Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Definicja Wycena firmy / przedsiębiorstwa (ang. enterprise valuation, business valuation)

wycena firmy

Wycena firmy jest zespołem procedur, analiz i ocen, które prowadzą do ustalenia wartości przedsiębiorstwa wg stanu na określony moment czasowy. Procedurę wyceny firmy zwykle kończy opracowanie raportu.

Wycena firmy

wycena firmy - wyślij zapytanie

 

Zapoznaj się z ofertą wyceny firmy

Zapoznaj się z ofertą wyceny znaku towarowego

 

Raport „Wycena Przedsiębiorstwa” jest dokumentem, który powstaje po przeprowadzeniu dogłębnej analizy obecnej i prognozowanej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa. Zawiera wiele elementów charakterystycznych dla Biznes Planu, ale rozbudowany jest o część, w ramach której określana jest wartość firmy. Podmiot traktujemy jako dobro, które ma określoną wartość, a oszacowanie tej wartości wymaga analitycznego podejścia.

 

Metody zastosowane do wyceny firmy mogą być różne, a wybór konkretnej metody zależy od wielu czynników. Najczęściej stosowana metoda wyceny przedsiębiorstwa, dokonywana w oparciu o wartość zdyskontowanych przepływów pieniężnych, zakłada, że wartość biznesu zależy od korzyści finansowych, jakie przyniesie on właścicielowi w przyszłości (wycena DCF). Wartość przedsiębiorstwa, w takim ujęciu, stanowi zaktualizowana na moment wyceny suma przewidywanych dochodów finansowych.

 

Czytaj więcej o pisaniu wniosków dotacyjnych i aktualnych naborach.

 

Wycena firmy jest przeprowadzana zarówno dla ustabilizowanych, dużych organizacji, jak i początkujących, przedsięwzięć biznesowych typu start-up.

 

Wyceny firmy dokonuje się zwykle, kiedy należy

 

 • ustalić cenę kupna-sprzedaży przedsiębiorstwa lub jego części
 • ustalić cenę nowych udziałów lub akcji
 • określić wysokość czynszu za dzierżawę zorganizowanej części mienia, lub
 • rozstrzygnąć o zasadności kontynuowania biznesu w obecnej formie wobec dostępnych, innych alternatyw postępowania (likwidacja, sprzedaż, zmiana branży itp.)

 

Zasadność dokonania wyceny firmy pojawia się również przy okazji

 

 • zmiany formy prawnej działalności przedsiębiorstwa
 • rozliczeń pomiędzy spadkobiercami
 • pisania testamentu
 • wstąpienia (wystąpienia) wspólnika do/ze spółki
 • w związku z wewnętrznymi nieporozumieniami lub rozliczeniami
 • łączenia się przedsiębiorstw

 

Odbiorcami wyceny firmy są zwykle: fundusze typu venture capital i seed capital, inwestorzy instytucjonalni, inwestorzy indywidualni (typu anioł biznesu), dotychczasowi udziałowcy.

 

Do przeprowadzenia profesjonalnej wyceny firmy angażuje się specjalistów, zwykle: analityków finansowych, prawników, doradców podatkowych, rzeczoznawców majątkowych, specjalistów branżowych, itp.

 

Metodyka wyceny DCF

 

Wartość przedsiębiorstwa metodą DCF obliczono według wzoru:

………………..CF1               CF2                 CF3                                CFt             RV

W  =   CF0   +  ——    +     ——    +       ——    +   . . . .   +     ——    +    ——

………………..1 + r          (1 + r)2           (1 + r)3                       (1 + r)t         (1 + r)t

 

gdzie:

 

 • W        – wartość przedsiębiorstwa
 • CF0     – wielkość środków pieniężnych na moment wyceny
 • CF1     – wartość przepływu gotówki w pierwszym okresie od momentu wyceny
 • t           – długość okresu prognozy
 • r          – stopa dyskontowa
 • RV      – wartość rezydualna

 

Przedstawiony wzór pokazuje, że wartość dochodowa liczona metodą DCF jest sumą trzech wielkości

 

 • wartości gotówki, będącej w dyspozycji przedsiębiorstwa w momencie dokonywania wyceny,
 • zaktualizowanych wartości przepływów gotówki (cash flow) z działalności przedsiębiorstwa w założonym okresie w przyszłości (lata od 1 do t),
 • zaktualizowanej wartości rezydualnej, czyli najogólniej mówiąc wartości przedsiębiorstwa na koniec momentu projekcji cash flow.

 

Wartość rezydualną określono według wzoru:

……………..(1 + q) CFt

RV  =   ———————–

………………..r – q

 

gdzie:

 

 • RV – wartość rezydualna,
 • CFt – wartość przepływu gotówki w ostatnim roku prognozy,
 • r    – stopa dyskontowa,
 • q   – poziom stałego wzrostu cash flow w kolejnych latach po ostatnim roku prognozy.

 

Wartość rezydualną wylicza się przy założeniu, że cash flow po okresie prognozy będzie wzrastał o x% rocznie (q = x%). Wzrost ten jest zwykle znacznie mniej dynamiczny niż w okresie prognozy, co wynika z ostrożności wyceny i przekłada się na stosunkowo niewielkie wzrosty przychodów i kosztów po ostatnim roku prognozy.

.
Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych, wyceniamy przedsiębiorstwa i pomagamy w opracowaniu wniosków dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena firmy - kontakt z analitykiem

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Doradztwo finansowe, Słownik finansowy dnia 4.01.2013 o godz. 17:39
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

2 komentarze wpisu: Definicja Wycena firmy / przedsiębiorstwa (ang. enterprise valuation, business valuation)

Skomentuj

*