Administratorem danych osobowych jest Resulto Sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 241, 53-234 Wrocław. Kontakt: listownie na adres siedziby, poprzez adres e-mail: poczta@resulto.pl. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO* - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) , tj. w celu marketingu towarów lub usług Resulto. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas do 30 dni w celu prezentacji usług oferowanych przez Resulto. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; c) prawo do usunięcia danych osobowych; d) prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a niepodanie danych uniemożliwi kontakt analityka oraz przygotowanie oferty.

Dotacje na badania i rozwój

W ramach ostatniego miesiąca perspektywy finansowej 2007-2013 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie działalności badawczo-rozwojowej, którego wynikiem będą wdrożenia nowych rozwiązań technologicznych bądź nowych produktów i usług.

Potencjalnymi beneficjentami wsparcia są zarówno małe i średnie, jak i duże firmy z następujących branż: ICT, telekomunikacyjnej, chemicznej, farmaceutycznej, biotechnologicznej, kosmetycznej oraz tych produkujących specjalistyczne maszyny i sprzęt. Wysokość wsparcia może wynieść do 80% planowanych kosztów kwalifikowanych projektu, na które składają się: wynagrodzenia pracowników B+R, wyposażenie B+R – urządzenia i aparatura naukowo – badawcza (głównie amortyzacja), wartości niematerialne i prawne, badania i usługi doradcze, zakup materiałów, koszty operacyjne, koszty ogólne (do wysokości 6% całkowitych pozostałych wydatków kwalifikowanych).

Dotacje na badania i rozwój do 2015 roku

Projekty muszą zostać zrealizowane do końca 2015 roku i obejmować badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe prowadzone przez przedsiębiorców samodzielnie lub na ich zlecenie oraz zakładające wdrożenie wyników tych prac. Projekty muszą posiadać wartość od 1 mln PLN do 10 mln PLN. Dodatkową szansę otrzymania wsparcia mają projekty, których:

• przedmiotem jest rozwiązanie z obszaru wysokich i średnio-wysokich technologii;

• innowacyjność rezultatów prac B+R jest co najmniej w skali kajowej

• przedmiotowa gotowości technologii, przed rozpoczęciem projektu, jest na wysokim poziomie

• wynikiem jest zgłoszenie patentowe wynalazku

• wynikiem jest utworzenie lub rozbudowa trwałej komórki B+R w strukturze przedsiębiorstwa lub wzrost zatrudnienia personelu badawczego w przedsiębiorstwie

• wysokość zaangażowanego kapitału własnego jest większa niż wymagane minimum

• posiadają zdolność techniczną oraz dysponują kadrą B+R niezbędną do realizacji prac badawczych lub posiadają zawarte umowy warunkowe z wykonawcą tych prac

Pomagamy w opracowywaniu wniosków dotacyjnych.

Zapytaj o naszą ofertę:

doradztwo gospodarcze Resulto Sp. z o.o.

tel.: +48 783 366 476

e-mail: poczta@resulto.pl

logo_resulto

Wszelkie prawa do artykułu posiada Resulto Sp. z o.o. Kopiowanie i wykorzystanie fragmentów tekstu dozwolone jedynie pod warunkiem podania źródła.

Tagi: , , , , , , , ,