Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacja inwestycyjna dla MŚP – Dolny Śląsk – I kwartał 2014

W I kwartale 2014 r. przedsiębiorcy z sektora MŚP (mikroprzedsiębiorcy prowadzący działalność powyżej dwóch lat na terenie Dolnego Śląska) będą mogli złożyć projekty o dofinansowanie w ramach konkursu 1.1.A2 „Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki)”.

Nabór wniosków rozpocznie się 11 lutego o godzinie 08:00 i potrwa do uzyskania limitu 250% kwoty dostępnej alokacji. Oznacza to, że nabór może być bardzo krótki.

Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa – 2014

Dofinansowanie będzie udzielane na realizację projektów inwestycyjnych wspierających innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki).

Dofinansowaniu podlegać będą projekty polegające na zakupie ruchomych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także szkolenia specjalistyczne ściśle związane z projektem oraz analizy i usługi doradcze związane z przygotowaniem oraz realizacją projektu. Maksymalny Poziom i wysokość wsparcia wynosi: 60% – małe i mikroprzedsiębiorstwa, 50% – średnie przedsiębiorstwa, 40% – MŚP prowadzące działalność gospodarczą w sektorze transportu.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 100 tys. PLN, Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 8 mln PLN.

Czytaj więcej o pisaniu wniosków dotacyjnych i aktualnych naborach.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych i przeprowadzamy audyt możliwości dotacyjnych. Zapytaj o naszą ofertę:

wycena znaku - zapytanie

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

 

Tagi: , , , , ,