Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dofinansowanie działalności instytucji otoczenia biznesu – dotacja jeszcze do wzięcia w woj. wielkopolskim

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać polegające na tworzeniu nowych i rozwoju istniejących instytucji otoczenia biznesu oraz instytucji pośredniczących pomiędzy nauką, a biznesem, takich jak inkubatory przedsiębiorczości, parki przemysłowe, parki naukowo-technologiczne, inkubatory technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości akademickiej, centra transferu technologii i inne ośrodki innowacyjności.

Dofinansowania unijne – Działanie 1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji, Schemat I Kompleksowe wsparcie świadczenia usług dla przedsiębiorstw (WRPO)

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla danego typu i rodzaju projektu:

  • maksymalnie 60 % wydatków kwalifikowalnych dla mikro- i małych przedsiębiorstw,
  • maksymalnie 50 % wydatków kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw,
  • maksymalnie 40 % wydatków kwalifikowalnych dla dużych przedsiębiorstw,
  • maksymalnie 40 % wydatków kwalifikowalnych dla przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w sektorze transportu.

Oferty konkursowe można składać od 18.07.2013 roku do 5.09.2013 roku do godziny 15.00. Termin rozstrzygnięcia konkursu: II połowa grudnia 2013 roku.

Szacunkowa wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi 5 000 000,00 EUR i może ulec zmianie.

Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę:

wycena znaku - zapytanie

 tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.