowane w umowie spółki.

Każda inwestycja wymaga przygotowania umowy inwestycyjnej „szytej na miarę”. Postanowienia zawarte w umowie inwestycyjnej zależą m.in. od:

  • skłonności do ryzyka stron transakcji,
  • rodzaju i wielkości wkładów,
  • biznesowych ról wspólników,
  • otoczenia prawnego i biznesowego dotyczącego pomysłu,
  • warunków biznesowych ustalonych przez strony transakcji (sposoby wyjścia z inwestycji, sposoby nadzoru nad działalnością spółki, metody minimalizacji strat, metody wyjścia z inwestycji itp.).

 

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych.
Zapytaj o naszą ofertę:

doradztwo gospodarcze Resulto Sp. z o.o.

tel.: +48 783 366 476

e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie
Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: