Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje 2018 – Dolny Śląsk – 1.5.1 A i B dla MŚP – Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej

13.03.2018 Zarząd Woj. Dolnośląskiego przyjął zaktualizowany Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WD 2014-2020 na rok 2018.

Wprowadzono m.in. dodatkowy konkurs (choć znany z poprzednich lat) –  1.5.A. Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP. Innymi słowy, okazja na dofinansowanie wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług i/lub dofinansowanie przeznaczone na dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług. W ramach konkursu będzie możliwość zakupu środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wspierających powyższe cele dofinansowania.

 

Dotacja na innowacje 2018 – Dolny Śląsk

1.5.A. (konkurs szeroko dostępny i spodziewana silna konkurencja)

 

 • Data zakończenia składania wniosków: 03 sierpnia  2018 r. (termin wakacyjny więc pracę nad wnioskiem najlepiej zacząć niezwłocznie)
 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi: 1 000 000
 • Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to listopad 2018 r.
 • Łączna pula środków 1.5.1 A: 21 567 500 zł

 

1.5.B. (konkurs z ograniczonym dostępem ale spodziewana mała konkurencja)

 

 • Data zakończenia składania wniosków: 31 sierpnia 2018 r. (termin wakacyjny więc pracę nad wnioskiem najlepiej zacząć niezwłocznie)
 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi: 8 000 000
 • Łączna pula środków 1.5.1 A: 56 075 500 zł
 • Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to grudzień 2018 r.
 • Wnioskodawcy muszą być Beneficjentami Działania 1.2 RPO WD

 

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) i zapoznaj się z ofertą Resulto.

wycena znaku - zapytanie

 

Dla kogo dofinansowanie?

 

 • przedsiębiorcy MSP – status MSP
 • zgrupowania i partnerstwa MSP
 • zarejestrowani lub działających (oddział) na terenie Dolnego Śląska

 

Wysokość dofinansowania

 

Głównym celem działania 1.5 A jest wzrost innowacyjności dolnośląskich firm, poprzez wdrożenie zaawansowanych technologii przyczyniających się do rozwoju produktów i usług.

 

Dotacje można otrzymać na innowację produktową lub procesową:

 

 • wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług
 • dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług
 • w ramach dwóch powyższych podpunktów, będzie również możliwość otrzymania dotacji na przedsięwzięcia prowadzące do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko, np. ograniczające materiało-, wodochłonność, wprowadzanie nowoczesnych technologii dot. przeciwdziałaniu zmianom klimatu (zeroemisyjne i niskoemisyjne technologie), co ograniczy negatywne skutki środowiskowe (wyjątek – wprowadzanie technologii mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie jest wyłączone)
 • innowacja co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa.

 

Dodatkowo, preferowane będą projekty:

 

 • wpisujące się regionalne inteligentne specjalizacje Dolnego Śląska,
 • wnoszące większy, niż wymagany minimalny wkład własny,
 • (w przypadku 1.5.B. – wdrożenie wyników B&R z Działania 1.2)
 • poziom innowacyjności – technologia/produkt/usługa:
  • nieznana i niestosowana dotychczas w Polsce
  • znana, ale niestosowana
  • stosowana nie dłużej niż 3 lata.

 

Koszty kwalifikowalne

 

Kosztami kwalifikowalnymi są m.in.:

 

 • dla 1.5.A jedynie zakup ruchomych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.związane z zakupem lub wynajmem aktywów trwałych oraz WNiP
 • dla 1.5.B wydatki adekwatne i niezbędne do realizacji projektu

 

Koszty niekwalifikowalne

 

Przykładowe koszty niekwalifikowalne:

 

 • Budowa/przebudowa/rozbudowa/modernizacja nieruchomości zabudowanej powyżej 25% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu
 • Wydatki przeznaczone na oprogramowanie dedykowane
 • Wydatków przeznaczone na innowację marketingową lub organizacyjną
 • Wydatki związane z bieżącymi naprawami maszyn/parku maszynowego
 • Wydatki związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi projektu
 • Koszty płacy wynikające z utworzenia miejsc pracy w następstwie inwestycji
  początkowej
 • Wydatki poniesione na budowę, przebudowę, rozbudowę, modernizację lub nabycie nieruchomości w celu prowadzenia działalności związanej z wynajmem.

 

Proces oceny projektów (prawdopodobna punktacja)

 

Projekt podlega ocenie formalnej oraz merytorycznej. Kryteria formalne są obligatoryjne, z kolei kryteria merytoryczne obligatoryjne lub nie oraz punktowane lub nie.

 

 • ocena formalna, np.:
  • Czy wniosek jest poprawny, złożony w terminie itp.
  • Czy okres realizacji projektu jest zgodny z podanym w regulaminie?
 • ocena merytoryczna – obligatoryjne:
  • Czy sytuacja finansowa wnioskodawcy gwarantuje możliwość realizacji projektu?
  • Czy metodologia analizy finansowej i/lub ekonomicznej została zastosowana prawidłowo?
 • ocena merytoryczna – dodatkowe, punktowane:
  • Analiza opcji (0-3 pkt)
  • Struktura organizacyjna/ potencjał administracyjny (0-2 pkt)
  • Opis zagrożeń realizacji projektu wraz z propozycjami minimalizacji (0-2 pkt)
 • kryteria merytoryczne – specyficzne, obligatoryjne:
  • czy projekt dotyczy innowacyjności produktowej lub procesowej?
 • kryteria merytoryczne – specyficzne, punktowane dla 1.5.A:
  • ocena innowacyjności (0-8 pkt)
  • wpisywanie się w inteligentne specjalizacje regionalne (0-4 pkt)
  • wysokość wkładu własnego (0-4 pkt)
  • czy realizacja projektu prowadzić będzie do ograniczenia negatywnych skutków środowiskowych? (0-2 pkt)
  • jakość uzasadnienia wydatków (od -2 pkt, do 2 pkt)
  • zatrudnienie (0-1 pkt)
  • posiadanie certyfikatu (PN-EN ISO, OHSAS PN-N, zarządzania jakością w działalności badawczo-rozwojowej), systemu branżowego lub notyfikacji/akredytacji związanej z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową (0-1 pkt)
  • Lokalizacja wnioskodawcy/miejsce realizacji projektu (główna siedziba na terenie województwa dolnośląskiego (5 pkt.) + projekt na obszarach wiejskich (3 pkt.)
 •  kryteria merytoryczne – specyficzne, punktowane dla 1.5.B:
  • ocena innowacyjności (0-8 pkt)
  • wpisywanie się w inteligentne specjalizacje regionalne (0-6 pkt)
  • wysokość wkładu własnego (0-3 pkt)
  • czy realizacja projektu prowadzić będzie do ograniczenia negatywnych skutków środowiskowych? (0-1 pkt)
  • Lokalizacja wnioskodawcy/miejsce realizacji projektu (główna siedziba na terenie województwa dolnośląskiego (6 pkt.) + projekt na obszarach wiejskich (3 pkt.)

Jak napisać wniosek o dofinansowanie?

 

Resulto pomaga i opracowuje wnioski o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Zapoznaj się z naszymi wybranymi, zrealizowanymi projektami.

 

Jak zwiększyć szanse na dofinansowanie – audyt możliwości dotacyjnych?

 

Ważne – jeżeli mocno wiążą Państwo plany rozwojowe z pozyskaniem dotacji to proszę zwrócić uwagę na audyt możliwości dotacyjnych, tj. usługę która podnosi szanse pozyskania dotacji przez przygotowanie beneficjenta do zdobycia większej liczby punktów konkursowych. Zapraszamy do skorzystania.

 

Pomagamy w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , ,