Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje 2020 na OZE (w tym fotowoltaika) w województwie Lubelskim

OZE Teatr Współczesny, doradca Resulto

Teatr Współczesny projekt modernizacji – doradca Resulto

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (Konkurs nr RPLU.04.02.00-IP.01-06-001/20).

Wnioski można składać w terminie od 13.01.2020 r. do 28.02.2020 r.

Dotacja dla MSP (choć mogą być odstępstwa zależnie od cech projektu i wyników kalkulacji jako pochodna kosztów i produkcji energii elektrycznej):

– Mikro i małe przedsiębiorstwa: 65%,

– Średnie przedsiębiorstwa: 55%,

– Duże przedsiębiorstwa: 45%,

 

Przy małych projektach / pomoc de minimis:

– Mikro i małe przedsiębiorstwa: 80%,

– Średnie przedsiębiorstwa: 70%,

– Duże przedsiębiorstwa: 60%,

 

Komentarz do kryteriów wyboru projektów.

Należy mieć na uwadze, że konkurencja będzie bardzo duża w tym konkursie. Dla uzyskania właściwego punktu odniesienia warto spojrzeć na wyniki poprzedniego (podobnego) konkursu – należy wziąć pod uwagę że:

1)  W poprzednim, podobnym konkursie z roku 2017 (nr RPLU.04.02.00-IP.01-06-001/17) przeznaczono na dotację dwukrotnie więcej środków niż dostępnych jest obecnie (93 mln zł wobec 45 mln zł) i dzięki temu wówczas dofinansowanie pozyskało wiele małych projektów  – „wszedł” tak zwany „długi ogon” małych projektów,

2) Analiza listy zaakceptowanych wówczas projektów wskazuje, że już 20cia największych projektów wyczerpuje obecną alokację (tj. 45 mln) a wg oceny Resulto teraz na rynku jest sporo przygotowanych do realizacji projektów farm PV  (z pozwoleniami) – zapewne jest ich w województwie dużo więcej niż wspomniane 20cia,

3) OZE było (dwa lata temu) jednak mniej popularne / teraz mamy podniesione ceny energii  i niemal medialną nagonkę na zmianę źródeł produkcji energii,

4) Kryteria tego konkursu zostały nieco zmienione w porównaniu do poprzednich edycji – wówczas kryteria pozwalały małym projektom nieco lepiej punktować m.in. w kryteriach: Edukacja ekologiczna,  Wzrost zatrudnienia, Gotowość do realizacji projektu

.

W ocenie Resulto są bardzo małe szanse aby niewielkie projekty (np. o mocy 50 kW) pozyskały w tym konkursie dofinansowanie – kryteria oceny projektów to uniemożliwią. Prawdopodobnie, w tym konkursie, przejdzie pozytywnie ocenę tylko kilkanaście (maksymalnie 20-30ci) dużych Projektów. Znaczne szanse na końcowy sukces mają głównie duże farmy fotowoltaiczne o mocy 1-2 MW tj. projekty o poniższych cechach (kolejność wg istotności):
relatywnie najtańsze w przeliczeniu na kWp zainstalowanej mocy i w przeliczeniu na najtańszą produkcję kWh,
– duże – o wysokiej wartości inwestycji dającej szansę na maksymalną dotację tj. pod 2,5 mln zł tym samym dające wysoką ilość produkcji ee w kWh i wysoką redukcję ilości CO2,
zlokalizowane na wsi lub obszarach wiejsko-miejskich,
zlokalizowane na najbardziej zanieczyszczonych obszarach województwa (lista podana w kryteriach),

.

.

Zwracamy jednocześnie uwagę Państwa na inne formy wsparcia inwestycji ekologicznych tj. wsparcie NFOiGW dla fotowoltaki dla rolników Agroenergia i dla przedsiebiorców Energia Plus.

 

.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych – opracowujemy m.in. biznes plany, wnioski dotacyjne i wyceny.

.

wycena znaku - zapytanietel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

 

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , ,