Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje B+R – Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po raz szósty ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach fazy B+R programu priorytetowego „Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych.

 

Nabór wniosków o dofinansowanie będzie trwał w terminie od 17.02.2020r. do 29.05.2020r.

Dotacje na wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych

Cel programu

 

Wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych służących ograniczeniu oddziaływania zakładów/instalacji/urządzeń na środowisko oraz wykorzystaniu lub produkcji technologii, wpisujących się w jeden z obszarów Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS):

 1. Biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa:
 • Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 2: Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnegowzakresie:
 • Indywidualizacji produkcji meblarskiej,
 • Innowacyjnych procesów i produktów w przemyśle celulozowo-papierniczym i opakowaniowym,
 • Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 3: Biotechnologiczne i chemiczne procesy, bioprodukty i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska w zakresie:
 • Nowoczesnych biotechnologii w ochronie środowiska,
 1. Zrównoważona energetyka:
 • Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 4: Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii
 • Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 5: Inteligentne i energooszczędne budownictwo w zakresie:
 • Materiałów i technologii
 • Systemów energetycznych budynków
 • Rozwoju maszyn i urządzeń
 • Przetwarzania i powtórnego użycia materiałów
 • Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 6: Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku
 1. Gospodarka o obiegu zamkniętym –woda, surowce kopalne, odpady:
 • Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 7:Gospodarka o obiegu zamkniętym –woda, surowce kopalne, odpady w zakresie:
 • Pozyskania surowców
 • Przetwórstwa i produkcji
 • Odpadów i ścieków
 1. Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe (w ujęciu horyzontalnym)
 • Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 8: Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty w zakresie:
 • Zaawansowanych materiałów i nanotechnologii w energii odnawialnej, oraz do transformowania, magazynowania i racjonalizacji gospodarowania energią
 • Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 9: Elektronika i Fotonikaw zakresie:
 • Technologii, materiałów i urządzeń dla fotowoltaiki
 • Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 10: Inteligentne sieci i technologie informacyjno-komunikacyjne oraz geoinformacyjne w zakresie:
 • Technologii Internetu przyszłości, technologii Internetu rzeczy, systemów wbudowanych,
 • Inteligentnych sieci w infrastrukturach
 • Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 11: Elektronika drukowana, organiczna i elastyczna w zakresie:
 • Fotowoltaiki i innych alternatywnych źródeł pozyskiwania energii
 • Sensorów elastycznych,
 • Oświetlenia
 • Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 14: Innowacyjne technologie morskie w zakresie specjalistycznych jednostek pływających, konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz logistyki opartej o transport morski i śródlądowy w zakresie:-Projektowania, budowy i konwersji specjalistycznych jednostek pływających oraz ich specjalistycznego wyposażenia,
 • Projektowania, budowy i przebudowy konstrukcji morskich i przybrzeżnych,

 

Rodzaje przedsięwzięć

 

Przedsięwzięcia, które obejmują badania przemysłowe w rozumieniu art. 2 pkt 85 rozporządzenia nr 651/2014z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r., str. 1, z późn. zm.) i/lub eksperymentalne prace rozwojowe w rozumieniu art. 2 pkt 86 rozporządzenia nr 651/2014

 

Budżet VI naboru

 

Budżet na realizację celu programu wynosi do 2 500 000 tys. zł, w tym:

 

 1. dla bezzwrotnych form dofinansowania (faza B+R) – do 75 000 tys. zł,
 2. dla zwrotnych form dofinansowania (faza B+R i W) – do 2 425 000 tys. zł.

 

W ramach VI naboru mogą zostać zaalokowane środki niewykorzystane w ramach poprzednich  naborów.

 

Formy dofinansowania

 

Dofinansowanie będzie udzielane w formie:

 

 1. dotacji lub
 2. pożyczki lub
 3. dotacji i pożyczki

 

zgodnie z programem priorytetowym „Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych”.

 

Intensywność dofinansowania w ramach fazy B+R

 

 • dofinansowanie w formie dotacji. Maksymalny poziom dofinansowania w przypadku:
  • mikro i małych przedsiębiorstw – do 80% kosztów kwalifikowanych;
  • średnich przedsiębiorstw – do 70% kosztów kwalifikowanych;
  • dużych przedsiębiorstw – do 60% kosztów kwalifikowanych;
 • dofinansowanie w formie pożyczki. Maksymalny poziom dofinansowania – do 85 % kosztów kwalifikowanych.(Dla przedsiębiorców)
 • dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki: w takim przypadku dofinansowanie w formie pożyczki jest udzielane jako uzupełnienie do 100% kosztów kwalifikowanych, po uwzględnieniu kwoty dotacji, z zastrzeżeniem, że w przypadku projektów project finance Wnioskodawca jest zobowiązany do pokrycia 15% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia ze środków własnych wniesionych w postaci udziału kapitału zakładowego pokrytego wkładem pieniężnym (środki własne nie obejmują: kredytów bankowych, emisji obligacji, pożyczek właścicielskich, pożyczek udzielonych przez inne podmioty itp.). W przypadku tych projektów poziom dofinansowania pożyczką i dotacją nie może przekraczać 85% kosztów kwalifikowanych

 

Beneficjenci

 

Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, prowadzący działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz jednostki samorządu terytorialnego.

 

Pomagamy w opracowywaniu wniosków o dofinansowanie unijne oraz pisaniu biznes planów. Przeprowadzamy również audyt możliwości dotacyjnych. Zapoznaj się z naszą ofertą i skontaktuj w celu ustalenia szczegółów współpracy: tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

wycena znaku - zapytanie

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , ,