Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacja 20% dla rolnika na OZE – Agroenergia 2020

Resulto Solar MKS

Resulto Solar MKS NFOŚ Sokół

Narodowy Fundusz Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił programu priorytetowy Agroenergia 2020 przeznaczony na wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w rolnictwie. Zaproponowano znaczny spadek dofinansowania z 40% (w 2019) na 20%/13% w 2020 (i kolejnych latach). 

Kluczowe cechy konkursu:

 

– nabór ciągły od trzeciego kwartału 2020 (dokładna data będzie jeszcze podana) liczy się kolejność składania wniosków – im szybciej tym większe szanse na pozyskanie dofinansowania,

– przedsięwzięcie nie może być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie,

VAT stanowi koszt kwalifikowany dla tych rolników, którzy nie mają prawa do odliczenia VAT (tj. nie są Vatowcami),

– dostępność dla rolników indywidualnych i osób prawnych (posiadacz lub dzierżawca gruntów od 1 ha do 300 h),

.

Dofinansowanie bezzwrotne:

moc instalacji [kW]: 10 < kW ≤ 30 dotacja do 20% i nie więcej niż 15 000 zł;
– moc instalacji [kW]: 30 < kW ≤ 50 dotacja do 13% i nie więcej niż 25 000 zł;

– dla przedsięwzięć dotyczących budowy instalacji hybrydowej, tj. fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężonej w jeden układ, dofinansowanie wylicza się na podstawie mocy zainstalowanej obydwu urządzeń, zgodnie z powyższą tabelą oraz przewiduje się dodatek w wysokości 10 tys. zł.
– dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla towarzyszących magazynów energii, przy czym koszt kwalifikowany nie może wynosić więcej niż 50% kosztów źródła wytwarzania energii.

 

Mając powyższe na uwadze oraz przy obecnych cenach rynkowych instalacji PV dofinansowanie dla rolnika może wynosić około 20 -25 tys. zł przy instalacjach 25 kWp i 26 – 32 tys. zł przy instalacjach 50 kWp. Dodatkowo 10 tys. zł za pompę ciepła i 20% na magazyn energii. To poziomy znacznie wyższe niż 5000 zł z dotacji „Mój Prąd”. Ponieważ spodziewamy się, że forma aplikowania będzie znacznie uproszczona wobec poprzedniego konkursu – być może zbliżona w formie do aplikowania o dotacje typu „Mój Prąd” cenowa usługi Resulto będzie również znacznie niższa niż w poprzednim konkursie, co pomimo niższego poziomu dofinansowania powinno stanowić jednak atrakcyjną formę wsparcia dla rolników (indywidualnych i instytucjonalnych).

.

Uwaga – inaczej niż w „Mój Prąd” przedsięwzięcie nie może być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Czyli prawdopodobnie procedura będzie taka: najpierw składamy wniosek (zadanie Resulto), potem procedura wyboru wykonawcy, wykonanie instalacji, opłacenia faktury i wnioskowanie o wypłatę dofinansowania (w międzyczasie akceptacja wniosku przez NFOŚiGW). 

.

Budżet konkursu:

–  do 170 000 000 zł (Resulto: czyli dość mało jak na cały kraj),

.

Punktacja / wybrane istotne kryteria różnicujące:

– założenia i dane, będące podstawą do wyliczenia efektu ekologicznego, są wiarygodne i wskazują na możliwość zakładanego efektu ekologicznego),

– analiza alternatywnych rozwiązań potwierdza uzasadnienia wyboru technologii (zawiera niezbędne dane uzasadniające wybór),

.

Dokumenty do przygotowania (zadanie Resulto):

– znane będą po ogłoszeniu trybu i formy aplikowania,

 

Wymagane dokumenty od rolnika (skany):

– znane będą po ogłoszeniu trybu i formy aplikowania,

 

Wymagane dokumenty od firmy wykonującej instalację:

– znane będą po ogłoszeniu trybu i formy aplikowania,

 

.

Więcej o aktualnych dotacjach na OZE – czytaj: Aktualne dotacje na OZE (fotowoltaika)

.

Zapraszamy po aktualności i wsparcie do grupy na Facebook.

.

.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

 

Potrafimy skutecznie pisać wnioski do Agroenergii – nasze projekty przeszły już pozytywnie zarówno oceny formalne jak i merytoryczne – Twój projekt również będzie pozytywnie oceniony. Zapraszamy. 

wycena znaku - zapytanie
Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.
Tagi: , , , , , , , , , ,