Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje dla przedsiębiorstw woj. opolskie

 

Wczoraj, w ramach poddziałania 1.3.2 Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, wystartował nowy nabór z unijnym dofinansowaniem. Konkursowe zmagania, w których do wzięcia jest 6,896 mln złotych, przeprowadzi Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.


Dotacje dla przedsiębiorstw – RPO opolskie

O dotacje mogą ubiegać się mikro-, mali i średni przedsiębiorcy oraz ich grupy i zrzeszenia. Pieniądze mogą być przeznaczone na przedsięwzięcia zakładające nową i innowacyjną inwestycję, której efektem będzie m.in. utworzenie nowej lub rozbudowa istniejącej firmy przez wprowadzenie nowych rozwiązań dotyczących sprzedaży produktów i usług. Unijne fundusze mogą pójść także m.in. na urozmaicenie działalności firmy przez wprowadzenie nowych produktów i na zmiany w procesie produkcji.

 Mikro- i małe firmy mogą liczyć nawet na 70 proc. zwrot kosztów projektu. Średni przedsiębiorcy do 60 proc. kosztów projektu. Najniższe wsparcie może rafić do jednostek z branży transportowej – mogą one liczyć na zwrot maksymalnie do 50 proc. wydatków.

 Projekty mogą dotyczyć trzech kategorii. Pierwsza to 04, czyli „Wsparcie na rzecz rozwoju B+RT, w szczególności w MSP (w tym dostępu do usług związanych z B+RT w ośrodkach badawczych)”. Na te cele mikroprzedsiębiorcy mogą dostać od 100 tys. zł do 1 mln zł. W przypadku pozostałych przedsiębiorców podany jest tylko górny pułap — dla małych i średnich wynosi on 1 mln zł, natomiast dla inwestycji w sektorze transportu — 999 tys. zł.

Kolejne kategorie to 06, czyli środki na promocję produktów i procesów przyjaznych dla środowiska oraz 07, czyli inwestycje związane bezpośrednio z dziedziną badań i innowacji. W obu kategoriach limity dotacji są takie same. Mikroprzedsiębiorcy mogą dostać od 100 tys. do 1,5 mln zł, natomiast pozostałe firmy — od 200 tys. do 1,5 mln zł.

 

Źródło: http://rpo.opolskie.pl/rpo/ index.php?id=7101

Dodatkowych informacji udziela

doradztwo gospodarcze Resulto Sp. z o.o.

tel.: +48 783 366 476

e-mail: poczta@resulto.pl

logo_resulto

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , ,