Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Dotacje 2018 – Dolny Śląsk – 1.5.1 A i B dla MŚP – Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej

Dotacja na innowacje 2018 – Dolny Śląsk

13.03.2018 Zarząd Woj. Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WD 2014-2020 na rok 2018.

Wprowadzono m.in. dodatkowy konkurs (choć znany z poprzednich lat) –  1.5.A. Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP. Innymi słowy, okazja na dofinansowanie wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług i/lub dofinansowanie przeznaczone na dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług. W ramach konkursu będzie możliwość zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wspierających powyższe cele dofinansowania.

 

 

1.5.A. (konkurs szeroko dostępny i spodziewana silna konkurencja)

 

 • Data zakończenia składania wniosków: 03 sierpnia  2018 r. (termin wakacyjny więc pracę nad wnioskiem najlepiej zacząć niezwłocznie)
 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi: 1 000 000
 • Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to listopad 2018 r.
 • Łączna pula środków 1.5.1 A: 21 567 500 zł

 

1.5.B. (konkurs z ograniczonym dostępem ale spodziewana mała konkurencja)

 

 • Data zakończenia składania wniosków: 31 sierpnia 2018 r. (termin wakacyjny więc pracę nad wnioskiem najlepiej zacząć niezwłocznie)
 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi: 8 000 000
 • Łączna pula środków 1.5.1 A: 56 075 500 zł
 • Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to grudzień 2018 r.
 • Wnioskodawcy muszą być Beneficjentami Działania 1.2 RPO WD

 

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) i zapoznaj się z ofertą Resulto.

btn_wyslij_zapytanie

 

Dla kogo dofinansowanie?

 

 • przedsiębiorcy MSP – status MSP
 • zgrupowania i partnerstwa MSP
 • zarejestrowani lub działających (oddział) na terenie Dolnego Śląska

 

Wysokość dofinansowania

 

Głównym celem działania 1.5 A jest wzrost innowacyjności dolnośląskich firm, poprzez wdrożenie zaawansowanych technologii przyczyniających się do rozwoju produktów i usług.

 

Dotacje można otrzymać na innowację produktową lub procesową:

 

 • wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług
 • dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług
 • w ramach dwóch powyższych podpunktów, będzie również możliwość otrzymania dotacji na przedsięwzięcia prowadzące do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko, np. ograniczające materiało-, wodochłonność, wprowadzanie nowoczesnych technologii dot. przeciwdziałaniu zmianom klimatu (zeroemisyjne i niskoemisyjne technologie), co ograniczy negatywne skutki środowiskowe (wyjątek – wprowadzanie technologii mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie jest wyłączone)
 • innowacja co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa.

 

Dodatkowo, preferowane będą projekty:

 

 • wpisujące się regionalne inteligentne specjalizacje Dolnego Śląska,
 • wnoszące większy, niż wymagany minimalny wkład własny,
 • (w przypadku 1.5.B. – wdrożenie wyników B&R z Działania 1.2)
 • poziom innowacyjności – technologia/produkt/usługa:
  • nieznana i niestosowana dotychczas w Polsce
  • znana, ale niestosowana
  • stosowana nie dłużej niż 3 lata.

 

Koszty kwalifikowalne

 

Kosztami kwalifikowalnymi są m.in.:

 

 • dla 1.5.A jedynie zakup ruchomych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.związane z zakupem lub wynajmem aktywów trwałych oraz WNiP
 • dla 1.5.B wydatki adekwatne i niezbędne do realizacji projektu

 

Koszty niekwalifikowalne

 

Przykładowe koszty niekwalifikowalne:

 

 • Budowa/przebudowa/rozbudowa/modernizacja nieruchomości zabudowanej powyżej 25% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu
 • Wydatki przeznaczone na oprogramowanie dedykowane
 • Wydatków przeznaczone na innowację marketingową lub organizacyjną
 • Wydatki związane z bieżącymi naprawami maszyn/parku maszynowego
 • Wydatki związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi projektu
 • Koszty płacy wynikające z utworzenia miejsc pracy w następstwie inwestycji
  początkowej
 • Wydatki poniesione na budowę, przebudowę, rozbudowę, modernizację lub nabycie nieruchomości w celu prowadzenia działalności związanej z wynajmem.

 

Proces oceny projektów (prawdopodobna punktacja)

 

Projekt podlega ocenie formalnej oraz merytorycznej. Kryteria formalne są obligatoryjne, z kolei kryteria merytoryczne obligatoryjne lub nie oraz punktowane lub nie.

 

 • ocena formalna, np.:
  • Czy wniosek jest poprawny, złożony w terminie itp.
  • Czy okres realizacji projektu jest zgodny z podanym w regulaminie?
 • ocena merytoryczna – obligatoryjne:
  • Czy sytuacja finansowa wnioskodawcy gwarantuje możliwość realizacji projektu?
  • Czy metodologia analizy finansowej i/lub ekonomicznej została zastosowana prawidłowo?
 • ocena merytoryczna – dodatkowe, punktowane:
  • Analiza opcji (0-3 pkt)
  • Struktura organizacyjna/ potencjał administracyjny (0-2 pkt)
  • Opis zagrożeń realizacji projektu wraz z propozycjami minimalizacji (0-2 pkt)
 • kryteria merytoryczne – specyficzne, obligatoryjne:
  • czy projekt dotyczy innowacyjności produktowej lub procesowej?
 • kryteria merytoryczne – specyficzne, punktowane dla 1.5.A:
  • ocena innowacyjności (0-8 pkt)
  • wpisywanie się w inteligentne specjalizacje regionalne (0-4 pkt)
  • wysokość wkładu własnego (0-4 pkt)
  • czy realizacja projektu prowadzić będzie do ograniczenia negatywnych skutków środowiskowych? (0-2 pkt)
  • jakość uzasadnienia wydatków (od -2 pkt, do 2 pkt)
  • zatrudnienie (0-1 pkt)
  • posiadanie certyfikatu (PN-EN ISO, OHSAS PN-N, zarządzania jakością w działalności badawczo-rozwojowej), systemu branżowego lub notyfikacji/akredytacji związanej z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową (0-1 pkt)
  • Lokalizacja wnioskodawcy/miejsce realizacji projektu (główna siedziba na terenie województwa dolnośląskiego (5 pkt.) + projekt na obszarach wiejskich (3 pkt.)
 •  kryteria merytoryczne – specyficzne, punktowane dla 1.5.B:
  • ocena innowacyjności (0-8 pkt)
  • wpisywanie się w inteligentne specjalizacje regionalne (0-6 pkt)
  • wysokość wkładu własnego (0-3 pkt)
  • czy realizacja projektu prowadzić będzie do ograniczenia negatywnych skutków środowiskowych? (0-1 pkt)
  • Lokalizacja wnioskodawcy/miejsce realizacji projektu (główna siedziba na terenie województwa dolnośląskiego (6 pkt.) + projekt na obszarach wiejskich (3 pkt.)

Jak napisać wniosek o dofinansowanie?

 

Resulto pomaga i opracowuje wnioski o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Zapoznaj się z naszymi wybranymi, zrealizowanymi projektami.

 

Jak zwiększyć szanse na dofinansowanie – audyt możliwości dotacyjnych?

 

Ważne – jeżeli mocno wiążą Państwo plany rozwojowe z pozyskaniem dotacji to proszę zwrócić uwagę na audyt możliwości dotacyjnych, tj. usługę która podnosi szanse pozyskania dotacji przez przygotowanie beneficjenta do zdobycia większej liczby punktów konkursowych. Zapraszamy do skorzystania.

 

Pomagamy w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

630x200-baner-resulto_2

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Doradztwo finansowe, Dotacje dnia 11.07.2018 o godz. 08:42
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*