Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dofinansowanie z Unii – 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys.

Konkurs adresowany jest do podmiotów odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach 10 – 15 tys. RLM.

Dotacje unijne – Program 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (POIiŚ) – woj. wielkopolskie

 

Do konkursu mogą przystąpić następujące podmioty:

–  jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki;

–  podmioty świadczące usługi wodno

-ściekowe w ramach realizacji obowiązków własnych gmin

W ramach konkursu wsparcie mogą uzyskać następujące działania na terenie aglomeracji z przedziału 10 -15 tys. RLM:

– budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w celu zapewnienia oczyszczania ścieków zgodnie z wymogami dyrektywy, lub budowa lub modernizacja systemów kanalizacji zbiorczej

Wnioski należy składać w terminie 15 lipca 2013 r. do 30 września 2013 r. w godzinach 9.00-15.00

Poziom współfinansowania projektów w ramach priorytetu I ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85 proc. wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

 

Pozyskiwanie dotacji – zapytaj o naszą ofertę.

doradztwo gospodarcze Resulto Sp. z o.o.

tel. +48 783 366 476, poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,