Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje 2021- PAPR – 6.2 dla MŚP – Bony na cyfryzację

20.07.2021 Przyjęto zaktualizowany Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla POIR 2014-2020 na rok 2021.

Wprowadzono m.in. dodatkowy konkurs (choć znany z poprzednich lat) –  Działanie 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacjiBony na cyfryzację. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty polegające na wprowadzeniu (wdrożeniu) przez MŚP innowacji procesowej (nowego lub znacząco ulepszonego procesu w przedsiębiorstwie) poprzez wdrożenie przez MŚP technologii cyfrowych w związku z koniecznością dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach epidemii chorób zakaźnych u ludzi, w szczególności pandemii COVID-19, lub wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych podobnych kryzysów wywołanych stanem epidemii

 

Dotacja na cyfryzację 2021 – PAPR – konkurs ogólnopolski

.

6.2. (Uwaga: konkurs jest szeroko dostępny i spodziewana jest silna konkurencja)

 

 • Data publikacji pełnej dokumentacji konkursowej: 6 września 2021 r.
 • Data rozpoczęcia składania wniosków: 20 września 2021 r.
 • Data zakończenia składania wniosków: 20 październik 2021 r.  Uwaga – Jeżeli kwota dofinansowania złożonych w ramach naboru wniosków o dofinansowanie przekroczy 120% kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie, termin składania wniosków o dofinansowanie może ulec skróceniu.
 • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi:  300 000
 • Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to styczeń 2022 r.
 • Łączna pula środków dla konkursu 6.2: 25 000 000 EUR

 

Znajdź odpowiednią dotacje dla siebie i firmy (tabelka) i zapoznaj się z ofertą Resulto.

wycena znaku - zapytanie

 

Dla kogo dofinansowanie?

 

 • przedsiębiorcy MSP – status MSP. Preferowane będą branże, które szczególnie ucierpiały przez pandemię COVID-19.

 

Wysokość dofinansowania

 

 • do 85% kosztów kwalifikowalnych wg pomocy de minimis (lub niższe wsparcie wg zasad pomocy publicznej i status MSP)1
 • minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – 60 tys. PLN. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – 300 tys. PLN

 

Dotacje można otrzymać na cyfryzację tj.:

– zakup usług programistycznych lub/i zakup oprogramowania gotowego, w tym w formie licencji (z wyłączeniem standardowego oprogramowania biurowego czy księgowego) w celu opracowania lub wprowadzenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent obligatoryjny;
– zakup środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych, środków niskocennych, lub/i zakup usług doradczych (w tym branżowych, technologicznych, biznesowych, prawnych) lub/i zakup usług szkoleniowych w celu wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent fakultatywny projektu.

 

 

Korzystny system rozliczeń z wykonania projektu tj.:

Rozliczenie projektu nastąpi w formie ryczałtu, bez konieczności weryfikacji dokumentów potwierdzających postęp finansowy projektu, tj. wyłącznie na podstawie dokumentów potwierdzających zrealizowanie przez przedsiębiorcę postępu rzeczowego projektu, w tym osiągnięcie zakładanego celu projektu i jego wskaźników. Przewidywane stosowanie systemu zaliczek

 

Koszty kwalifikowalne

 

Kosztami kwalifikowalnymi są m.in.:

 

 • zakup ruchomych środków trwałych usług i wartości niematerialnych i prawnych bezpośrednio związanych z wdrożeniem rozwiązań cyfryzacyjnych w MŚP.

 

Koszty niekwalifikowalne

 

Przykładowe koszty niekwalifikowalne:

 

 • Budowa/przebudowa/rozbudowa/modernizacja nieruchomości
 • Wydatki przeznaczone na innowację marketingową lub organizacyjną
 • Wydatki związane z bieżącymi naprawami maszyn/parku maszynowego
 • Wydatki związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi projektu
 • Koszty płacy wynikające z utworzenia miejsc pracy w następstwie inwestycji
  początkowej

 

Ocena projektów dokonywana ma być według poniższej punktacji:

 

1. Kwalifikowalność Wnioskodawcy w ramach działania (punktacja: 0 lub 1)

2. Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia (punktacja: 0 lub 1)

3. Projekt jest zgodny z zasadami horyzontalnymi wymienionymi w art. 7 i 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 (punktacja: 0 lub 1).

4. Projekt jest zgodny z zakresem i celem działania, a cel projektu jest uzasadniony i racjonalny (punktacja 0 lub 1)

5. Wydatki kwalifikowalne są uzasadnione i racjonalne oraz zgodne z obowiązującymi limitami (punktacja 0 lub 1)

6. Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają założone cele projektu, adekwatne do projektu (punktacja 0 lub 1)

7. Projekt dotyczy działalności Wnioskodawcy z branży szczególnie dotkniętej negatywnymi skutkami pandemii COVID-19 (jeśli dotyczy) (punktacja 0 lub 1)  – jest to punkt kluczowy ponieważ istnieje ryzyko, że środków wystarczy tylko dla podmiotów z branż dotkniętych mocno przez COVID – 19 np. turystyka, hotelarstwo, gastronomia, rekreacja, fitness, biura podróży, transport osobowy. Dodatkowo zastosowane będą kryteria m.in. im większy spadek obrotów tym większe szanse na dotacje.

 

Jak napisać wniosek o dofinansowanie?

 

Resulto pomaga i opracowuje wnioski o dofinansowanie wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami. Zapoznaj się z naszymi wybranymi, zrealizowanymi projektami.

 

Jak zwiększyć szanse na dofinansowanie – audyt możliwości dotacyjnych?

 

Ważne – jeżeli mocno wiążą Państwo plany rozwojowe z pozyskaniem dotacji to proszę zwrócić uwagę na audyt możliwości dotacyjnych, tj. usługę która podnosi szanse pozyskania dotacji przez przygotowanie beneficjenta do zdobycia większej liczby punktów konkursowych. Zapraszamy do skorzystania.

 

Pomagamy w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , ,