Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Definicja Wycena firmy / przedsiębiorstwa (ang. enterprise valuation, business valuation)

wycena firmy

Wycena firmy jest zespołem procedur, analiz i ocen, które prowadzą do ustalenia wartości przedsiębiorstwa wg stanu na określony moment czasowy. Procedurę wyceny firmy zwykle kończy opracowanie raportu.

Wycena firmy

wycena znaku - zapytanie

 

Zapoznaj się z ofertą wyceny firmy

Zapoznaj się z ofertą wyceny znaku towarowego

 

Raport „Wycena Przedsiębiorstwa” jest dokumentem, który powstaje po przeprowadzeniu dogłębnej analizy obecnej i prognozowanej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa. Zawiera wiele elementów charakterystycznych dla Biznes Planu, ale rozbudowany jest o część, w ramach której określana jest wartość firmy. Podmiot traktujemy jako dobro, które ma określoną wartość, a oszacowanie tej wartości wymaga analitycznego podejścia.

 

Metody zastosowane do wyceny firmy mogą być różne, a wybór konkretnej metody zależy od wielu czynników. Najczęściej stosowana metoda wyceny przedsiębiorstwa, dokonywana w oparciu o wartość zdyskontowanych przepływów pieniężnych, zakłada, że wartość biznesu zależy od korzyści finansowych, jakie przyniesie on właścicielowi w przyszłości (wycena DCF). Wartość przedsiębiorstwa, w takim ujęciu, stanowi zaktualizowana na moment wyceny suma przewidywanych dochodów finansowych.

 

Czytaj więcej o pisaniu wniosków dotacyjnych i aktualnych naborach.

 

Wycena firmy jest przeprowadzana zarówno dla ustabilizowanych, dużych organizacji, jak i początkujących, przedsięwzięć biznesowych typu start-up.

 

Wyceny firmy dokonuje się zwykle, kiedy należy

 

 • ustalić cenę kupna-sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego części
 • ustalić cenę nowych udziałów lub akcji
 • określić wysokość czynszu za dzierżawę zorganizowanej części mienia, lub
 • rozstrzygnąć o zasadności kontynuowania biznesu w obecnej formie wobec dostępnych, innych alternatyw postępowania (likwidacja, sprzedaż, zmiana branży itp.)

 

Zasadność dokonania wyceny firmy pojawia się również przy okazji

 

 • zmiany formy prawnej działalności przedsiębiorstwa
 • rozliczeń pomiędzy spadkobiercami
 • pisania testamentu
 • wstąpienia (wystąpienia) wspólnika do/ze spółki
 • w związku z wewnętrznymi nieporozumieniami lub rozliczeniami
 • łączenia się przedsiębiorstw

 

Odbiorcami wyceny firmy są zwykle: fundusze typu venture capital i seed capital, inwestorzy instytucjonalni, inwestorzy indywidualni (typu anioł biznesu), dotychczasowi udziałowcy.

 

Do przeprowadzenia profesjonalnej wyceny firmy angażuje się specjalistów, zwykle: analityków finansowych, prawników, doradców podatkowych, rzeczoznawców majątkowych, specjalistów branżowych, itp.

 

Metodyka wyceny DCF

 

Wartość przedsiębiorstwa metodą DCF obliczono według wzoru:

………………..CF1               CF2                 CF3                                CFt             RV

W  =   CF0   +  ——    +     ——    +       ——    +   . . . .   +     ——    +    ——

………………..1 + r          (1 + r)2           (1 + r)3                       (1 + r)t         (1 + r)t

 

gdzie:

 

 • W        – wartość przedsiębiorstwa
 • CF0     – wielkość środków pieniężnych na moment wyceny
 • CF1     – wartość przepływu gotówki w pierwszym okresie od momentu wyceny
 • t           – długość okresu prognozy
 • r          – stopa dyskontowa
 • RV      – wartość rezydualna

 

Przedstawiony wzór pokazuje, że wartość dochodowa liczona metodą DCF jest sumą trzech wielkości

 

 • wartości gotówki, będącej w dyspozycji przedsiębiorstwa w momencie dokonywania wyceny,
 • zaktualizowanych wartości przepływów gotówki (cash flow) z działalności przedsiębiorstwa w założonym okresie w przyszłości (lata od 1 do t),
 • zaktualizowanej wartości rezydualnej, czyli najogólniej mówiąc wartości przedsiębiorstwa na koniec momentu projekcji cash flow.

 

Wartość rezydualną określono według wzoru:

……………..(1 + q) CFt

RV  =   ———————–

………………..r – q

 

gdzie:

 

 • RV – wartość rezydualna,
 • CFt – wartość przepływu gotówki w ostatnim roku prognozy,
 • r    – stopa dyskontowa,
 • q   – poziom stałego wzrostu cash flow w kolejnych latach po ostatnim roku prognozy.

 

Wartość rezydualną wylicza się przy założeniu, że cash flow po okresie prognozy będzie wzrastał o x% rocznie (q = x%). Wzrost ten jest zwykle znacznie mniej dynamiczny niż w okresie prognozy, co wynika z ostrożności wyceny i przekłada się na stosunkowo niewielkie wzrosty przychodów i kosztów po ostatnim roku prognozy.

.
Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych, wyceniamy przedsiębiorstwa i pomagamy w opracowaniu wniosków dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , ,