Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Dofinansowania z programu Lider – dotacje z NCBR dla młodych naukowców

Jesteś młodym naukowcem? Zaczynasz karierę naukową? Twoje pomysły, wyniki badań mają potencjał wdrożeniowy?

Program Lider jest właśnie dla Ciebie.

Celem programu jest przede wszystkim wsparcie rozwoju kadry naukowej i poszerzenie kompetencji młodych naukowców.

Wystarczy napisać wniosek o dofinansowanie z dobrym projektem i zdobyć do 1,2 mln złotych na dany projekt.

Pula konkursu, to 40 mln zł.

Na co może zostać przeznaczone dofinansowanie z programu Lider?

Celem programu jest 1/ wsparcie rozwoju kadry naukowej, 2/ poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu i kierowaniu własnym zespołem badawczym, poprzez realizację projektów badawczych, których wyniki mogą mieć potencjalne zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

Koszty kwalifikowalne, to m.in.:

 • materiały – np. surowce, półprodukty, odczynniki,
 • sprzęt laboratoryjny (co do zasady wszystkie zakupy nie spełniające wymogu środka trwałego zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz z przyjęta polityką rachunkowości),
 • koszty utrzymania linii technologicznych, instalacji doświadczalnych itp. w okresie i w proporcji wykorzystania w projekcie,
 • elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej,
 • koszty usług doradczych i usług równorzędnych – np. usługi brokera technologii,
 • usługi obce – usługi serwisowe, koszty napraw, usługi transportowe,
 • wynagrodzenie zasadnicze,
 • koszt zakupu lub wytworzenia aparatury/urządzeń służących celom badawczym będzie kosztem kwalifikowanym projektu jeżeli koszt ten dotyczy środka, który jest niezbędny do prawidłowej realizacji projektu i jest bezpośrednio wykorzystywany do jego realizacji,
 • koszty budynków i gruntów kwalifikowane są w zakresie i przez okres niezbędny do realizacji projektu; w przypadku budynków są to koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu objętego pomocą, obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości; w przypadku gruntów są to koszty
  transferu handlowego lub rzeczywiste poniesione koszty kapitałowe.

Czytaj więcej o pisaniu wniosku o dofinansowanie i aktualnych naborach.

Na co nie może zostać przeznaczone dofinansowanie?

Za koszty niekwalifikowalne uważa się m.in.:

 • koszty poniesione poza okresem kwalifikowalności,
 • koszty niespełniające warunków kwalifikowalności,
 • koszty nieudokumentowane lub nienależycie udokumentowane,
 • koszty poniesione niezgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych,
 • podatek od towarów i usług (VAT) , który w świetle prawa może być odzyskany,
 • grzywny, mandaty, kary finansowe, opłaty i odsetki karne,
 • koszt audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę,
 • w przypadku leasingu – podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, opłaty
  ubezpieczeniowe, koszty ogólne,
 • niektóre składniki płacowe i pozapłacowe.

Dla kogo dotacje?

 • osoby, które do dnia ogłoszenia konkursu nie ukończyły 35 roku życia,
 • osoby, które posiadają stopień naukowy doktora uzyskany nie wcześniej niż 5 lat przed złożeniem wniosku lub ukończone studia II stopnia,
 • osoby, które posiadają udokumentowany dorobek naukowy w obszarze, w którym zamierzają
  prowadzić badania naukowe lub prace rozwojowe w ramach projektu,
 • osoby, które dotychczas nie uczestniczyły w roli kierownika projektu w programie LIDER,
 • osoby, które pozyskają do współpracy jednostkę naukową z siedzibą w Polsce, która zatrudni kierownika projektu oraz członków utworzonego przez niego zespołu badawczego,
 • osoby, które posiadają obywatelstwo polskie lub kartę pobytu w Polsce.

Podsumowując – program pomaga szczególnie osobom rozpoczynającym karierę naukową.

Jak aplikować / zgłaszać się do programu Lider?

Do programu aplikuje się z jednostką, którą może być organizacja badawcza (publiczna lub prywatna) prowadząca badania naukowe lub prace rozwojowe.

Nowa usługa – audyt możliwości dotacyjnych – przygotowanie do przyszłych naborów dotacyjnych.

Jak napisać wniosek o dofinansowanie?

 • Wnioskodawca składa Wniosek (zgodnie ze wzorem, w języku polskim oraz w języku angielskim), wskazując jednostkę, w której realizowany będzie Projekt.
 • Do wniosku należy dołączyć m.in.: CV, referencje od dwóch samodzielnych pracowników naukowych (nie mogą to być listy intencyjne), potwierdzenie stopnia naukowego.
 • W napisaniu wniosku o dofinansowanie pomagają specjaliści Resulto. Zapraszamy do kontaktu i rozmów dotyczących wsparcia Państwa biznesu / projektu (tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl).

Kwota dofinansowania i kwota wydatków

 • Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów, to prawie 40 mln zł.
 • Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 1,2 mln zł (projekty, których wyniki posiadają potencjalne zastosowanie praktyczne i których budżet nie przekraczają kwoty 1,2 mln PLN)
 • Okres realizacji projektu – nie dłuższy niż 36 miesięcy (możliwe wydłużenie o kolejne 12 miesięcy).

Kryteria oceny

Wnioski będą podlegały ocenie formalnej, merytorycznej I i II stopnia (rozmowa kwalifikacyjna).

Terminy

 • nabór rozpocznie się 15.01.2015 roku,
 • nabór zakończy się 15.03.2015 roku.

Źródło i więcej informacji:ncbr.gov.pl

 

Czytaj więcej o rozliczaniu dotacji unijnej.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Opracowujemy wnioski o dofinansowanie oraz biznes plany. Zapytaj o naszą ofertę:

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Doradztwo finansowe, Dotacje, Źródła finansowania dnia 19.12.2014 o godz. 16:44
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*