Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje 2016 – RPO Dolny Śląsk – Inwestycje w infrastrukturę techniczną i edukacyjną żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli

W roku 2016 dostępne są nabory w ramach RPO Dolnego Śląska dla żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli. Organizatorami naborów są Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego oraz Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. Wnioskodawcy będą mieli okazję skorzystać z dofinansowania w ramach podwyższania kwalifikacji zawodowych pracowników i uczniów oraz inwestycji infrastrukturalnych związanych z budową, przebudową, modernizacją placówek oświatowych i nie tylko. Łączna pula środków przeznaczona na omawiane nabory to ok. 200 mln zł.

.

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) i zapoznaj się z ofertą Resulto.

wycena znaku - zapytanie

 

Czytaj więcej o kredycie technologicznym – kredycie na innowacje technologiczne.

Czytaj więcej o naborze RPO Dolny Śląsk na działanie 3.1. Produkcja i dystrybucja ze źródeł odnawialnych.

Czytaj więcej o naborze POIR – poddziałanie 2.3.1 Usługi IOB dla MŚP.

Czytaj więcej o naborze POIR- Demonstrator.

Najpopularniejsze nabory regionalne i krajowe 2016.

 

RPO Dolny Śląsk 2016

poniżej przedstawiono wybrane dotacje dla żłobków, klubów dziecięcych i przedszkoli

 

1. Poddziałanie 7.1.2 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną

 1. Na co można otrzymać dofinansowanie?                                                                                                           
  • tworzenia nowych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym i wypełniania luki w dostępie do tego typu usług realizowane poprzez przebudowę, rozbudowę, adaptację, budowę (w tym także zakupu wyposażenia) budynków przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego:
   • przebudowa, rozbudowa, adaptacja i budowa (w tym zakup wyposażenia) placówek przedszkolnych
   • budowa nowych obiektów przedszkolnych jest możliwa wyłącznie w sytuacji, gdy przebudowa, rozbudowa lub adaptacja istniejących budynków nie jest możliwa lub jest nieuzasadniona ekonomicznie oraz musi uwzględniać trendy demograficzne zachodzące na danym obszarze
  • tworzenie nowych miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym i wypełniania luki w dostępie do tego typu usług realizowane poprzez zakup wyposażenia do budynków przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego
   • zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych
  • możliwość łączenia ww. typów projektów
 2. Nie będą finansowane wydatki:
  • zagospodarowanie terenu przedszkoli i placówek oraz budowy dróg dojazdowych, wewnętrznych i parkingów
  • na termomodernizacje przekraczające 49% wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych na pojedynczy budynek w projekcie
  • na zakup placów zabaw przekraczające 49% wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu
  • na infrastrukturę żłobków
  • na zakup używanych środków trwałych
 3. Instytucja Pośrednicząca: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
 4. Dla kogo dofinansowanie?
  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
  • jednostki organizacyjne jst
  • organy prowadzące przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, w tym organizacje pozarządowe
  • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
  • przykładowo – jeśli prowadzimy żłobek (status podmiotu prowadzącego opiekę do lat 3) i chcemy stworzyć przedszkole/miejsca przedszkolne – w chwili złożenia wniosku musimy posiadać również status podmiotu prowadzącego opiekę przedszkolną
 5. Kwota dofinansowania, pula oraz warunki dofinansowania:
  • Pula środków 7.1.2 – 13,356 mln zł,
  • Minimalna wartość projektu:
   • 50 000 zł dla projektów związanych tylko z zakupem wyposażenia przedszkolnego
   • 100 000 zł dla projektów infrastrukturalnych.
  • Maksymalna wartość projektu – 12 mln zł,
  • Wysokość dotacji – 85%,
  • Wkład własny – min. 15%.
 6. Proces oceny projektów w poddziałaniu 7.1.2Kryteria formalne i merytoryczne dla poddziałania 7.1.2.
 7. Kto otrzyma dofinansowanie:
  • Projekt zostanie umieszczony na liście rankingowej, jeśli:
   • spełni wszystkie obligatoryjne kryteria formalne i merytoryczne,
   • otrzyma w ramach kryteriów merytorycznych ogólnych min. 4 pkt na 7 pkt możliwych w ocenie finansowo-ekonomicznej projektu oraz
   • otrzyma w ocenie projektu pod kątem spełniania kryteriów merytorycznych min. 2 pkt na 15 pkt możliwych
   • im wyższa ogólna punktacja, tym większa szansa na dofinansowanie – maksymalnie do zdobycia jest 104 pkt
 8. Kiedy składać wnioski?
  • od 01.02.2016 r. – do 14.03.2016 r.

 

Nabór dostępny w ramach ZIT Wrocław (7.1.2),  ZIT Jelenia Góra (7.1.3), Wałbrzych (7.1.4) oraz OSI (7.1.1).

 

2. Poddziałanie 10.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

 1. Dla kogo dofinansowanie?
  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
  • jednostki organizacyjne jst
  • organizacje pozarządowe
  • organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne
 2. Instytucja Pośrednicząca: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
 3. Na co można otrzymać dofinansowanie?  
  • Uruchamianie nowych miejsc w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowych ośrodkach edukacji przedszkolnej m.in. specjalnych i integracyjnych oraz uruchomienie nowych miejsc alternatywnych form opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym (obligatoryjny element projektu)
   • w istniejącej bazie oświatowej, w tym np.: w budynkach po zlikwidowanych placówkach oświatowych, pomieszczeniach domów kultury, żłobkach, itd.
   • w budynkach innych niż powyżej wymienione (np. zlokalizowane przy urzędach gminy, w pomieszczeniach remiz strażackich, w pomieszczeniach ośrodków zdrowia
   • w funkcjonujących OWP
   • w nowej bazie lokalowej
  • Dodatkowe zajęcia edukacyjne i specjalistyczne mające na celu rozwój dzieci na wczesnym etapie edukacji, poprzez rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujące zdiagnozowane deficyty (do 30% wydatków bezpośrednich projektu) (dodatkowy element projektu)
   • zajęcia specjalistyczne
   • zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu ustawy o systemie oświaty
   • zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy
   • zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne
   • zajęcia rozwijające u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy
  • Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności poprzez współpracę nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych (dodatkowy element projektu)
   • doradztwo, kursy, szkolenia doskonalące, w tym z wykorzystaniem pracy trenerów przeszkolonych w ramach PO WER oraz studia podyplomowe
   • wspieranie istniejących, budowanie nowych i moderowanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli
   • współpraca ze specjalistycznymi ośrodkami
   • staże i praktyki nauczycieli
   • cross-financing – m.in. zakup nieruchomości, infrastruktury i środków trwałych przeznaczonych na dostosowanie lub adaptację budynków i pomieszczeń – do 10% wartości dofinansowania
    • może dotyczyć wyłącznie takich kategorii wydatków, bez których realizacja projektu nie byłaby możliwa, w szczególności w związku z zapewnieniem realizacji zasady równości szans, a zwłaszcza potrzeb osób z niepełnosprawnościami
    • należy zwrócić uwagę na rozróżnienie pomiędzy remontem budynku, który nie jest dopuszczalny w ramach cross-financingu, a dostosowaniem budynku do potrzeb projektu – remontem budynku będzie w szczególności wykonywanie prac związanych z elewacją budynku lub innych prac remontowych niezwiązanych bezpośrednio z realizowanym projektem (np. wymiana okien w całym budynku). Natomiast, jako dostosowanie należy przyjąć wykonanie takich robót budowlanych, w wyniku których nastąpi przystosowanie pomieszczenia do spełnienia funkcji, którą to pomieszczenie będzie miało spełniać w projekcie
    • wydatki w ramach projektu na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350 zł netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatki w ramach cross – financingu – łącznie do 30% wydatków projektu
  • Koszty pośrednie – obliczane ryczałtem od kosztów bezpośrednich (powyżej) – od 10%, do 25% w zależności od wartości projektu
   • m.in.: ochrona, sprzątanie, ubezpieczenie majątkowe, materiały biurowe, usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, kurierskie, opłaty za energię, wodę, działania informacyjno-promocyjne projektu, utrzymanie powierzchni biurowych, obsługa księgowa, koszty personelu obsługowego, amortyzacja, najem lub zakup aktywów używanych na potrzeby personelu, koszty zarządu, koordynatora, kierownika projektu
 4. Kwota dofinansowania, pula oraz warunki dofinansowania:
  • Pula środków – 12,37 mln zł 
  • Minimalna wartość projektu – 50 000 zł
  • Wysokość dotacji – od 85% do 95%
  • Wkład własny – min. od 5% do 15%
  • termin realizacji projektu – do maj 2018
 5. Proces oceny projektów:
 6. Kto otrzyma dofinansowanie:
  • spełni wszystkie obligatoryjne kryteria formalne i merytoryczne oraz otrzyma minimum 60 punktów ogółem oraz co najmniej 60% punktów w poszczególnych grupach kryteriów merytorycznych
 7. Kiedy składać wnioski?
  • do 29.02.2016 r.

Powyższy nabór dotyczy:

 • gminy miejskie: Bolesławiec, Lubań, Świeradów-Zdrój, Zawidów, Zgorzelec, Jawor, Głogów, Chojnów, Lubin, Legnica, Oława, Bielawa, Dzierżoniów, Pieszyce, Piława Górna, Duszniki – Zdrój, Kłodzko, Kudowa – Zdrój, Polanica – Zdrój
 • gminy wiejskie: Bolesławiec, Gromadka, Osiecznica, Warta Bolesławiecka, Lubań, Platerówka, Siekierczyn, Sulików, Zgorzelec, Zagrodno, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Wądroże Wielkie, Złotoryja, Głogów, Jerzmanowa, Kotla, Pęcław, Żukowice, Chojnów, Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Marciszów, Miłkowice, Ruja, Lubin, Rudna, Gaworzyce, Grębocice,Radwanice, Jemielno, Niechlów, Cieszków, Krośnice, Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, Zawonia, Wińsko, Domaniów, Oława, Borów, Kondratowice, Przeworno, Kostomłoty, Malczyce, Udanin, Jordanów Śląski, Mietków, Dzierżoniów, Łagiewniki, Kłodzko, Lewin Kłodzki, Ciepłowody, Kamieniec Ząbkowicki, Stoszowice
 • gminy miejsko – wiejskie: Nowogrodziec, Leśna, Olszyna, Lwówek Śląski, Bogatynia, Pieńsk, Węgliniec, Prochowice, Ścinawa, Chocianów, Polkowice, Przemków, Bolków, Góra, Wąsosz, Milicz, Bierutów, Międzybórz, Syców, Twardogóra, Prusice, Żmigród, Brzeg Dolny, Wołów, Strzelin, Wiązów, Środa Śląska, Niemcza, Bystrzyca Kłodzka, Lądek – Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Szczytna, Bardo, Ząbkowice Śląskie, Ziębice, Złoty Stok
 • ZIT Wrocław (10.1.2), ZIT Jelenia Góra (10.1.3) oraz ZIT Wałbrzych (10.1.4).

 

3. Poddziałanie 8.4.1 Godzenie życia zawodowego i prywatnego – konkurs horyzontalny

 1. Dla kogo dofinansowanie? 
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorcy, organizacje pracodawców
  • stowarzyszenia i związki zawodowe
  • jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządowe jednostki organizacyjne
  • spółdzielnie
  • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, placówki systemu oświaty, inne jednostki organizacyjne systemu oświaty niepubliczne
  • fundacje
  • wspólnoty mieszkaniowe
 2. Instytucja Pośrednicząca: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
 3. Na co można otrzymać dofinansowanie?
  • tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowotworzonych formach opieki przewidzianych ustawą
   • dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, szatni
   • zakup i montaż wyposażenia (w tym m. in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, zabawki)
   • zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania
   • wyposażenie i montaż placu zabaw oraz nawierzchni i ogrodzenia
   • modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci
   • zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w tym: koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, koszty żywienia dzieci
   • cross-financing – zakup nieruchomości, zakupu infrastruktury, przy czym poprzez infrastrukturę rozumie się elementy nieprzenośne, na stałe przytwierdzone do nieruchomości, np. wykonanie podjazdu do budynku, zainstalowanie windy w budynku, dostosowania lub adaptacji (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń – do 10% wartości dofinansowania
    • może dotyczyć wyłącznie takich kategorii wydatków, bez których realizacja projektu nie byłaby możliwa, w szczególności w związku z zapewnieniem realizacji zasady równości szans, a zwłaszcza potrzeb osób z niepełnosprawnościami
   • wydatki w ramach projektu na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej niż 350 zł netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatki w ramach cross – financingu – łącznie do 10% wydatków projektu
  • dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami (w zakresie wynikającym z potrzeb konkretnych dzieci i poziomu niedostosowania placówki
  • sfinansowanie kosztów usług bieżących:
   • opieka nad dzieckiem w żłobku lub klubie dziecięcym
   • wynagrodzenie opiekuna dziennego w części odpowiadającej kosztom opieki nad dzieckiem skierowanym w ramach projektu
   • wynagrodzenie oraz koszty składek na ubezpieczenia społeczne niani sprawującej opiekę nad dzieckiem, zgodnie z umową o świadczenie usług oraz zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3
   • powyższe koszty dla konkretnego dziecka i opiekuna są finansowane przez okres do 12 miesięcy i nie są kosztami związanymi z zapewnieniem finansowania działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3
   • finansowanie działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat w formie żłobków lub klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna w ramach projektów może trwać przez okres do 24 miesięcy
  • sfinansowanie kosztów przeszkolenia zawodowego dziennego opiekuna
  • aktywizacja zawodowa opiekunów dzieci do lat 3 (realizowana wyłącznie jako element projektu z zakresu sfinansowania kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi lub wynagrodzenia dziennego opiekuna lub niani) oraz aktywizacja zawodowa opiekunów dzieci do lat 3, którzy w momencie przystępowania do projektu pozostają bez zatrudnienia
  • koszty pośrednie – obliczane ryczałtem od kosztów bezpośrednich (powyżej) – od 10%, do 25% w zależności od wartości projektu
   • m.in.: ochrona, sprzątanie, ubezpieczenie majątkowe, materiały biurowe, usługi pocztowe, telefoniczne, internetowe, kurierskie, opłaty za energię, wodę, działania informacyjno-promocyjne projektu, utrzymanie powierzchni biurowych, obsługa księgowa, koszty personelu obsługowego, amortyzacja, najem lub zakup aktywów używanych na potrzeby personelu, koszty zarządu, koordynatora, kierownika projektu
 4. Kwota dofinansowania, pula oraz warunki dofinansowania:
  • Pula środków na poddziałanie 8.4.1 – 18,16 mln zł
  • Wysokość dotacji – 85%
  • Wkład własny – min. 15%
  • Projekt może trwać do 24 miesięcy
  • Okres realizacji projektu maksymalnie do 30.06.2018 r.
 5. Proces oceny projektów w poddziałaniu 8.4.1 – Kryteria formalne i merytoryczne dla poddziałania 8.4.1. str. 60-87
 6. Kto otrzyma dofinansowanie:
  • Projekt zostanie umieszczony na liście rankingowej, jeśli:
   • spełni obligatoryjne kryteria formalne i merytoryczne
   • otrzyma w ramach kryteriów merytorycznych  min. 60% – 60 pkt na 100 pkt
   • im wyższa ogólna punktacja, tym większa szansa na dofinansowanie – maksymalnie do zdobycia jest 145 pkt
 7. Kiedy składać wnioski?
  • od 15.01.2016 r. – do 21.03.2016 r.

Powyższy nabór dotyczy:

 • gminy miejskie: Bolesławiec, Lubań, Świeradów-Zdrój, Zawidów, Zgorzelec, Jawor, Głogów, Chojnów, Lubin, Legnica, Oława, Bielawa, Dzierżoniów, Pieszyce, Piława Górna, Duszniki – Zdrój, Kłodzko, Kudowa – Zdrój, Polanica – Zdrój
 • gminy wiejskie: Bolesławiec, Gromadka, Osiecznica, Warta Bolesławiecka, Lubań, Platerówka, Siekierczyn, Sulików, Zgorzelec, Zagrodno, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Wądroże Wielkie, Złotoryja, Głogów, Jerzmanowa, Kotla, Pęcław, Żukowice, Chojnów, Krotoszyce, Kunice, Legnickie Pole, Marciszów, Miłkowice, Ruja, Lubin, Rudna, Gaworzyce, Grębocice,Radwanice, Jemielno, Niechlów, Cieszków, Krośnice, Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, Zawonia, Wińsko, Domaniów, Oława, Borów, Kondratowice, Przeworno, Kostomłoty, Malczyce, Udanin, Jordanów Śląski, Mietków, Dzierżoniów, Łagiewniki, Kłodzko, Lewin Kłodzki, Ciepłowody, Kamieniec Ząbkowicki, Stoszowice
 • gminy miejsko – wiejskie: Nowogrodziec, Leśna, Olszyna, Lwówek Śląski, Bogatynia, Pieńsk, Węgliniec, Prochowice, Ścinawa, Chocianów, Polkowice, Przemków, Bolków, Góra, Wąsosz, Milicz, Bierutów, Międzybórz, Syców, Twardogóra, Prusice, Żmigród, Brzeg Dolny, Wołów, Strzelin, Wiązów, Środa Śląska, Niemcza, Bystrzyca Kłodzka, Lądek – Zdrój, Międzylesie, Radków, Stronie Śląskie, Szczytna, Bardo, Ząbkowice Śląskie, Ziębice, Złoty Stok
 • ZIT Wrocław (8.4.2), Jelenia Góra (8.4.3) oraz Wałbrzych (8.4.4).

 

4. Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną

 1. Dla kogo dofinansowanie?
  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
  • jednostki organizacyjne jst
  • domy pomocy społecznej, podmioty prowadzące rodzinne domy pomocy
  • ośrodki wsparcia, placówki wsparcia dziennego
  • organizacje pozarządowe
  • kościoły, związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
  • podmioty zajmujące się całodobową/ dzienną opieką osób starszych/ przewlekle chorych/ niepełno-sprawnych
  • podmioty zajmujące się opieką nad dziećmi do 3 roku życia
 2. Instytucja Pośrednicząca: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
 3. Na co można otrzymać dofinansowanie?
  • budowa
  • remont
  • przebudowa / rozbudowa oraz
  • wyposażenie, modernizacja i adaptacja infrastruktury prowadzonej przez podmioty opieki nad dziećmi do 3 roku życia (np. żłobki, kluby malucha)
  • wydatki na zagospodarowanie otoczenia w zieleń i drobną architekturę
   • do 15 % wartości wydatków kwalifikowalnych
  • preferowane będą projekty związane z tworzeniem nowych miejsc opieki nad dziećmi (w przypadku projektów dotyczących infrastruktury opieki nad dziećmi do 3 roku życia) oraz ujęte w programie rewitalizacji danej gminy
  • projekty powinny uwzględniać dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych
 4. Kwota dofinansowania, pula oraz warunki dofinansowania:
  • Planowana pula środków 6.1. – ok. 40 mln zł
  • Minimalna wartość projektu – 50 000 zł
  • Wysokość dotacji – 85%,
  • Wkład własny – min. 15%.
 5. Proces oceny projektów w działaniu 6.1 – zostaną podane wraz z ogłoszeniem naboru
 6. Kto otrzyma dofinansowanie:
  • szczegóły po ogłoszeniu naboru
 7. Kiedy składać wnioski?
  • ogłoszenie naboru – 31.03.2016 r.
  • rozpoczęcia składania wniosków – 04.05.2016 r.

