Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje dla firm – COSME

Wzrost innowacyjności i wzmocnienie konkurencyjności poprzez badania naukowe i ich komercjalizację, to główne założenia największego w historii UE programu –  Horyzont 2020. Na ten cel zamierza przeznaczyć się 80 mld euro. Program dużą uwagę przywiązuje do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Dla MSP ma zostać przeznaczone około 9 mld euro, z czego 3 mld będą pochodzić z Instrumentu MSP, o którym pisaliśmy w poprzednim artykule. Duża pula środków będzie pochodzić również z programu COSME, który w dużej mierze  będzie kontynuacją, realizowanego w latach 2007-2013, Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP). Budżet COSME wynosi 2,3 mld euro.

Cel programu COSME

COSME – nowy program w okresie budżetowym 2014-2020, którego celem jest:

 • zwiększenie i wzmocnienie konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
 • wspieranie tworzenia i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.

Poprawa dostępu do finansowania – Instrument kapitałowy (inwestycje w MŚP w fazie ekspansji), Kredyt (do udzielenia gwarancji na pożyczki dla małych i średnich przedsiębiorstw).

Program COSME składa się z czterech głównych działań, z których każde podzielone jest na zadania szczegółowe, co ma służyć bardziej precyzyjnej realizacji założeń całego programu:

1. Poprawa warunków konkurencyjności i trwałości działających w UE przedsiębiorstw, w tym funkcjonujących w sektorze turystyki:

 • poprawa i wzmocnienie konkurencyjności i trwałości unijnych przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP,
 • opracowanie nowych strategii na rzecz konkurencyjności, w tym poprawa projektowania, wdrażania i oceny polityk wpływających na konkurencyjność i trwałość przedsiębiorstw, zwiększenie programów i działań na rzecz MŚP, a także zapewnienie rozwoju odpowiedniej infrastruktury, rozwój klastrów i sieci biznesowych na światowym poziomie,
 • zwiększenie inicjatyw przyspieszających powstawanie konkurencyjnych branż.

2. Wspieranie tworzenia i rozwoju MŚP:

 • wsparcie dla otoczenia biznesu,
 • pomoc młodym przedsiębiorcom, a także nowym i potencjalnym przedsiębiorcom, w tym kobietom, które zamierzają otworzyć swoją własną firmę,
 • tworzenie krajowych programów szerzących wiedzę na temat zakładania własnej działalności gospodarczej.

3. Poprawa dostępu MŚP do finansowania w formie kapitału własnego i pożyczek:

 • dostęp do funduszy dla nowo powstałych małych i średnich przedsiębiorstw,
 • pomoc w tworzeniu transgranicznych przedsiębiorstw.

4. Poprawa dostępu do rynków wewnątrz UE, jak i na świecie:

 • wsparcie sieci Enterprise Europe Network,
 • zwiększenie dostępu MŚP do jednolitego rynku,
 • pomoc dla MŚP w dostępie do rynków poza Unią,
 • poprawa współpracy przemysłowej, w tym zwiększenie dialogu z krajami trzecimi.

 Dla kogo program COSME

 • przedsiębiorstwa, które będą miały możliwość dofinansowania swojej działalności,
 • obywatele, którzy będą mogli liczyć na pomoc przy zakładaniu swojej firmy,
 • organizacje otoczenia biznesu,
 • administracja regionalna i krajowa – władze państw członkowskich, którym inicjatywy podejmowane w ramach Programu będą pomagały w urzeczywistnianiu niezbędnych reform na rynku.

Finansowanie z programu COSME

 • program COSME będzie działał na zasadzie gwarancji finansowania dla banków, pomagając im zapewnić więcej pożyczek i leasingu finansowego,
 • poprzez efekt dźwigni wywoływany przez tego typu instrument, jedno euro zainwestowane w gwarancję kredytową umożliwia finansowanie dla firmy w wysokości do 30 EUR,
 • pożyczki może dostać nawet 330 tys. mikro-, małych i średnich firm z całej Europy,
 • łączna wartość pomocy wyniesie do 21 mld EUR,
 • część budżetu COSME będzie inwestowana w fundusze oferujące kapitał wysokiego ryzyka przeznaczony na ekspansję MSP i wsparcie na etapie wzrostu – zarządzający funduszami będą działać na zasadach komercyjnych – kapitał pozyska około 500 przedsiębiorstw, a ogólna wielkość inwestycji osiągnie do 4 mld EUR.

Statystyka z ubiegłych lat

 • poprzednik COSME przyczynił się do uruchomienia w Europie w latach 2007–13 kwoty ponad 16 mld EUR w formie pożyczek i 2,8 mld EUR kapitału wysokiego ryzyka dla ponad 328 tys. firm z sektora MSP,
 • stworzenie ponad miliona miejsc pracy.
 • na podstawie doświadczeń z poprzedzającego COSME programu na rzecz konkurencyjności i innowacji, organizatorzy oczekują, że 90% beneficjentów będą stanowić firmy zatrudniające do dziesięciu pracowników, a średnia kwota pożyczki gwarantowanej wyniesie ok. 65 tys. EUR.

Źródło:http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm

Czytaj więcej o wsparciu firm w latach 2014-2020.

Zapraszamy do współpracy przy pozyskiwaniu dotacji.

wycena znaku - zapytanie

Pomagamy w rozwoju biznesu. Zapytaj o naszą ofertę:

tel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , , , , , ,