Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej – woj. wielkopolskie – dotacje dla firm jeszcze do wzięcia

Dla osób chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą skierowane jest działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem tego działania jest promocja oraz wspieranie m. in. inicjatyw służących rozwojowi przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia.

Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia – Wielkopolska

Z dofinansowania, które oferuje UE w tym przypadku mogą ubiegać się te osoby, które w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej. Ponadto planowana inwestycja musi mieć miejsce na trenie Woj. Wielkopolskiego.

W ramach tego dofinansowania osoba planująca założyć własną działalność przy wsparciu funduszy unijnych może ubiegać się o dofinansowanie w kwocie do 40 tyś. złotych.

Wsparcie obejmuje pomoc w postaci szkoleń oraz wypłatę jednorazowej dotacji inwestycyjnej. Środki z jednorazowej inwestycji na rozwój działalności mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków inwestycyjnych uznanych za niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej m.in. składniki majątku trwałego, wyposażenie, koszty prac remontowych i budowlanych, zakup strony internetowej. Dotacja inwestycyjna stanowi maksymalnie 90% kosztów kwalifikowanych. Osoby, które uzyskały wsparcie zobowiązane są do wniesienia wkładu własnego w minimalnej wysokości 10%wartości wnioskowanej inwestycji.

Jednorazowa dotacja inwestycyjna przyznawana jest na postawie oceny:

 – formalnej (uczestnictwo w zajęciach, opinie doradców co do predyspozycji osobowościowych uczestnika dotyczących podjęcia samozatrudnienia badane na podstawie ocen wykładowców i badań psychologicznych:

    – merytorycznej – wniosku o przyznanie dotacji inwestycyjnej oraz ocena biznes-planu.

Następnie osoby, które uzyskały dofinansowanie mogą się ubiegać o przyznanie wsparcia pomostowego w formie:

    -specjalistycznej pomocy szkoleniowo- doradczej:

 – finansowego wsparcia pomostowego, zwanego podstawowym wsparciem pomostowym wypłacanego w ratach miesięcznych, po 1.100.00 zł. przez okres 6 miesięcy prowadzenia działalności.

Osoba która uzyskała wsparcie zobowiązana jest prowadzić nowo otwartą działalność przez okres 12 miesięcy.

 

Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę:

wycena znaku - zapytanie

 tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , ,