Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacja 40% lub pożyczka dla rolnika na OZE – Agroenergia

Resulto Solar MKS

Resulto Solar MKS NFOŚ Sokół

Narodowy Fundusz Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił programu priorytetowy Agroenergia przeznaczony na wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w rolnictwie indywidualnym.

Kluczowe cechy konkursu:

Ocena wniosku:

– nabór ciągły do 20 grudnia 2019 (liczy się kolejność składania wniosków – im szybciej tym większe szanse na pozyskanie dofinansowania),

Uwaga: wiadomo, że konkurs Agroenergia będzie wznowiony w III kwartale 2020 roku (nie zostały w pełni wykorzystane środki w poprzedniej edycji konkursu).

– dotacja do 800 tys. zł,

– można aplikować w trakcie budowy instalacji (przed protokołem odbioru), rozpocząć budowę tuż po złożeniu wniosku lub rozpocząć budowę po otrzymaniu pozytywnej decyzji dotacyjnej,

– można aplikować o dofinansowanie zarówno dla mikro instalacji do 50 kWp jak i dla dużych instalacji powyżej 50 kWp,

– instalacje o mocy powyżej 50 kWp mogą być realizowane, przy czym wymagane jest, aby rolnik zarejestrował (w CEiDG) działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii,

– maksymalna cena jednostkowa za instalację fotowoltaiczną wynosi 2,5 tys. zł /kW dla instalacji powyżej 50 kW (brak limitu dla mniejszych instalacji),

– dotacja 40% kosztów (i / lub pożyczka do 100% kosztów), VAT stanowi koszt kwalifikowany dla tych rolników, którzy nie mają prawa do odliczenia VAT (tj. nie są Vatowcami)

– dostępność tylko dla rolników indywidualnych (posiadacz lub dzierżawca gruntów do 300 h i musi mieszkać w danej lokalizacji, co najmniej 5 lat),

– rolnik/wnioskodawca musi być w dobrej sytuacji finansowej (winien przedstawić dokumenty potwierdzające zdolność do sfinansowania pełnych kosztów inwestycyjnych, ponieważ dotacja zwykle ma charakter refundacji),

 

 

Punktacja / wybrane istotne kryteria różnicujące:

– im większa instalacja w stosunku do własnych potrzeb energetycznych tym lepiej – max punktacji za zaspokojenie min 50% potrzeb (wymagane minimum to 25%),

– im lepiej przygotowany od strony formalno-prawnej projekt tym lepiej – max punktacji za posiadanie kompletu pozwoleń (wymagane minimum posiadanie realistycznego planu pozyskania pozwoleń),

– okres realizacji Projektu maksymalnie do 2025 roku,

– wystarczy zdobycie 50% dostępnych punktów, aby projekt był zaakceptowany,

 

Dokumenty do przygotowania (zadanie Resulto):

– Wniosek,

– Studium Wykonalności,

– Model finansowy,

– Załączniki do wniosku (oświadczenia, deklaracje itp.).

 

Wymagane dokumenty od rolnika (skany):

– Dokumenty potwierdzające uzyskane dopłaty w ramach prowadzonego gospodarstwa,

– Faktury i rachunki (zestawienie zbiorcze w podziale na część przychodową i kosztową): -za okres bieżący (od początku bieżącego roku do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie) oraz, -za pełny rok poprzedzający rok złożenia wniosku o dofinansowanie, potwierdzające osiągnięte przychody i poniesione wydatki. Uwaga: W trakcie oceny wniosku o dofinansowanie, na wniosek NFOŚiGW, możliwe jest uzupełnienie złożonej dokumentacji o kopie faktur/rachunków za wskazany okres,

– Historia podstawowego rachunku bankowego (zestawienie obrotów): -za okres bieżący (od początku bieżącego roku do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie) oraz, -za pełny rok poprzedzający rok złożenia wniosku o dofinansowanie, potwierdzające osiągnięte wpływy i wydatki

– Kopia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę całego zakresu rzeczowego wskazanego w harmonogramie rzeczowo – finansowym z potwierdzonym wpływem do organu oraz informacją o przewidywanym terminie uzyskania pozwolenia na budowę z klauzulą ostateczności (lub oświadczenie, o terminie przedłożenia nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia podpisania umowy lub pierwszą wyplata środków)

– Nakaz płatniczy podatku rolnego Numer księgi wieczystej albo kopie dokumentów potwierdzających posiadanie gospodarstwa, w którym będzie realizowane przedsięwzięcie

– Oświadczenie, że wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii zamierza przystąpić do aukcji i złoży ofertę dla energii elektrycznej, która będzie wytworzona w danej instalacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy OZE. W pozostałych przypadkach: Udokumentowanie zbytu energii elektrycznej (listy intencyjne lub umowy wstępne lub umowy).

– Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami (jeżeli wniosek nie jest podpisany przez organ przewidziany do reprezentacji statusem wnioskodawcy)

– Wniosek o wydanie promesy koncesji lub promesa koncesji adekwatnej do wielkości mocy źródła lub ważna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii lub oświadczenie, że zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym koncesja nie jest wymagana

– Zaświadczenie wydane przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego o dochodach: -z rolnictwa z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej albo zaświadczenie o braku tych dochodów, -innych niż dochody z rolnictwa albo zaświadczenie o braku tych dochodów, za okres bieżący oraz za pełny rok poprzedzający rok złożenia wniosku o dofinansowanie

– Zaświadczenie wydane przez właściwy organ o liczbie hektarów przeliczeniowych wchodzących w skład gospodarstwa

– Zaświadczenie z właściwej ewidencji o miejscu zameldowania, pobytu tymczasowego

 

Wymagane dokumenty od firmy wykonującej instalację:

– Uproszczony schemat technologiczny,

– Oferta cenowa.

.

Więcej o aktualnych dotacjach na OZE – czytaj: Aktualne dotacje na OZE (fotowoltaika)

.

Zapraszamy po aktualności i wsparcie do grupy na Facebook.

.

.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

 

Potrafimy skutecznie pisać wnioski do Agroenergii – nasze projekty przeszły już pozytywnie zarówno oceny formalne jak i merytoryczne – Twój projekt również będzie pozytywnie oceniony. Zapraszamy. 

wycena znaku - zapytanie
 Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.
Tagi: , , , , , , , , ,