Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych Resulto sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Grabiszyńskiej 241, w celu realizacji usługi "Newsletter Resulto", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez Resulto Sp. z. o.o.

Dotacje na badania i rozwój

W ramach ostatniego miesiąca perspektywy finansowej 2007-2013 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie działalności badawczo-rozwojowej, którego wynikiem będą wdrożenia nowych rozwiązań technologicznych bądź nowych produktów i usług.

Potencjalnymi beneficjentami wsparcia są zarówno małe i średnie, jak i duże firmy z następujących branż: ICT, telekomunikacyjnej, chemicznej, farmaceutycznej, biotechnologicznej, kosmetycznej oraz tych produkujących specjalistyczne maszyny i sprzęt. Wysokość wsparcia może wynieść do 80% planowanych kosztów kwalifikowanych projektu, na które składają się: wynagrodzenia pracowników B+R, wyposażenie B+R – urządzenia i aparatura naukowo – badawcza (głównie amortyzacja), wartości niematerialne i prawne, badania i usługi doradcze, zakup materiałów, koszty operacyjne, koszty ogólne (do wysokości 6% całkowitych pozostałych wydatków kwalifikowanych).

Dotacje na badania i rozwój do 2015 roku

Projekty muszą zostać zrealizowane do końca 2015 roku i obejmować badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe prowadzone przez przedsiębiorców samodzielnie lub na ich zlecenie oraz zakładające wdrożenie wyników tych prac. Projekty muszą posiadać wartość od 1 mln PLN do 10 mln PLN. Dodatkową szansę otrzymania wsparcia mają projekty, których:

• przedmiotem jest rozwiązanie z obszaru wysokich i średnio-wysokich technologii;

• innowacyjność rezultatów prac B+R jest co najmniej w skali kajowej

• przedmiotowa gotowości technologii, przed rozpoczęciem projektu, jest na wysokim poziomie

• wynikiem jest zgłoszenie patentowe wynalazku

• wynikiem jest utworzenie lub rozbudowa trwałej komórki B+R w strukturze przedsiębiorstwa lub wzrost zatrudnienia personelu badawczego w przedsiębiorstwie

• wysokość zaangażowanego kapitału własnego jest większa niż wymagane minimum

• posiadają zdolność techniczną oraz dysponują kadrą B+R niezbędną do realizacji prac badawczych lub posiadają zawarte umowy warunkowe z wykonawcą tych prac

Pomagamy w opracowywaniu wniosków dotacyjnych.

Zapytaj o naszą ofertę:

doradztwo gospodarcze Resulto Sp. z o.o.

tel.: +48 783 366 476

e-mail: poczta@resulto.pl

logo_resulto

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , ,
Wpis opublikowany w kategorii: Doradztwo finansowe, Dotacje dnia 19.12.2013 o godz. 21:01
Autor wpisu:
Możesz śledzić odpowiedzi do tego wpisu za pomocą RSS 2.0

Skomentuj

*