Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dolnośląski Bon na Innowacje – dotacja 90% na badania i konsultacje

Dotacja na badania naukowe dla małych firm, które nie posiadają własnych działów badawczo – rozwojowych. W ramach naboru Wnioskodawca zleca rozwiązanie zdefiniowanego zagadnienia badawczego do jednostki  naukowej , następnie otrzymuje gotowe rozwiązanie za które płaci środkami z dotacji. Docelowo 100% dotacji (poprzez przedsiębiorstwo) w formie wynagrodzenia trafia do jednostki naukowej (np. politechniki) jako wykonawcy usługi badawczej.

Dolnośląski Bon na Innowacje

„Dolnośląski Bon na Innowacje” prowadzony jest w ramach RPO Dolnośląskiego 2014-2020, Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa.

 

Okres realizacji projektu: 01.04.2017 – 31.08.2019 r.

Pula: 6 599 847,02 zł

 

wycena znaku - zapytanie

.

 

Nabór ma na celu wsparcie współpracy dolnośląskich firm MSP z jednostkami naukowymi w zakresie dotyczącym prowadzenia prac B+R i wdrożeń, czego efektem będzie poprawa działalności firm poprzez wykorzystanie wiedzy ze środowisk naukowych.

 

Formy wsparcia

 

 • konsultacje i doradztwo
  • w zakresie dot. m.in. wstępnej oceny możliwości dofinansowania Usługi, wpisywania się Przedsiębiorcy i jego pomysłu/problemu w warunki Projektu, pomocy w poszukiwaniu kompetentnych zespołów naukowych do współpracy w ramach Usługi
 • wsparcie dotacyjne na Usługi świadczone na rzecz Przedsiębiorcy przez Wykonawcę.

 

Usługa może obejmować:

 

 • audyt technologiczny – zdiagnozowanie potrzeb badawczych i technologicznych oraz pomoc w identyfikacji potrzeb wdrożeniowych, których realizacja nastąpi w ramach usługi badawczo-rozwojowej – do 5% otrzymanego Grantu. Grantobiorca odpowiada we własnym zakresie za procedurę związaną z wyłonieniem wykonawcy odpowiedzialnym za przeprowadzenie audytu. Wartość audytu pomniejsza wartość dofinansowania Usługi
 • usługi badawczo-rozwojowe dot. wdrożenia albo rozwoju produktu lub technologii m.in.: opracowanie bądź udoskonalenie usługi lub wyrobu, wykonanie testów wdrożeniowych, wykonanie analiz przedwdrożeniowych, prowadzenie badań i analiz w zakresie optymalizacji produktu, np.:
  • opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji, przygotowanie prototypu, zmian procesowych lub nowego projektu wzorniczego; Usługa może obejmować: fazę badań przemysłowych lub prac rozwojowych
  • wykonanie prac związanych z dostosowaniem technologicznym nowych lub ulepszonych rozwiązań, a także wykonanie serii próbnej.

 

Uczestnicy projektu

 

 • przedsiębiorstwa MSP z Dolnego Śląska (lub oddział / filia na Dolnym Śląsku)

 

Wykonawcy usługi

 

 • jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 lit. a-f ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 Nr 96 poz. 1620 z późń. zm.)
  • wybór m.in. w oparciu o możliwości techniczne i doświadczenie

 

Zakres i koszt usługi

 

Przedmiotem Usługi mogą być badania przemysłowe, prace rozwojowe lub prace badawczo-rozwojowe, których zakres wpisuje się w Dolnośląskie Inteligentne Specjalizacje:

 

 • badania przemysłowe – to badania mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowywania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzania znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów i usług; badania te obejmują tworzenie elementów składowych systemów złożonych, szczególnie do oceny przydatności technologii rodzajowych
 • prace rozwojowe – to nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i działalności gospodarczej oraz innej wiedzy i umiejętności do planowania produkcji oraz tworzenia i projektowania nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów i usług, w szczególności
  • tworzenie projektów, rysunków, planów oraz innej dokumentacji do tworzenia nowych produktów, procesów i usług
  • opracowywanie prototypów o potencjalnym wykorzystaniu komercyjnym oraz projektów pilotażowych
  • działalność związana z produkcją eksperymentalną oraz testowaniem produktów, procesów i usług
 • prace badawczo-rozwojowe – obejmują badania naukowe i prace rozwojowe, podejmowane w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

 

Maksymalne dofinansowanie: 73 815,00 zł (90% wartości netto).

 

Pomagamy w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

 

wycena znaku - zapytanie

Tagi: , , , , , ,