Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje dla przedsiębiorstw – jeszcze jedna szansa

Dnia 2 października 2013 roku Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła nabór wniosków na dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw. W ramach programu przewidziano dofinansowanie realizacji projektów mających na celu wspieranie mikroprzedsiębiorstw w ich początkowej fazie rozwoju.

Dotacje unijne dla firm 2013

O dofinansowanie mogą się ubiegać te firmy, które prowadzą działalność gospodarczą do 2 lat. Projekty muszą być realizowane na terenie województwa dolnośląskiego.  Trzeba szybko przygotowywać koncepcje i biznes plany. Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi ponad 8 mln euro. Termin naboru wniosków to 5 listopada 2013 roku.

Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu

Ze środków działania wspierane będą projekty polegające na nabyciu ruchomych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także specjalistycznych szkoleń ściśle związanych z realizacją prkjektu oraz usług doradczych związanych z realizacją projektu.

Minimalna i maksymalna wartość projektu

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 40 tys. PLN Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 800 tys. PLN

Poziom dofinansowania projektów:  do 60%.

Zdobycie dodatkowych punktów przy ocenie wniosku umożliwiała ocena aspektów takich jak:  Posiadane certyfikaty, Wpływ realizacji projektu na politykę równych szans, Wpływ realizacji projektu na politykę środowiska, Wpływ realizacji projektu na politykę społeczeństwa informacyjnego, Poziom Innowacyjności, Prowadzenie działalności B+R, Własność intelektualna firmy, Zastosowanie ICT, Posiadanie strony internetowej, Świadczenie e-usług, Realizacja projektu w aspekcie atrakcyjności turystycznej, Współpraca naukowa w zakresie realizowanego projektu, Lokalizacja inwestycji w aspekcie bezrobocia, Priorytetowa lokalizacja inwestycji.

—-
Więcej informacji na:

http://www.dip.dolnyslask.pl

 

Pozyskiwanie dotacji – zapytaj o naszą ofertę.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych.
Zapytaj o naszą ofertę:

doradztwo gospodarcze Resulto Sp. z o.o.

tel.: +48 783 366 476

e-mail: poczta@resulto.pl

logo_resulto
Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

 

Tagi: , , , ,