Nabór będzie również dostępny w ramach ZIT Wrocław (6.4.2), Jelenia Góra (6.4.3) oraz Wałbrzych (6.4.4).

.

Dodatkowo będą nabory również dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych m.in.

Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

 1. Dla kogo dofinansowanie?
  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne jst;
  • organizacje pozarządowe;
  • organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne.
 2. Instytucja Pośrednicząca: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
 3. Na co można otrzymać dofinansowanie?                                                                                              
  • Kształtowanie kompetencji kluczowych na rynku pracy, wsparcie nauki języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych i TIK (ICT) oraz właściwych postaw: kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej
  • Tworzenie w szkołach warunków do nauczania eksperymentalnego”
   • wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych lub matematyki
   • kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów lub słuchaczy w zakresie przedmiotów przyrodniczych lub matematyki
  • Realizacja programów pomocy stypendialnej dla uczniów lub słuchaczy szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów i słuchaczy o specjalnych potrzebach edukacyjnych (m.in. uczniowie z niepełnosprawnościami, uczniowie zagrożeni przedwczesnym kończeniem nauki)
  • Wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego przy jego przechodzeniu na kolejny etap kształcenia
   • doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty
   • wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • Doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna, dla uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych (m.in. uczniowie z niepełnosprawnościami, uczniowie uzdolnieni, zagrożeni przedwczesnym kończeniem nauki)
  • Rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym.
  • Szkolenie, doradztwo oraz inne formy podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych pod kątem kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się po rynku pracy (TIK, matematyczno-przyrodniczych, języki obce), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów
  • Szkolenie, doradztwo oraz inne formy podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych pod kątem wykorzystania narzędzi wspierających pomoc psychologiczno- pedagogiczną na każdym etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ucznia o szczególnych potrzebach edukacyjnych
 4. Kwota dofinansowania, pula oraz warunki dofinansowania:
  • Pula środków na poddziałanie 10.2.1 – 4,623 mln zł
  • Pula środków na poddziałanie 10.2.2 ZIT WrOF – 11,894 mln zł
  • Minimalna wartość projektu – 50 000 zł
  • Wysokość dotacji – 95%
  • Wkład własny – min. 5%
 5. Proces oceny projektów:
 6. Kto otrzyma dofinansowanie:
  • w poddziałaniu 10.2.1
   • Projekt zostanie umieszczony na liście rankingowej, jeśli:
    • otrzyma w ramach kryteriów merytorycznych ogólnych min. 30% – 30 pkt na 100 pkt
    • im wyższa ogólna punktacja, tym większa szansa na dofinansowanie – maksymalnie do zdobycia jest 140 pkt
  • w poddziałaniu 10.2.2
   • Projekt zostanie umieszczony na liście rankingowej, jeśli:
    • otrzyma w ramach kryteriów merytorycznych ogólnych min. 50% – 25 pkt na 50 pkt
 7. Kiedy składać wnioski?
  • od 03.02.2016 r. – do 02.03.2016 r.

 Nabór będzie również dostępny w ramach ZIT Jelenia Góra (10.2.3) oraz Wałbrzych (10.2.4).

 .

Jak napisać wniosek o dofinansowanie?

Wnioski o dofinansowanie różnią się w zależności od rodzaju naboru. Resulto pomaga i opracowuje wnioski o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Zapoznaj się z naszymi wybranymi, zrealizowanymi projektami.

Jak zwiększyć szanse na dofinansowanie – audyt możliwości dotacyjnych?

Ważne – jeżeli mocno wiążą Państwo plany rozwojowe z pozyskaniem dotacji to proszę zwrócić uwagę na audyt możliwości dotacyjnych, tj. usługę która podnosi szanse pozyskania dotacji przez przygotowanie beneficjenta do zdobycia większej liczby punktów konkursowych. Zapraszamy do skorzystania.

 

Czytaj więcej o dotacjach unijnych w 2015 roku i latach kolejnych.

Pomagamy w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,