Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje do odnawialnych źródeł energii – Agroenergia – jak dobrze napisać wniosek?

Dotacje do odnawialnych źródeł energii - Agroenergia - jak dobrze wniosek?

Bardzo ciekawy projekt i na czasie. Wszyscy myślimy o ekologii i o stanie własnej kieszeni. Agroenergia pozwala na duże oszczędności energetyczne co przy coraz liczniejszych pogłoskach o znacznym wzroście cen prądu w 2020 może mieć duże znaczenie.

Nabór kończy się co prawda 20.12.2019 r ale z nieoficjalnych informacji wiadomo, że będzie kontynuowany w 2020 r.

Resulto jest po „obróbce” kilkudziesięciu wniosków dotacyjnych do konkursu Agroenergia – część naszych projektów przeszła już pełną ścieżkę ocen i fazę negocjacji warunków dofinansowania z NFOŚiGW. Projekty te czekają już tylko na, obustronne, ostateczne podpisy pod umowami.

Poniżej przedstawiam kilka uwag dla „piszących” – aby było łatwiej.

.

Zapraszamy po aktualności i wsparcie do grupy na Facebook.

.

 

 

 

Wniosek jest niby prosty, regulamin krótki ale …no właśnie.

Nabór został ogłoszony przez NFOŚiGW, jako pierwszy tego typu konkurs (w tej instytucji) dedykowany tej grupie beneficjentów (rolnicy indywidualni) i autorzy chyba przedobrzyli.

Zakres wymaganych dokumentów jest tak obszerny jakby dotyczył wielomilionowych inwestycji a tutaj wiadomo, że w większości mamy do czynienia z mikro instalacjami (w zasadzie max 50 kW, aby uniknąć rozbudowanych procedur przyłączeniowych). Jaki rolnik indywidualny będzie budował ogromne elektrownie? Gospodarstwa indywidualne to w zasadzie mikroprzedsiębiorstwa lub co najwyżej małe podmioty o zapotrzebowaniu energetycznym rządu kilkudziesięciu tysięcy kilowatogodzin rocznie – akurat tyle ile mogą wytworzyć mikro instalacje.

Jak w każdym procesie z udziałem człowieka pojawiają się błędy, które mogą mieć wpływ na wysokość otrzymanej dotacji, wydłużenie oczekiwania na pozytywne rozpatrzenie wniosku czy wręcz przyznanie samej dotacji.

.

Błędy można podzielić na formalne oraz merytoryczne. Do pierwszych z nich zaliczyć można:

1.  Niezałączenie kompletnej listy wymaganych załączników (rolnik musi pofatygować się do Urzędu Skarbowego oraz Urzędu Gminy i poczekać kilka dni na przygotowanie wymaganych dokumentów, często wymagana jest również wizyta w banku i u notariusza),

2. Podpisanie wniosku przez osoby nieuprawnione – wbrew pozorom w niektórych wielopokoleniowych gospodarstwach trudno rozpoznać, kto aplikuje i co, do kogo należy,

3. Brak poprawnego potwierdzenia za zgodność z oryginałem skanowanych dokumentów (zwykle wnioski składamy wyłącznie elektronicznie – w oparciu o zeskanowane dokumenty) – niestety urzędnicy mają wiele tygodni na weryfikację naszych wniosków i znajdą każde niedociągnięcie,

4. Niespójności w dokumentach finansowych np. pomiędzy zestawieniami faktur przychodowych a przychodami prezentowanymi w tabelach finansowych,

5. nieuzupełnienie wszystkich wymaganych pól w dokumentacji,

.

Z kolei najczęściej popełnianymi błędami merytorycznymi są:

1.     Nieprawidłowe kalkulacje dot. produkcji zielonej energii i wskaźników ekologicznych,

2.     Błędy rachunkowe np. źle wyliczona wartość dofinansowania, nieprawidłowo wyliczone koszty w harmonogramie rzeczowo-finansowym, błędy w projekcjach finansowych,

3.     Błędnie sklasyfikowane koszty związane z projektem tj. niezgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowanych np. ujęcie w budżecie kosztów operacyjne utrzymania instalacji fotowoltaicznych. (Uwaga: niektóre firmy doradcze próbuję ukrywać w kosztach kwalifikowanych własne wynagrodzenia, co jest nielegalne i często dla rolnika nieopłacalne),

4.     Niewystarczające uzasadnienie konieczności poniesienia wskazanych w projekcie wydatków czy przewymiarowanie instalacji wobec własnych potrzeb energetycznych gospodarstwa np. celem produkcji energii na sprzedaż,

5.     Błędny harmonogram realizacji – niestety NFOŚiGW ocenia wnioski przez wiele…wiele miesięcy i trzeba się uzbroić w cierpliwość. Realizacji inwestycji nie należy zakładać wcześniej niż pół roku po złożeniu wniosku o dofinansowanie.

 

Być może Fundusz wyciągnie wnioski z pierwszego naboru i w kolejnym wprowadzone będą udogodnienia i ułatwienia przyspieszające proces aplikowania i oceniania wniosków – warto, bo klimat się ociepla i czas nagli –  im więcej  OZE tym lepiej.

.

Zobacz więcej: problemy i błędy przy rozliczaniu projektów.

.

Więcej o konkursach NFOiGW dla OZE: Agroenergia i Energia Plus.

.

Dotacje dla przedsiębiorstw, na OZE (w tym fotowoltaika) w roku 2020, w woj. dolnośląskimLink

.

Pomagamy w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych – opracowujemy m.in. biznes plany, wnioski dotacyjne i wyceny.

.

Zapraszamy do stałej współpracy m.in.: instalatorów i wykonawców instalacji OZE.

wycena znaku - zapytanietel.: +48 783 366 476, e-mail: poczta@resulto.pl

 

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

 

Tagi: , , , , , , ,