Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Dotacja 40% lub pożyczka dla rolnika na OZE – Agroenergia

Resulto Solar MKS

Resulto Solar MKS NFOŚ Sokół

Narodowy Fundusz Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił programu priorytetowy Agroenergia przeznaczony na wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii w rolnictwie indywidualnym.

Kluczowe cechy konkursu:

 

Ocena wniosku:

– nabór ciągły do grudnia 2019 (liczy się kolejność składania wniosków – im szybciej tym większe szanse na pozyskanie dofinansowania),

– można aplikować w trakcie budowy instalacji (przed protokołem odbioru) lub rozpocząć budowę tuz po złożeniu wniosku,

– maksymalna cena za instalację fotowoltaiczną 2,5 tys. zł /kW dla instalacji powyżej 50 kW (brak limitu dla mniejszych instalacji),

– dotacja 40% kosztów (lub pożyczka do 100% kosztów),

– dostępność tylko dla rolników indywidualnych (posiadacz lub dzierżawca gruntów do 300 h i musi mieszkać w danej lokalizacji co najmniej 5 lat),

– rolnik/wnioskodawca musi być w dobrej sytuacji finansowej (winien przedstawić dokumenty potwierdzające zdolność do sfinansowania pełnych kosztów inwestycyjnych / dotacja ma charakter refundacji),

 

Punktacja / wybrane istotne kryteria różnicujące:

– im większa instalacja w stosunku do potrzeb energetycznych tym lepiej – max za zaspokojenie min 50% potrzeb,

– im lepiej przygotowany od strony formalno-prawnej projekt tym lepiej – max za posiadanie kompletu pozwoleń (średnio – realistyczny plan pozyskania pozwoleń – max okres realizacji do 2025 roku),

– wystarczy zdobycie 50% dostępnych punktów aby projekt był zaakceptowany,

 

Dokumenty do przygotowania (zadanie Resulto):

– Wniosek,

– Studium Wykonalności,

– Model finansowy,

– Załączniki do wniosku (oświadczenia, deklaracje itp.).

 

Wymagane dokumenty od rolnika (skany):

– Dokumenty potwierdzające uzyskane dopłaty w ramach prowadzonego gospodarstwa,

– Faktury i rachunki (zestawienie zbiorcze w podziale na część przychodową i kosztową): -za okres bieżący (od początku bieżącego roku do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie) oraz, -za pełny rok poprzedzający rok złożenia wniosku o dofinansowanie, potwierdzające osiągnięte przychody i poniesione wydatki. Uwaga: W trakcie oceny wniosku o dofinansowanie, na wniosek NFOŚiGW, możliwe jest uzupełnienie złożonej dokumentacji o kopie faktur/rachunków za wskazany okres,

– Historia podstawowego rachunku bankowego (zestawienie obrotów): -za okres bieżący (od początku bieżącego roku do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie) oraz, -za pełny rok poprzedzający rok złożenia wniosku o dofinansowanie, potwierdzające osiągnięte wpływy i wydatki

– Kopia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę całego zakresu rzeczowego wskazanego w harmonogramie rzeczowo – finansowym z potwierdzonym wpływem do organu oraz informacją o przewidywanym terminie uzyskania pozwolenia na budowę z klauzulą ostateczności (lub oświadczenie, o terminie przedłożenia nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia podpisania umowy lub pierwszą wyplata środków)

– Nakaz płatniczy podatku rolnego Numer księgi wieczystej albo kopie dokumentów potwierdzających posiadanie gospodarstwa w którym będzie realizowane przedsięwzięcie

– Oświadczenie, że wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii zamierza przystąpić do aukcji i złoży ofertę dla energii elektrycznej, która będzie wytworzona w danej instalacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy OZE. W pozostałych przypadkach: Udokumentowanie zbytu energii elektrycznej (listy intencyjne lub umowy wstępne lub umowy).

– Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami (jeżeli wniosek nie jest podpisany przez organ przewidziany do reprezentacji statusem wnioskodawcy)

– Wniosek o wydanie promesy koncesji lub promesa koncesji adekwatnej do wielkości mocy źródła lub ważna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii lub oświadczenie, że zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym koncesja nie jest wymagana

– Zaświadczenie wydane przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego o dochodach: -z rolnictwa z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej albo zaświadczenie o braku tych dochodów, -innych niż dochody z rolnictwa albo zaświadczenie o braku tych dochodów, za okres bieżący oraz za pełny rok poprzedzający rok złożenia wniosku o dofinansowanie

– Zaświadczenie wydane przez właściwy organ o liczbie hektarów przeliczeniowych wchodzących w skład gospodarstwa

– Zaświadczenie z właściwej ewidencji o miejscu zameldowania, pobytu tymczasowego

 

Wymagane dokumenty od firmy wykonującej instalację:

– Uproszczony schemat technologiczny,

– Oferta(y) cenowa,

 

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych. Opracowujemy wnioski o dofinansowanie, biznes plany oraz przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto
 Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.
Tagi: , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Dotacje, OZE dnia 4.08.2019 o godz. 13:05
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*